Parallel
17
Velká smilnice a šelma
1Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a promluvil se mnou: “Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí,#ř. porné; "nevěstka / prostitutka"; vv. 5.15n; 19,2; (Na 3,4) která sedí na#n.: u … (Jr 51,13) mnohých vodách, 2se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země.” 3A odnesl mne v Duchu#n.: v duchu; 21,10 do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset rohů. 4Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny#ř.: drahým kamenem a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva#var.: smilstva země 5a na svém čele měla napsané jméno: "Tajemství, Babylon,#n.: tajemné jméno: "Babylon, … " ten veliký, matka smilnic a ohavností země." 6Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.
Velice jsem užasl,#ř.: Užasl jsem se velkým úžasem; srv. h. “radovat radostí” (Jon 4,6) apod. když jsem ji uviděl. 7Anděl mi řekl: “Proč jsi užasl? Já ti řeknu tajemství té ženy a šelmy, která ji nese a má sedm hlav a deset rohů. 8Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit#ř.: vystupovat z bezedné propasti a jít#var.: jde do záhuby; a ti, kdo bydlí na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize#ř.: na svitku; 13,8 života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde. 9Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: 10pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. 11A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. 12Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout#ř.: přijímají na jednu hodinu#n.: v jednu hodinu spolu s šelmou. 13Ti budou mít stejný#ř.: mají jeden úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. 14Ti budou válčit s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.”
15Ještě mi řekl: “Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. 16Těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma budou nenávidět smilnici a učiní ji zpustlou a nahou, budou jíst její maso a spálí ji v ohni. 17Neboť Bůh dal do jejich srdcí, aby uskutečnili jeho úmysl, jednali jednomyslně#ř.: učinili jeden úmysl a dali šelmě svou královskou moc,#n.: království dokud nebudou dokonána Boží slova. 18A ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, které má královskou moc nad králi země.”