YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
I. USAI CA JESUS XUX ꞌIACËXA QUIXUN ÑUIA BANA (1-2)
Jesusan ꞌunánpapan rara ꞌiá
(Lc 3.23-38)
1Jesucristo ax Davitan rëbúnqui ꞌaish ca Abrahamnën rëbúnquiribi ꞌiacëxa. Jesucristonën raracama ca ënë unicama ꞌiacëxa: 2Abraham ax ca Isaacnën papa ꞌiacëxa. Isaac ax ca Jacobnën papa ꞌiacëxa. Jacob ax ca Judá ꞌimainun aín xucë́antun papa ꞌiacëxa. 3Judá ax ca Fares ꞌimainun Zara aín papa ꞌiacëxa, Tamar atun tita ꞌimainun. Fares ax ca Esromnën papa ꞌiacëxa. Esrom ax ca Aramnën papa ꞌiacëxa. 4Aram ax ca Aminadabnën papa ꞌiacëxa. Aminadab ax ca Naasonën papa ꞌiacëxa. Naasón ax ca Salmonën papa ꞌiacëxa. 5Salmón ax ca Booznën papa ꞌiacëxa, Rahab aín tita ꞌimainun. Booz ax ca Obednën papa ꞌiacëxa, Rut aín tita ꞌimainun. Obed ax ca Isaínën papa ꞌiacëxa. 6Isaí ax ca David, axa ꞌapu ꞌicë, aín papa ꞌiacëxa. David ax ca Salomonën papa ꞌiacëxa, aín titax ca Uríasnëan casunan xanu ꞌiacëxa.
7Salomón ax ca Roboamnën papa ꞌiacëxa. Roboam ax ca Abíasnën papa ꞌiacëxa. Abías ax ca Asan papa ꞌiacëxa. 8Asa ax ca Josafatnën papa ꞌiacëxa. Josafat ax ca Joramnën papa ꞌiacëxa. Joram ax ca Uzíasnën papa ꞌiacëxa. 9Uzías ax ca Jotamnën papa ꞌiacëxa. Jotam ax ca Acaznën papa ꞌiacëxa. Acaz ax ca Ezequíasnën papa ꞌiacëxa. 10Ezequías ax ca Manasésnën papa ꞌiacëxa. Manasés ax ca Amonën papa ꞌiacëxa. Amón ax ca Josíasnën papa ꞌiacëxa. 11Babilonia cacë nëtënu judíos unicama bëtsi non buánti ꞌurama ꞌain ca Josíasnën Jeconías ꞌimainun aín xucë́ncama bëchiacëxa.
12Babilonia nëtënuxun ca Jeconíasnën Salatiel bëchiacëxa. Salatiel ax ca Zorobabelnën papa ꞌiacëxa. 13Zorobabel ax ca Abiudnën papa ꞌiacëxa. Abiud ax ca Eliaquimnën papa ꞌiacëxa. Eliaquim ax ca Azornën papa ꞌiacëxa. 14Azor ax ca Sadocnën papa ꞌiacëxa. Sadoc ax ca Aquimnën papa ꞌiacëxa. Aquim ax ca Eliudnën papa ꞌiacëxa. 15Eliud ax ca Eleazarnën papa ꞌiacëxa. Eleazar ax ca Matanën papa ꞌiacëxa. Matán ax ca Jacobnën papa ꞌiacëxa. 16Jacob ax ca Josénën papa ꞌiacëxa. José ax ca María an Jesús, Cristo cacë, a tuua, aín bënë ꞌiacëxa.
17Abraham ax ca judíos unibunën rara ꞌiacëxa. An bëchicëxun aín bëchicënën canitancëxun bëchipacëxun aín bëchicënënribi canitancëxun bëchipacëx anuax cuanx Davidnu sënën ca Davitan chaitiocëcama catorce ꞌiacëxa. David an bëchicëxun aín bëchicënën canitancëxun bëchipacëxun aín bëchicënënribi canitancëxun bëchipacëx anuax cuanx anun Babilonia cacë nëtënu judíos unicama buan nëtë anúan Jeconías bacë́an, a nëtë sënën ca Jeconíasnën chaitiocëcama catorce ꞌiacëxa. Jeconías an bëchipacëxun aín bëchicënën canitancëxun bëchipacëxun aín bëchicënënribi canitancëxun bëchipacëx anuax cuanx anúan Cristo bacë́ncë nëtë sënën ca aín chaitiocëcama catorce ꞌiacëxa.
Jesucristo bacë́an
(Lc 2.1-7)
18Ënë menua Jesucristo uti ca ësai ꞌiacëxa: María ax ca Josénën binuxun ꞌunánti ocë xanu ꞌiacëxa. Josébë biranancëma pan ꞌaish ca Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upitan sinanënshi ꞌimicëx tuñu ꞌiacëxa. 19José ax ca upí uni ꞌiacëxa. Usa ꞌixun ca unínma chanioia quixun unin ꞌunánunma María ënti sináncëxa. 20Usoquin sinántancëx ꞌuxun ca Josénën namáquin Nucën ꞌIbu Diosan xucë aín ángel achúshi isacëxa. Iscëxun ca cacëxa:
—José, Davitan rëbúnqui, cana mi cain. Maríanën tuá ax ca Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upitan ꞌimicëxëshia ꞌicë ꞌicën. Usa ꞌain camina timaquinma min xanu ꞌinun María biti ꞌain. 21Ax ca tuá achúshi bacë́nti ꞌicën. Bacënia camina min a tuá Jesús caquin anëti ꞌain. Ainshi ca uni aín ꞌucha tërë́nquin Nucën Papa Diosan iscë́xa upí ꞌinun ië́miti ꞌicën. Usa ꞌain camina a tuá Jesús caquin anëti ꞌain.
22An Nucën Papa Dios quicë bana uni ñuixuncë unían cuënëosabi oquin ca ángelnën José usaquin cacëxa. A bana ca ësai quia:
23Xanu achúshi unibë ꞌicëma pain ꞌaish ca tuñu ꞌitancëx bacë́nti ꞌicën. Aín tuá ax ca Emanuel caquin anëcë ꞌiti ꞌicën.
Emanuel quicë ax ca “Nucën Papa Dios ca nubë ꞌicë” qui quicë ꞌicen.
24Usa ꞌain ca namámiquian Nucën ꞌIbu Diosan ángelnën cacësabi oquin Josénën María aín xanu ꞌinun biacëxa. 25Biaxbi ca abë ꞌiáma pan ꞌicën, aín rëcuën tuá bacꞌëncë cuni ca Josénën aín xanu ꞌinun María biacëxa. A bacꞌëncë tuá a ca Josénën Jesús caquin anëacëxa.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy