4Nayaimpinam pujustinka tuke nangkankashtinuitai. Nuningkia tunauka pengké atsutnuitai. Tura nuningkia weamrashtinuitrume. Yuska nuni pujut nangkankashtinnaka suramsatnuitrume.

Read 1 Pedro 1