Parallel
48
Sion, kota Allah
1Nyanyian. Mazmur bani Korah.
2Besarlah Tuhan dan sangat terpuji
di kota Allah kita!
3 # Mat. 5:35 Gunung-Nya yang kudus, yang menjulang permai,
adalah kegirangan bagi seluruh bumi;
gunung Sion itu, jauh di sebelah utara,
kota Raja Besar.
4Dalam puri-purinya
Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai benteng.
5Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul,
mereka bersama-sama berjalan maju;
6demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang,
terkejut, lalu lari kebingungan.
7Kegentaran menimpa mereka di sana;
mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan.
8Dengan angin timur Engkau memecahkan
kapal-kapal Tarsis.
9Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat,
di kota Tuhan semesta alam,
di kota Allah kita;
Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. S e l a
10Kami mengingat, ya Allah, kasih setia-Mu
di dalam bait-Mu.
11Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu
sampai ke ujung bumi;
tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan.
12Biarlah gunung Sion bersukacita;
biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak
oleh karena penghukuman-Mu!
13Kelilingilah Sion dan edarilah dia,
hitunglah menaranya,
14perhatikanlah temboknya,
jalanilah puri-purinya,
supaya kamu dapat menceriterakannya kepada angkatan yang kemudian:
15Sesungguhnya inilah Allah,
Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya!
Dialah yang memimpin kita!