Parallel
11
Dva svědkové
1Byla mi dána třtina podobná holi se slovy: “Vstaň a změř Boží svatyni i oltář a ty, kteří se v ní klanějí. 2Ale vnější nádvoří svatyně vynech#ř.: vyhoď ven a neměř je, protože bylo dáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. 3A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní,#12,6; tj. čtyřicet dva měsíců (v. 2; 13,5); tři a půl roku (L 4,25); srv. Da 7,25p oblečeni v žíněný šat.” 4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. 5Budeli jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde#ř.: vychází oheň a sežehne#ř.: požírá; srv. 2Kr 1,10; Jr 5,14 jejich nepřátele; kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. 6Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. 7A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje#n.: má vystoupit z bezedné propasti, přemůže je a zabije. 8A jejich mrtvá těla#ř.: mrtvoly; var.: sg.; Jr 22,19p budou ležet na náměstí#ř. plateia – hl., široká ulice města toho velikého#[někteří chápou dosl. podle konce v. jako Jeruzalém, jiní obrazně jako Babylon (14,8!) či Řím]; 16,19; 17,18; 18,10 města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. 9Mnozí z lidí, kmenů, jazyků a národů budou hledět na#ř.: hledí na / vidí jejich mrtvá těla#ř.: mrtvoly; var.: sg.; Jr 22,19p po tři a půl dne a nedovolí je#ř.: jejich mrtvoly uložit do hrobu. 10Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou jásat#ř.: se … radují a jásají a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatele země.
11Ale po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha, postavili se na nohy a na ty, kteří na ně hleděli, padl veliký strach. 12Tu uslyšeli#var.: jsem uslyšel mocný hlas z nebe, který jim řekl: “Vystupte sem!” A vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali. 13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení bylo zabito sedm tisíc lidí.#ř.: jmen lidí Ostatní se vyděsili a vzdali slávu nebeskému Bohu.
14Druhé "běda" pominulo; hle, třetí "běda" rychle přichází.
Sedmá polnice
15Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly#ř.: nastaly mocné hlasy, které říkaly: “Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků.” 16Čtyřiadvacet starších, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na tváře a poklonilo se Bohu 17se slovy: “Děkujeme tobě, Pane Bože, Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování. 18Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.” 19Tu byla otevřena Boží svatyně [, která je] v nebi, a byla vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni; nastaly blesky, hlasy a hromy, [zemětřesení] a veliké krupobití.