3Chʼaka cʼamwaj chaka tioxij che i Dios chi u Kajaw i Kajwal Jesucrísto. Ire lic rilom toʼbal ka wach, rumal-i, xu ʼan chake chi xoj alax tan chic oj cʼacʼ. I kalaxic-le xka riko rumal u walijbal i Jesucrísto chiquixol i camnak. Rumal-i, lic cul ka cʼux che i ʼutz chi yatal chake; lic cʼas ile pa ka cʼux.

Read 1 San Pédro 1