YouVersion Logo
Search Icon

S. Matiu 2

2
1Ba, na yanyi Yisa to barikhi Betlehima ni nakhan Yudia ni mange Herodi yanyine, a mato, kota mukhune kelikhi Telebo ni, e fakhi Yerusalima ni,
2E nakha, Yudiakanne Mange nakhan barikhi, a sa mine? katugu unkhu bata a sarena to Telebo ni, anun unkhu fakhi a kanunde.
3Anun mange Herodi a na me dema, a kwi ifukhi, anun Yerusalima hapu.
4Anun a mori khungbene nun kaidisebene khun lan dema, na Masia barimane mine, a e makhodin na nan ma.
5Anun e falakhi a kha, Betlehima nakhan Yudia ni: katugu na onabina a sebekhi iki ni,
6Anun itan Betlehima, nakhan Yudia bokho ni, itan kha mi kurun Yudia mange di khemene tagi: katugu mangena inde minimane i kwi, nakhan findimane alo yekhemadona ma mukhu Israeli e kha.
7Ba, Herodi to ne kota mukhune khilli doin, na sarena mini nan yanyi a e makhodin na nan ma ki fanyi ra.
8Anun a e khekhi Betlehima ni, anun a nakha, e sa na di nyore fe ito ki fanyi ra: anun kha e bata a to, e fala rafa in ma, in fan kha sa a kanun.
9E to yelinkhi na mange me dema, e siga; anun a mato, na sarena, e nakhan tokhi Telebo ni, a sigakhi e yera, ha a sa ti na khunma na di nyore sa de nakhai.
10Anun e na sarena to dema, e nyakhankhi nyakhan gbe ra.
11Anun e sokhi na bankhi ni, e na di nyore tokhi nun a nga Mariama, anun e e khimbisin anun e a kanun: anun e e sene ramini e a sambane so a yi, khema nun lamunde nun simina.
12Anun Alla to bata nyungu e ma khie ni e na ma khate Herodi khon, e khate e gbe bokho ni kirai gbete khon ma.
13Ba, e to bata khate, a mato, Marigi a malekana inde fakhi Yisufu khon khie ni, a nakha, keli, anun na di nyore nun a nga tongo, siga i gie Misra bokho ni, anun sa lu na ha in a fala i kha katugu Herodi na di nyore fenma a kha a fakha.
14Anun a keli, a na di nyore nun a nga tongo kwena anun a siga Misra bokho ni;
15Anun a lu na ha Herodi fakha: alogo na Marigi digambu nakhan mini onabi dei a kha liga, a nakha, in bata ma di kheme khilli a kha keli Misra bokho ni.
16Ba, Herodi to a to ne kota mukhune bata a mayende, a khollokhi nyakhi ra, anun a kherane rasiga, e sa ne di khemene hapu fakha nakhe Betlehima ni, anun a bankhidene birin, tongo nakhe bakhi bari de ha sa nye fidin li, kota mukhune yanyi nakhan yita a ra, a tenge folo khabi na yanyi ni.
17Ba, onabi Yeremia a fala nakhan ti, fa liga na yanyi, a nakha,
18Khwina inde minikhi Rama ni, wuga nun gbele gbelena, Rakheli wugama a dine ma fe e ra; anun a mi tin madenden fe ra katugu e mi na.
19Kono Herodi to fakhakhi, a mato, Marigi a malekana inde fakhi Yisufu khon khie ni Misra bokho ni,
20A nakha, keli, na di nyore nun a nga tongo, anun siga Israeli bokho ni: katugu e bata fakha nakhe yi na di nyore ni fenma.
21Anun a kelikhi, a na di nyore nun a nga tongo, a fa Israeli bokho ma.
22Kono a to a me Akhelasi bata a fafe Herodi a mangeyana soto Yudia ni, a khaminkhi siga fe ra na; anun Alla to bata nyungu a ma khie ni, a siga Galili bina ra,
23Anun a sa dokho taina inde, na khilla nen Nasareti; alogo nakhan mini onabine dei a kha liga, A khilla kha sa Nasaretikana.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;