Psalmynas 119
LTB

Psalmynas 119

119
1Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikšto.
2Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško,
3nedaro jie neteisybės, vaikšto Jo keliais.
4Tu įsakei stropiai vykdyti Tavo potvarkius.
5O kad mano keliai būtų nukreipti vykdyti Tavo nuostatus!
6Niekada nepatirčiau gėdos, jei į Tavo įsakymus žiūrėčiau.
7Tyra širdimi Tave šlovinsiu, teisius Tavo nuosprendžius pažinęs.
8Nuostatus Tavo vykdysiu, nepalik manęs visiškai.
9Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Laikydamasis Tavo žodžių.
10Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.
11Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.
12Palaimintas esi, Viešpatie, mane savo nuostatų mokyk.
13Savo lūpomis skelbiau visus Tavo sprendimus.
14Tavo liudijimų keliais džiaugiuosi labiau negu visais turtais.
15Apie Tavo potvarkius nuolat mąstysiu ir žiūrėsiu į Tavo kelius.
16Nuostatais Tavo gėrėsiuos, nepamiršiu Tavo žodžių.
17Suteik savo tarnui malonę, kad aš gyvendamas Tavo žodžio laikyčiausi.
18Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau.
19Esu žemėje svečias, neslėpk nuo manęs savo įsakymų.
20Mano siela pailso, besiilgėdama Tavo sprendimų.
21Tu sudraudi išdidžiuosius; prakeikti nuklydę nuo Tavo įsakymų.
22Pašalink nuo manęs panieką ir gėdą, nes laikausi Tavo liudijimų.
23Kunigaikščiai susirinkę tariasi prieš mane, bet Tavo tarnas mąsto apie Tavo nuostatus.
24Tavo liudijimai yra mano pasimėgimas ir mano patarėjai.
25Mano siela nublokšta į dulkes, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs.
26Savo kelius paskelbiau, ir Tu išklausei mane; pamokyk mane savo nuostatų.
27Leisk man suvokti Tavo potvarkių kelią, tai kalbėsiu apie Tavo stebuklus.
28Mano siela nyksta iš sielvarto, sustiprink mane, kaip esi pažadėjęs.
29Melo kelią pašalink nuo manęs, savo įstatymu mane apdovanok.
30Pasirinkau tiesos kelią, Tavo sprendimus laikau priešais save.
31Įsitvėriau Tavo liudijimų; Viešpatie, neleisk man patirti gėdos.
32Tavo įsakymų keliu bėgsiu, kai išplėsi mano širdį.
33Viešpatie, pamokyk mane savo nuostatų kelio, tai iki galo jo laikysiuos.
34Duok suprasti Tavo įstatymą, kad vykdyčiau ir nuoširdžiai jo laikyčiausi.
35Savo įsakymų takais mane vesk, nes jais aš gėriuosi.
36Palenk mano širdį prie liudijimų savo, o ne prie godumo,
37nugręžk mano akis nuo tuštybių; atgaivink mane savo kelyje.
38Ištesėk pažadą, duotą savo tarnui, kuris bijosi Tavęs.
39Nukreipk nuo manęs gėdą, kuri baugina mane, nes Tavo sprendimai yra geri.
40Štai aš ilgiuosi Tavo potvarkių, atgaivink mane savo teisumu.
41Viešpatie, būk man gailestingas, teateina Tavo išgelbėjimas, kaip Tu pažadėjai.
42Tada duosiu atsakymą tam, kuris iš manęs tyčiojasi, nes pasitikiu Tavo žodžiu.
43Neatimk iš manęs tiesos žodžio, nes laukiu Tavo sprendimų.
44Per amžių amžius laikysiuos Tavo įstatymo.
45Vaikščiosiu laisvas, nes tyrinėju Tavo potvarkius.
46Kalbėsiu apie Tavo liudijimus karalių akivaizdoje ir nebūsiu sugėdintas.
47Gėrėsiuosi Tavo įsakymais, kuriuos pamilau.
48Kelsiu rankas į Tavo įsakymus, kuriuos pamilau, mąstysiu apie Tavo nuostatus.
49Prisimink žodį savo tarnui, kuriuo suteikei man viltį.
50Tai yra paguoda mano varge, nes Tavo žodis mane atgaivino.
51Nors pasipūtėliai mane skaudžiai išjuokia, nuo Tavo įstatymo aš nenukrypau.
52Viešpatie, aš prisimenu Tavo senus nuosprendžius ir jais pasiguodžiu.
53Mane siaubas apima, kai matau nedorėlį, nepaisantį Tavo įstatymo.
54Tavo nuostatai tapo man giesmėmis mano viešnagės namuose.
55Ir naktį atsimenu, Viešpatie, Tavąjį vardą ir laikausi Tavo įstatymo.
56Tai teko man, nes aš laikiausi Tavo potvarkių.
57Viešpats yra mano dalis; aš pasižadėjau Tavo žodžių laikytis.
58Nuoširdžiai ieškau Tavo palankumo, būk gailestingas, kaip esi pažadėjęs.
59Galvojau apie savo kelią ir pasukau link Tavo liudijimų.
60Skubiai ir nedelsdamas vykdau Tavo įsakymus.
61Nors nedorėliai apiplėšė mane, bet aš neužmiršau Tavo įstatymo.
62Vidurnaktį atsikėlęs, dėkoju už teisingus Tavo sprendimus.
63Aš draugas visiems, kurie Tavęs bijo ir Tavo potvarkius vykdo.
64Viešpatie, žemė pilna Tavo gailestingumo, mokyk mane savo nuostatų.
65Viešpatie, Tu darei savo tarnui gera, kaip buvai pažadėjęs.
66Mokyk mane teisingai nuspręsti ir pasirinkti, nes aš patikėjau Tavo įsakymais.
67Nuklydęs ir pažemintas buvau, bet dabar klausau Tavo žodžio.
68Tu esi geras ir darai gera, mokyk mane savo nuostatų.
69Šmeižtais drabsto mane pasipūtėliai, bet aš nuoširdžiai Tavo potvarkių laikausi.
70Jų širdis vieni riebalai, o aš gėriuosi Tavo įstatymu.
71Naudinga man buvo nukentėti, kad Tavo nuostatų pasimokyčiau.
72Man Tavo įstatymas brangesnis už daugybę aukso ir sidabro.
73Tavo rankos padarė ir suformavo mane; suteik man išminties suprasti Tavo įsakymus.
74Kurie Tavęs bijo, džiaugiasi mane matydami, nes Tavo žodžiu pasitikiu.
75Viešpatie, žinau, jog teisingi Tavo sprendimai ir teisingai mane nubaudei.
76Paguosk dabar mane savo malone, kaip esi savo tarnui žadėjęs.
77Būk gailestingas, kad aš išlikčiau gyvas, nes gėriuosi Tavo įstatymu.
78Sugėdinti tebūna išdidieji, nes jie be priežasties puolė mane. Aš mąstysiu apie Tavo potvarkius.
79Tesigręžia į mane, kurie Tavęs bijo, kurie pažino Tavo liudijimus.
80Tegu mano širdis nepažeidžia nuostatų Tavo, kad nebūčiau sugėdintas.
81Mano siela ilgisi Tavo išgelbėjimo, bet aš pasitikiu Tavo žodžiu.
82Mano akys pavargo belaukdamos, kas Tavo žadėta. Kada Tu mane paguosi?
83Nors tapau panašus į vynmaišį dūmuose, bet Tavo nuostatų neužmiršau.
84Kiek dar dienų liko Tavo tarnui? Kada mano persekiotojus pasmerksi?
85Išdidieji kasa man duobę, nepaisydami Tavo įstatymo.
86Visi Tavo įsakymai teisūs; padėk man prieš melagingus persekiotojus.
87Jie vos nesunaikino manęs žemėje. Bet aš Tavo potvarkių neapleidau.
88Atgaivink mane dėl savo malonės! Aš laikysiuosi Tavo burnos liudijimų.
89Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje.
90Tavo ištikimybė kartų kartoms; Tu sutvėrei žemę, ir ji pasilieka.
91Ligi šiol viskas laikosi, kaip Tavo nutarta, Tau viskas tarnauja.
92Jei Tavo įstatymu nesigėrėčiau, seniai būčiau žuvęs.
93Niekada neužmiršiu Tavo potvarkių, nes jais Tu atgaivinai mane.
94Aš esu Tavo, išgelbėk mane, trokštu suvokti Tavo potvarkius.
95Nedorėliai mane pražudyti kėsinasi, tačiau aš Tavo liudijimų laikysiuosi.
96Mačiau, kad tobuliausi dalykai yra riboti, tik įsakymas Tavo beribis.
97Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną.
98Įsakymai Tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi.
99Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mąstau apie Tavo liudijimus.
100Daugiau išmanau už senius, nes laikausi Tavo potvarkių.
101Nuo bet kokio pikto kelio susilaikau, nes klausau Tavo žodžio.
102Nuo Tavo sprendimų nenukrypau, nes Tu mokai mane.
103Kokie saldūs man yra Tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų.
104Dėl Tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo.
105Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui.
106Prisiekiau vykdyti Tavo teisingus sprendimus ir laikysiuosi jų.
107Viešpatie, esu labai prislėgtas, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs.
108Viešpatie, priimk mano lūpų laisvos valios auką, pamokyk mane savo sprendimų.
109Mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau Tavo įstatymo nepamirštu.
110Nedorėliai man spendžia žabangus, bet nuo Tavo potvarkių nenukrypau.
111Pamokymai Tavo yra mano paveldėtas turtas, jie mano širdies džiaugsmas.
112Palenkiau savo širdį vykdyti Tavo nuostatų, tai darysiu dabar ir visados.
113Veidmainių nekenčiu, bet Tavo įstatymą myliu.
114Tu esi mano slėptuvė ir skydas, Tavo žodžiais pasitikiu.
115Pasitraukite nuo manęs, piktadariai! Aš Viešpaties įsakymus vykdysiu.
116Palaikyk mane, kaip žadėjai, kad gyvenčiau, tenebūsiu sugėdintas dėl savo vilties.
117Suteik pagalbą, ir aš būsiu saugus, nuostatų Tavo niekados nepamiršiu.
118Tu atmeti tuos, kurie nuo Tavo nuostatų nukrypo, jie apsigauna savo melu.
119Tu visus žemės nedorėlius pašalini tartum atmatas, bet aš myliu Tavo liudijimus.
120Mano kūnas dreba, bijodamas Tavęs, aš bijau Tavo sprendimų.
121Dariau, kas yra teisu ir teisinga; neatiduok manęs prispaudėjams.
122Užtikrink savo tarnui gerovę, neleisk, kad išdidieji mane nugalėtų.
123Mano akys pavargo belaukdamos Tavo išgelbėjimo ir Tavo teisumo žodžio.
124Būk gailestingas savo tarnui, mokyk mane savo nuostatų.
125Esu Tavo tarnas; duok man supratimą pažinti Tavo liudijimus.
126Viešpatie, metas Tau veikti, nes žmonės laužo Tavo įstatymą.
127Tavo įsakymai brangesni man už auksą, už gryną auksą.
128Todėl visus Tavo potvarkius laikau teisingais, nekenčiu melagingų takų.
129Tavo liudijimai yra stebuklingi, todėl mano siela jų klauso.
130Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus.
131Atveriu savo burną ir įkvepiu, alkstu Tavo įsakymų.
132Pažvelk į mane ir būk gailestingas, kaip darai mylintiems Tavo vardą.
133Kreipk mano žingsnius pagal savo žodžius, kad neteisybė man neviešpatautų.
134Nuo žmonių priespaudos mane išlaisvink, ir aš vykdysiu Tavo potvarkius.
135Parodyk savo tarnui savo veidą šviesų ir mokyk mane savo nuostatų.
136Iš akių man srūva upeliai, nes jie nesilaiko Tavo įstatymo.
137Viešpatie, Tu esi teisus, teisingi Tavo sprendimai.
138Tavo liudijimai teisingi ir neabejotini.
139Mano uolumas graužia mane, nes priešai pamiršo Tavo žodžius.
140Tavo žodis yra visiškai tyras, jį Tavo tarnas brangina.
141Nors esu paniekintas ir menkas, bet Tavo potvarkių neužmiršiu.
142Tavo teisumas amžinas, Tavo įstatymas­tiesa.
143Nors vargas ir sielvartas spaudžia, bet Tavo įsakymais gėriuosi.
144Tavo liudijimai yra teisingi per amžius. Leisk man juos suprasti, ir aš gyvensiu.
145Šaukiuosi iš širdies, Viešpatie, išklausyk mane; aš laikysiuosi Tavo nuostatų.
146Šaukiuosi Tavęs; išgelbėk mane, ir klausysiu Tavo liudijimų.
147Prieš aušrą keliuosi ir šaukiu, nes pasitikiu Tavo žodžiu.
148Atmerkiu akis dar prieš aušrą, mąstau apie Tavo žodį.
149Viešpatie, išgirsk mane, būdamas maloningas; atgaivink mane, kaip esi nusprendęs.
150Artėja priešai klastingi, nutolę nuo Tavo įstatymo.
151Arti esi, Viešpatie, ir visi Tavo įsakymai teisingi.
152Seniai pažinau Tavo liudijimus, kad jie yra amžini.
153Pažvelk į mano skurdą ir išlaisvink mane; juk aš nepamirštu Tavo įstatymo.
154Gink mano bylą ir išvaduok mane, atgaivink, kaip esi pažadėjęs.
155Išgelbėjimas toli nuo nedorėlių, nes jie neklauso Tavo nuostatų.
156Koks didis, Viešpatie, Tavo gailestingumas, atgaivink mane, kaip esi nusprendęs.
157Daug mano persekiotojų ir priešų, bet aš nenukrypstu nuo Tavo liudijimų.
158Neištikimuosius matau ir bjauriuosi, nes jie nepaiso Tavo žodžio.
159Žiūrėk, Viešpatie, kaip Tavo potvarkius myliu; atgaivink mane, būdamas maloningas.
160Tavo žodžiai teisingi nuo pradžių, ir visi Tavo teisūs sprendimai amžini.
161Kunigaikščiai be priežasties persekioja mane, bet mano širdis vien Tavo žodžių tebijo.
162Tavo žodžiu džiaugiuosi, kaip didelį lobį suradęs.
163Melo nekenčiu ir bjauriuosi, bet Tavo įstatymas man mielas.
164Septynis kartus per dieną giriu Tave už Tavo teisingus sprendimus.
165Kas myli Tavo įstatymą, turi didelę ramybę ir niekada nesuklumpa.
166Laukiu, Dieve, Tavo išgelbėjimo, Tavo įsakymus vykdau.
167Mano siela klauso Tavo liudijimų, nes labai juos myliu.
168Laikausi Tavo potvarkių ir liudijimų, visi mano keliai Tau žinomi.
169Tepasiekia Tave mano šauksmas, Viešpatie; duok man supratimą, kaip esi pažadėjęs.
170Tepasiekia mano malda Tave; išlaisvink, kaip esi pažadėjęs.
171Mano lūpos girs Tave, nes mokai mane savo nuostatų.
172Mano liežuvis kalbės apie Tavo žodį, nes Tavo įsakymai teisingi.
173Tavo ranka tepadeda man, nes aš pasirinkau Tavo potvarkius.
174Ilgiuosi, Viešpatie, Tavo išgelbėjimo, įstatymu Tavo gėriuosi.
175Mano siela tegyvena ir tegiria Tave, Tavo sprendimai tepadeda man.
176Klaidžioju kaip avis paklydus. Ieškok savo tarno, nes Tavo įsakymų aš neužmiršau.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.