Matiye 1
MMY

Matiye 1

1
Kookuweetee Iisa Masi
1Semeeco kookuweetee Iisa Masi ay kooko. Gata pa ay ka balti sultan Dawud. Dawud pa ay ka balti Biraayim.
2Biraayim pa weyya Isaaka.
Isaaka pa weyya Yakub.
Yakub pa weyya Yudaa ma seneetee.
3Yudaa pa weyya Peres o Zeera.
Yaaco pa gu semeeti goo Tamar.
Peres pa weyya Eserom.
Eserom pa weyya Aram.
4Aram pa weyya Aminadab.
Aminadab pa weyya Naason.
Naason pa weyya Salma.
5Salma pa weyya Booz.
Yaati Booz pa, gu semeeti goo Rahab.
Booz pa weyya Obed.
Yaati Obed pa, gu semeeti goo Rit.
Obed pa weyya Zesee.
6Zesee pa weyya sultan ka tatta kee Dawud.
Dawud pa weyya Suleman.
Yaati Suleman taata pa, min omma gi ay daatti oko Uri.
7Suleman pa weyya Robowam.
Robowam pa weyya Abiya.
Abiya pa weyya Aza.
8Aza pa weyya Yozapat.
Yozapat pa weyya Yoram.
Yoram pa weyya Oziyas.
9Oziyas pa weyya Yotam.
Yotam pa weyya Akaz.
Akaz pa weyya Ezekiyas.
10Ezekiyas pa weyya Manaase.
Manaase pa weyya Amon.
Amon pa weyya Yoziyas.
11Yoziyas pa weyya Yekoniya ma seneetee
wikinne maa gu bammiɗiy giimi ku Isirayel
gu kaatikkiko kiɗa ta Babilon.
12Maa gu giimi ku Isirayel nowoɗɗe kiɗa ta Babilon,
gaa Yekoniya weeɗiya Salatiyel.
Salatiyel pa weyya Zorobabel.
13Zorobabel pa weyya Abiyu.
Abiyu pa weyya Eliyakim.
Eliyakim pa weyya Azor.
14Azor pa weyya Sadok.
Sadok pa weyya Akim.
Akim pa weyya Eliyud.
15Eliyud pa weyya Eliyazar.
Eliyazar pa weyya Mattan.
Mattan pa weyya Yakub.
16Yakub pa weyya Yuusup mittí Mariyam.
Mariyam pa ay gita appe ma weyya Iisa
maa gu kolaa goo Masi, gata maa ga Mella aparre.
17Ay kaaka appe ga min oko Biraayim namma ya oko Dawud gu gemmiɗe kookuwee orro o pooɗi, o min oko wikinniti Dawud namma ya wikinne maa gu bammiɗiy giimi ku Isirayel gu kaatikkoo Babilon gu gemmiɗe kookuwee orro o pooɗi, o min wikinne maa gu kaatikkoo giimi ku Isirayel Babilon namma ya wikinne maa gu weeɗiya Masi gu gemmiɗe kulla kookuwee orro o pooɗi.
Wiyawti Iisa Masi
18Wiyawti Iisa Masi pa deero aleŋ teete: Mariyam ma akka dee yaati Iisa, ga Yuusup ɓajawwica. Omma min maa ga alɗica eesa ɗa missa pa, gi gita deero ayyenta ma Ruuhanti Mellayi. 19Yuusup gata pa ma ecekkaca Mariyam ay gimu ɗayaŋ. Mileŋ ga aŋka ɗa ga leeɗiti yuune unco giimo pa, ga icceero niyyane maa ga meeliɗo ma ƴaapo ka. 20Gaa maa ga moyowɗo ma gaari ku meeliti kotti, ga malaykatti Mella Miltine oomiyyee gaa beneyyiyyee ma waano gaa: «Yuusup, kii ma ay ka balti sultan Dawud, addo ɓaya ɗa ki iccicca Mariyam aleŋ daaccum, asan ga miica kaaka ma aaye aattí asaa min Ruuhanti Mellayi. 21Gita pa akka wee miica, kii oyyiyyee seme kii Iisa#1.21 Iisa pa gu sawaŋgee daare kolaa kulla goo Yaasu. Ma beneyco Ebireenigeyyo pa, goo Yaasuwa. Seme kooko pa goo ‘Mella najjayya’. asan ga ay gata appe ma akkiy najjiya gimtee min zunubgeeco.»
22Gaa keeke paratti deeɗe ku maa ga beneyti Miltine maa ga beneyye ma nabiinice asiɗo butulti. Gata pa beneyye gaa:
23«Gomosso ma esee ɗa missa miiɗi akka dee ayyenta.
Gii weeɗo miica guu oyyiyyee seme goo Emmanuwel#1.23 Elloŋ Esaya 7.14.
Seme ku Emmanuwel pa goo ‘Mella aaye ma keeta’.
24Maa ga Yuusup miiniɗe min waano, gaa leeɗiya aleŋ maa ga malaykatti Mella Miltine beneyyiyee, gaa iccica Mariyam girti aleŋ daatti. 25Innasoopa ga eesica ɗa namma gi weeɗiya miica. Gaa Yuusup oyyiyyee seme gaa Iisa.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about Migaama

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.