Parallel
15
Andělé s posledními ranami
1Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv.
2Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména; stáli na skelném moři, měli Boží harfy 3a zpívali píseň Božího otroka Mojžíše a píseňBeránkovu: “Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravdivé#n.: pravé jsou tvé cesty, Králi národů.#Jr 10,7; var.: věků; Jr 10,10; 1Tm 1,17 4Kdo by se nebál [tebe], Pane, a neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý; všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.”
5Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví 6a ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran; byli oděni lněným#var.: kamenným rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli#ř.: měli přepásané zlaté pásy. 7A jedna z těch čtyř živých bytostí dala sedmi andělům sedm zlatých misek plných hněvu Boha, toho živého na věky věků. 8A svatyně byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci; nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů.