मत्ती 1
THUL

मत्ती 1

1
येशू ख्रीष्‍टकु पाइमाखाकाम नङमिम
(लूका ३:२३-३८)
1ओराम येशू ख्रीष्‍टकु#१:१ माम्‍चु़नीका मु़चु़मिमलाई सेल्‍मु लागि थु़र्मिडिम हप। हिब्रू ल्वाडा मसीह र्‍वामी। पाइमाखाकाम नङमिमकु सु़म्‍दिमोलोम ल्‍वा सो़। येशू ख्रीष्‍ट दाऊदकु दोचो़लामका रोम्‍डी, मा दाऊद अब्राहामकु दोचो़लाममिम बाइडा।
2अब्राहाम इसहाककु पाप बाइडा, इसहाक याकूबकु पाप बाइडा, याकूब यहूदा नुङ उ वा-ल्‍वाकमिमकु पाप बाइडा।
3यहूदा फारेस नुङ जाहेरकु पाप बाइडा। मेर्चिपकु माम तामार बाइडा। फारेस हेस्रोनकु पाप, हेस्रोन आरामकु पाप बाइडा।
4आराम अम्‍मीनादाबकु पाप, अम्‍मीनादाब नहशोनकु पाप, नहशोन सल्‍मोनकु पाप,
5सल्‍मोन बोअजकु पाप बाइडा। बोअजकु माम राहाब बाइडा। बोअज ओबेदकु पाप, ओबेदकु माम रूथ बाइडा। ओबेद यिशैकु पाप,
6यिशै दाऊद हपकु पाप बाइडा।
दाऊद सोलोमनकु पाप बाइडा।
उरियाहकु नाइमे सोलोमनकु माम बाइडा।
7सोलोमन रहबामकु पाप, रहबाम अबियाकु पाप, अबिया आसाकु पाप,
8आसा यहोशापातकु पाप, यहोशापात यहोरामकु पाप, यहोराम उज्‍जियाहकु पाप,
9उज्‍जियाह योतामकु पाप, योताम आहाजकु पाप, आहाज हिजकियाकु पाप,
10हिजकिया मनश्‍शेकु पाप, मनश्‍शे अमोनकु पाप, अमोन योशियाहकु पाप,
11योशियाह यकोनियास नुङ उ ल्‍वाकमिमकु पाप बाइडा। यहूदीमिमलाई बसाका बेबिलोननो लमु ङादो मेर्मिम गम्‍डिम बाइडा।#२ राज २४:१४-१६; २ इति ३६:१०; यर २७:२०
12बसाका बेबिलोननो लम्‍डिम चङडा: यकोनियास शालतिएलकु पाप बाइडा। शालतिएल यरूबाबेलकु पाप,
13यरूबाबेल अबिउदकु पाप, अबिउद एल्‍याकीमकु पाप, एल्‍याकीम आजोरकु पाप,
14आजोर सादोककु पाप, सादोक आखिमकु पाप, आखिम एलिउदकु पाप,
15एलिउद एलाजारकु पाप, एलाजार मत्तानकु पाप, मत्तान याकूबकु पाप बाइडा।
16मरियमकु वोचु़ योसेफकु पाप याकूब बाइडा। मे मरियमलाम येशू गम्‍डी, गुमीलाई ख्रीष्‍ट र्‍वामी।
17आरेसाका अब्राहामलामका दाऊदसम्‍म को-ब्‍ल (१४) पुस्‍ता दु़स्‍ता। मेम्‍मा दाऊद बाइडालो आथाम यहूदीमिमलाई बेबिलोननो बसाका लम्‍डिम थारीसम्‍म को-ब्‍ल (१४) पुस्‍ता, मा बेबिलोननो लम्‍डिलो आथाम ख्रीष्‍ट गम्‍डिमसम्‍म को-ब्‍ल (१४) पुस्‍ता दु़स्‍ता।
येशू ख्रीष्‍ट गम्‍डिम
(लूका २:१-७)
18येशू ख्रीष्‍ट आरेसाका गम्‍डी: उनीमा माम मरियम योसेफकाडा बिम्‍डिम बाइडा, लावो मेर्चिपकु लालीकुन्‍दा दु़म्‍मु ङादोङा मरियम माम्‍चु़नी-पेलका गोजु़मे दु़स्‍ताम चस्‍ता।#लूक १:२७ 19मरियमकु वोचु़ योसेफ न-थो़मनुङमा मु़चु़ बाइडा। मेम्‍मिमका मु़चु़मिमकु ङादोडा उ नाइमेकु नो़-कल मेपार्सामु नका मेचहोमका मरियमलाई ङेन्‍मु न बु़डु़।
20लावो योसेफका आरेप्‍माम ल्‍वा मिम्‍तोङा बु़डु़लो उ ङिमाडा मिप्रङमा माम्‍चु़नीकु पाह्रीचो़ रेम्‍बेसिड्‌डा। मेम्‍मा गुनुङ र्‍वाक्‍ता, “दाऊदकु चो़-चु़सु़ योसेफ, मरियमलाई इ नाइमे दु़म्‍बेन्‍मु हाम होङङा वो मेलु़या, हेङालोने उ ङेलगोनो बाट्‌पा चो़च्‍चो़ ने माम्‍चु़नी-पेलका मुन्‍बेट्‌मिडिम सो़। 21गुका कोले तारापाचो़ कक्‍सु़, मा गाना उनीमा नङ येशू#१:२१ येशू र्‍वाक्‍मा सेल्‍पा ङाचो़। बाबेना, हेङालोने गुमीका उनी त्‍वाकु मु़चु़मिमलाई मेर्मिमकु छु़लमिमडाम सेल्‍मी।”
22मिप्रङमा माम्‍चु़नीका गुमीलाम-जेपालामका आरे दु़म र्‍वाम्‍डिम खोत्‍ले ल्‍वा रोक्‍थिड्‌डाम सो़: 23“रेप्‍नी, कन्‍या मेसेम गोजु़मे दु़म, मा मेरामका कोले तारापाचो़ कक्‍सु़, गुमीलाई इम्‍मानुएल#यशै ७:१४ र्‍वामी, मेराम र्‍वामा ‘माम्‍चु़नी गुइनुङ बुमी’।”
24योसेफ ङोस्‍ता, मा मिप्रङमा माम्‍चु़नीकु पाह्रीचो़का र्‍वाक्‍ताम होम्‍साका गुका मरियमलाई लालीकुन्‍दा बु़डु़। 25लावो मरियमका तारापाचो़ मेकक्‍सु़वामसम्‍म योसेफ मरियमनुङ कोदेप मेअम्‍सावा। मेकोतिमा उनी नङ येशू बाबेड्‌डु़।#लूक २:२१

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about थुलुङ राई

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.