YouVersion Logo
Search Icon

S. Matiu 1

1
1Yisa Masia, Dauda a dina, a khabilla kitabuna, Ibrahima a dina,
2Ibrahima Isakha soto; anun Isakha Yakuba soto; anun Yakuba Yuda anun a barine soto;
3Anun Yuda Faresi nun Sara soto Tama ma; anun Faresi Hesromi soto; anun Hesromi Arami soto;
4Anun Arami Aminadabi soto; anun Aminadabi Nasoni soto; anun Nasoni Salmoni soto;
5Anun Salmoni Bosi sotokhi Rakhabima; anun Bosi Obedi sotokhi Ruti ma; anun Obedi Yessi soto;
6Anun Yessi mange Dauda soto; anun Dauda Sulemani soto Uria a nyakhalla ma;
7Anun Sulemani Roboami soto; anun Roboami Abia soto; anun Abia Asa soto;
8Anun Asa Yosafati soto; anun Yosafati Yorami soto; anun Yorami Osia soto;
9Anun Osia Yotami soto; anun Yotami Akhasi soto; anun Akhasi Esekia soto;
10Anun Esekia Manasi soto; anun Manasi Amoni soto; anun Amoni Yosia soto;
11Anun Yosia Yekonia anun a barine soto, e siga e khale Babiloni yanyi nakhai.
12Anun na Babiloni siga fe khambi, Yekonia Salatieli soto; anun Salatieli Sorobabeli soto;
13Anun Sorobabeli Abiudi Eliakimi soto; anun Eliakimi Asori soto;
14Anun Asori Sadoki soto; anun Sadoki Akimi soto; anun Akimi Eliudi soto;
15Anun Eliudi Eleasari soto; anun Eleasari Matani soto; anun Matani Yakuba soto;
16Anun Yakuba Yisufu soto, Mariama a khemena, nakhan Yisa bari nakhan khilla ne Masia.
17Ba, khabilla dama tongo Ibrahima ha fa Dauda li khabilla fununnani nan a ra; anun tongo Dauda ha na Babiloni siga fe yanyi li khabilla fununnani; anun tongo na Babiloni siga fe yanyi ha sa na Masia li khabilla fununnani.
18Ba Yisa Masia barikhi iki ni. A nga Mariama to fikhi Yisufu ma, e nema fa lan, e a tokhi, a bata fudikan NI SERIENKHI ra:
19Anun a khemena Yisufu, tinkhin mukhu nan to a ra, a mu tin a kha a rayagi mukhune tagi, a kholli a ma a kha a yi ba doin.
20Kono a fe itoe manyokhokhi dema, a mato, Marigi a malekana inde siga a khon khie ni, a nakha itan Yisufu Dauda a dina, i na ma ghakhu ia nyakhalla Mariama tongode i khon, katugu nakhan fudi tongokhi a khon na ra NI SERIENKHI gbe nan a ra.
21Anun a di khemena inde khalimane, anun i a khilli samane Yisa katugu Atan nan a danyokhone rakisimane e yulubine ma.
22Ba, fe ito dama ligakhi ne, alogo onabi Marigi fala nakhan ti na kha liga, a nakha,
23A mato, na sungutuna fudikanmane; anun a di khemena inde khalimane, anun e a khilli samane Imanueli, na maliga ne, Alla en tagi.
24Anun Yisufu kulun dema alo na Marigi a maleka a yamari ki na khai, a a liga na ki ni, anun a sa a nyakhalla tongo a khon.
25Anun a mu a fe kolon ha a a di kheme khali: anun a a khilli sa Yisa.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;