YouVersion Logo
Search Icon

U‐Malaki 4

4
1Ngokuba, bona ke, umhla uyeza, oya kuvuta njengeziko; bandule abar̔atshileyo, nabo bonke abayenza inkohlakalo, babe zindiza, uti umhla ozayo ubatshise, utsho uyehova wemikosi, ude ungabashiyeli nengcambo nesebe. 2Kodwa nina niloyikayo igama lam, ilanga lobulungisa lonipumela, linokupilisa emapikweni alo; naniya kupuma, nidlobe njengamatole asesitaleni. 3Kanjalo nobanyatela pantsi abakohlakeleyo; ngokuba beya kuba lututu ngapantsi kwemizantsi yenyawo zenu, kulomhla endiwenzayo, utsho uyehova wemikosi. 4Kumbulani umteto ka‐Mosesi isicaka sam, lowo ndamyalelayo e‐Horebe ngenxa yo‐Sirayeli bonke, imimiso nezigwebo, 5Bona ke, ndiya kutuma kuni u‐Elija umprofite, ungekafiki umhla kayehova omkulu owoyikekileyo: 6waeya kuti intliziyo yoyise ayiguqulele kubantwana, nentliziyo yabantwana ayiguqulele koyise; hleze ndize ke ndilibete ilizwe ngesiqalekiso.

Currently Selected:

U‐Malaki 4: XHO1902A

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy