Parallel
5
Zapečetěný svitek a Beránek
1A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i zvenčí,#var: zezadu zapečetěný sedmi pečetěmi. 2A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: “Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě?” 3A nikdo v nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. 4Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. 5Ale jeden ze starších mi říká: “Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.”
6A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země. 7I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. 8A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. 9A zpívají novou píseň: “Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi#var.: [nás] (tzn. ve v. 9: … jsi [nás] vykoupil Bohu z …) z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 10a učinil jsi je#var.: [nás] (tzn. ve v. 9: … jsi [nás] vykoupil Bohu z …) králi#var.: královstvím a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat#var.: kralují; 20,4 na zemi.”
11I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 12a říkali mocným hlasem: “Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.” 13A všechno stvoření, které [je] v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat:#ř.: říkající “Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!” 14A ty čtyři živé bytosti říkaly: “Amen.” A starší padli na tvář a poklonili se.