28Daar is #Rom. 1:16Gal. 5:6|NoBook| 6:15nie meer Jood of Griek nie, daar is #I Kor. 12:13nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want #Joh. 17:21I Kor. 10:17Efés. 2:14-16julle is almal een in Christus Jesus.

Read GALÁSIËRS 3