4Tura nuni iruntrar pujusar Jesús ni nuiniatiri ainaun chicharak:—Juni Jerusalén yaktanam nakastaram. Turaram wína Apaachir ni Wakani pachis chichaman akupkamia nuna umiatsaingkia jiinkirap. Yuse Wakani atumi nintin piatramkatatui tusan, wi atumin ujakmiajrume nu nakastaram.

Read Hechos 1