Parallel
22
Řeka vody života
1I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. 2Uprostřed náměstí toho města, z obou#n.: a Beránkova uprostřed náměstí (/ hlavní ulice – také v 11,8 a 21,21) toho města. Z obou … stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. 3Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit 4a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. 5Noci již#var.: tam nebude ani nebude třeba#ř.: nepotřebují světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat#n.: bude na ně svítit a budou kralovat na věky věků.
Kristův příchod
6I řekl mi: “Tato slova jsou věrná a pravá; Pán Bůh duchů proroků poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát. 7A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.”
8Já, Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl. A když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem k nohám anděla, který mi tyto věci ukazoval, abych se mu poklonil. 9Řekl mi: “Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků a těch, kdo zachovávají slova tohoto svitku. Bohu se pokloň.” 10Ještě mi řekl: “Nezapečeť slova proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je blízko. 11Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.”
12“Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je#var.: bude jeho dílo. 13jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.”
14“Blahoslavení ti, kdo si perou roucha,#var.: činí jeho přikázání aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. 15Venku zůstanou psi, kouzelníci,#sem patří také ti, kteří mají co do činění s drogami smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.”
16“Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.” 17A Duch i Nevěsta praví: “Přijď.#ř.: Přicházej” A kdo slyší, ať řekne: “Přijď.#ř.: Přicházej” A kdo žízní, ať přijde,#ř.: ať přichází a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.
18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; 19a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.
20Ten, který o tom svědčí, praví: “Ano, přijdu brzy.” Amen, přijď, Pane Ježíši!
21Milost Pána Ježíše [Krista] se všemi [svatými#5,8!; var.: vámi]. [Amen.]