Matheyo 1
VMK2021

Matheyo 1

1
Ikhapira sa Yeesu
1Ela elivuru ya ikhapira sa Yeesu Kristu, Mwaana a Davide, mwaana a Abrahaamu: 2Abrahaamu aamuyanre Isaaki; Isaaki aamuyanre Yakobe ni Yakobe aamuyanre Yuda ni axunneiye. 3Yuda aamuyanre Perexi ni Seera. Amayawe Perexi ni Seera yaari Tamari. Perexi aamuyanre Hesironi; Hesironi aamuyanre Arami; 4Arami aamuyanre Aminadabi; Aminadabi aamuyanre Naasoni; 5Naasoni aamuyanre Salomoni ni Salomoni aamuyanre Bowasi. Amayawe Bowasi yaari Rakhabi. Bowasi aamuyanre Obeedi. Amayawe Obeedi yaari Ruuti. Obeedi aamuyanre Yixai; 6Yixai aamuyanre mwene Davide. Davide aamuyanre Salomoni. Amayawe Salomoni yaari mwaara a Uriya. 7Salomoni aamuyanre Robowamu; Robowamu aamuyanre Abiya; Abiya aamuyanre Asafi; 8Asafi aamuyanre Yoosafati; Yoosafati aamuyanre Yoorami; Yoorami aamuyanre Uziya; 9Uziya aamuyanre Yootami; Yootami aamuyanre Ahazi; Ahazi aamuyanre Hezekiya; 10Hezekiya aamuyanre Manaxe; Manaxe aamuyanre Amoni; Amoni aamuyanre Yoosiya; 11Yoosiya aamuyanre Yekoniya ni axunneiye. Yaari ehuhuweene yeele atthu a oYixrayeli yaakuxiwaaya eronghiwaka elapo ya oBabiloniya. 12Yaamalihaaya ehuhuweene yeele, Yekoniya aamuyanre Salathiyeli ni Salathiyeli aamuyanre Zorobabeli. 13Zorobabeli aamuyanre Abiyuudi; Abiyuudi aamuyanre Eliyakimi; Eliyakimi aamuyanre Azoori; 14Azoori aamuyanre Zadoki; Zadoki aamuyanre Akhimi; Akhimi aamuyanre Eliyuudi; 15Eliyuudi aamuyanre Eleyazari; Eleyazari aamuyanre Mathani; Mathani aamuyanre Yakobe. 16Yakobe aamuyanre Yoseefe, aiyawe Mariya, mwa yoowo aayariwa Yeesu oniitthaniwa Kristu. 17Okhuma Abrahaamu mpaka Davide saari ikhapira muloko niixexe; okhuma ekhapira ya Davide mpaka ehuhu ya oBabiloniya saari ikhapira muloko niixexe, ni okhuma ehuhuweene yeele mpaka Kristu saari ikhapira muloko niixexe.
Oyariwa wa Yeesu
18Oyariwa wa Yeesu Kristu weereiye ha: Mariya, amayawe Yeesu, aatthomeriwe ni Yoseefe. Ahinaayetho otheliwa, aarupala ni ikuru sa Munepa Wootteela. 19Yoseefe, aiyawe Mariya, aari mulopwana oororomeleya. Khaatthunne omuulihiha muru Mariya mwaatthuni. Tivawo uupuwenlaawe omuhiya Mariya muxiirini. 20Uupuwelaka hiiho, aahiixoonihera wa yoowo ndyelo a Apwiya moolohani, ni aamweerela: “Yoseefe, mwaana a Davide, ohoove omwaakhela Mariya ntoko mwaariyo, niwoko yeeyo erupaliwe ti ya Munepa Wootteela. 21Owo anaamuyare Mwaana Mulopwana, ni nyuwo mmunttehe Nsinanawe Yeesu, niwoko anaavuluxe mulokwaawe mwa sootthekasaya.” 22Sootheene seiye seereiye weera sikwaniheriwe seiye Apwiya yaahimalaaya ni mprofeeti: 23“Mwaamwali oowiikosoopa anaarupale, ni anaamuyare Mwaana Mulopwana ni atthu eniimwiitthane Emanuweli, entaphulela: Muluku ni hiyo.” 24Woovenyani, Yoseefe aapaka yeeyo ndyelo a Apwiya aamurumalaawe, ni aamwaakhela Mariya ntoko amwaarawe. 25Khaakonnenotho ahinaaye omuyara Mwaana. Vano, yaamutteha Nsinanawe Yeesu.

Makhua Shirima Bible © Christelike Lektuurmaatskappy NPC, 2021.


Learn more about Emakhuwa Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.