Versions

Cancel
 
2
Kiitaab kwōng'uut nyēbo taay nyēē kiyey ꞉Yēēsu
1-2Ām bēsyēētaab sōmōk kuchakee yooto, kimii ꞉saakweetaab kooyēēy nyēē /kikeeyeyee saang'taab Kaana ām Kalilaaya. Kimii ꞉Yēēsu saakwaanaata āk kaamet kuboonto keey rubiikyii. 3Kikyaam saakweet nto mii kwēēn āk kwēēn, kurār *꞉tifaayiik. Kumwoochi ꞉kaamet Yēēsu kule, “Kāmēēkuboonto naas ꞉bichu tifaayiik.” 4Kumwoochi ꞉Yēēsu kaamet kule, “Imāchēēnoo nee? Ntēē mānāāyityiin asiisnyuu.”#Yoowa. 7:6, 30; 8:20; 12:23; 13:1; 17:1 5Kuwēēkyi keey ꞉kaamet motwoorik ānkumwoochi kule, “Oyey kiyēē mākumwoowook.”
6Ām ātēbuutēkaab Yuutayeek, kimii ꞉ntasimnyeet nyēē /kikiitiliilēē keey. Kurubta keey āk yooto, kimii ꞉tērēēnik lo chēbo bēēko. Kiyibē ꞉tērēēt akeenke bēēko chēē kiimuuchē kuyit liitaanik 80.#Māārkō 7:3-4 7Yooto kumwoochi ꞉Yēēsu motwoorik kule, “Onyiit bēēko tērēēnichoo.” Koonyiit ꞉motwoorichoo bēēko tērēēnichoo kule bak. 8Nto yityo kumwoochi kule, “Oram bēēchooto alak ānkōōyibchi chiito nyoo iyyoonkyinē saakweet.” Kurub ꞉motwoorichoo kuu nyooto. 9Nto bērē ꞉boontoonoo kuchamcham, koolat miisin kuuyu kikiikuweek kuyēk tifaayiin. Kimēēnkētē ꞉boontoonoo wōlēē kikwoonēē ꞉tifaayiichaa nteenee kiinkēt ꞉motwoorichoo wōlēē kirāmēē bēēko. Kukuur ꞉chiichoo saanteet kuwo komos 10ānkumwoochi kule, “Ikooytooy ꞉biiko kwaak tifaayiik choo kāroomēch yoo toowu ꞉saakweet, nto yoo wuu nyēē kābiyoong'iis ꞉biiko /kēēyib choo tāytāy. Ntēē siikonor ꞉inyiing' tifaayiik chēē ānyinyēch miisin ānkuchēēkoochi biiko kumii ꞉saakweet wokubēku?”
11Ng'ālyoontēētaab kwōng'uut ꞉nyiitēnyi nyēbo taay kuyey ꞉Yēēsu ānkiyēyāksēē saang'taab Kaana ām Kalilaaya. Yooto nanyuun, kōōboorunēē ꞉Yēēsu wōōyinnyii ng'aleechaata ankookaasee keey ꞉rubiikyii.#Yoowa. 2:23; 3:2; 4:54; 6:26; 11:47-48; 20:30; Yēyuut. 2:22; Room. 15:19
12Yu kāākubēk nanyuun, kuwo ꞉Yēēsu Kaabernaam, kuboontootē keey kaamet, mbo ng'eetaabkaamet ākoo rubiikyii. Kibēēni wōlooto bēsyōōs chēē ng'ēri.#Mat. 4:13
Nyēbo taayta kukwetee ꞉Yēēsu biiko biiwuutaab Kōōtaab Yēyiin
13Yu kaakuriik *꞉Saakweetaab Keeytaayeet nyēbo Yuutayeek, kuwo ꞉Yēēsu Yēērusālēēm.#Chuy. 12:1-14; Yoowa. 6:4; 11:55; 12:1, 12 14Yu kayit wōlooto, kukas biiko ām biiwuutaab *Kōōtaab Yēyiin kwooltooy tuuka, kēēchiirēk āk chēēbtuukēēnik. Kimii ꞉nkicheek chēē kiwālāng'tooy beesaanik. 15Yooto, kōōkwoor ꞉Yēēsu bōrōōk kuyey musyāritiit kukwetee kēēchiirēk āk tuuka tukul chēē kimii yooto. Nto yityo, kululukto beesaanikaab bichoo ankootyeel meesoosyekwaa. 16Kimwoochi biiko choo kyooltooy chēēbtuukēēnik kule, “Ōnēmunēē yu tukuuchu! Ām nee yu kyooweech Kōōtaab Baaba kuyēk wōlēē /kyooltooyiisyēē?”#Luuka 2:49 17Yu kakas ꞉rubiikyii ng'aleechaa, koosoot yoo mwooyē ām siruutēkaab Yēyiin kule, “Iwoong'too ꞉chamateet nyēē āboontēē Kōōng'uung'.”#Tyēēn. 69:9
18Kuwāl ꞉kāāntōōyikaab Yuutayeek kule, “Ng'oo ꞉nyēē kākōōning' kāāmuukēywēēk ikwetee biiko kōyi bo Yēyiin? Nto subak, ng'ālyoo nee nyēbo kwōng'uut nyēē imuuchē iyey iboorunēē kule iboontē kāāmuukēy?” 19Kuwālchi ꞉Yēēsu kule, “Ōturbuub kōyi bo Yēyiin ānku +maateechee ꞉anii bēsyōōsyēk sōmōk.”#Māārkō 14:58; 15:29; Yēyuut. 6:14 20Kukētyi ꞉bichoo Yēēsu kule, “Kiyib ꞉kōyi bo Yēyiin kēnyiisyēk artam āk lo sukuteechakay. Imwooyē ꞉inyiing' kule +meeteechee bēsyōōsyēk sōmōk?” 21Nteenee king'āloolēē ꞉Yēēsu bōōrnyii nkit mēēbērē *Kōōtaab Yēyiin. 22Nto yu /kabokiing'eetee Yēēsu meet lētuunoo, kusēw ꞉rubiikyii kule kikiikumwooy ꞉Yēēsu ng'aleechaa. Yooto nanyuun, kōōyēnchi ꞉rubiichoo siruutēkaab Yēyiin āk kiyēē kimwooyē ꞉Yēēsu.#Luuka 24:6-8, 27; Yoowa. 12:16; 14:26; 20:9
23Kuyey ꞉Yēēsu ng'al chēē chaang' chēbo kwōng'uut kumii saakwaanaa bo Keeytaayeet ām Yēērusālēēm. Yooto kōōyēnchi inee ꞉biiko chēē chaang'.#Yoowa. 2:11; 4:41, 53; 7:31; 8:30; 10:42; 11:45; 12:11, 42 24Ānkoo kiwuu nyooto, manaachamta ꞉Yēēsu bichoo kuuyu kiinkētē wōlēē wuu ꞉chiito ake tukul 25āmēēbērē kimāchē /kēēmwoochi wōlēē wuu ꞉chiito.