YouVersion Logo
Search Icon

Matiye 1

1
ZEZI WI TUULIƐYƐ YE NƐ WI SIILE WORI NI DE
(1.1–2.23)
Zezi tobilo tùlugo wuulo bèle
(Luk 3.23-38)
1Sɛbɛ ŋáà wi nyɛ́ni Kulocɛliɛ Siɛnnyiɛnɛgɔnwɔ Zezi tobilo tùlugo wuulo tìí bèle, Zezi wè Dawuda Jaa wè, nɛ ní Birayima Jaa wè, wi siɛnrɛ ti n'dɛ.
2Birayima 'Siaga sii; a Siaga yɛ̀ nɛ̀ Yakuba sii; a Yakuba 'yɛ̀ nɛ̀ Zuda sii, nɛ̀ ní nɛ̀ wi cɔninɔ sii; 3a Zuda 'yɛ̀ nɛ̀ Perɛzi sii wire nɛ́ Zera, Tamari nɛ̄ wi cé pe sii. A Perɛzi 'yɛ̀ nɛ̀ Ezurɔn sii; a Ezurɔn 'yɛ̀ nɛ̀ Arami sii.
4A Arami 'yɛ̀ nɛ̀ Aminadabi sii; a Aminadabi 'yɛ̀ nɛ̀ Nasɔn sii; a Nasɔn 'yɛ̀ nɛ̀ Salimɔni sii; 5a Salimɔni 'yɛ̀ nɛ̀ Bowozi sii, Arayabi nɛ̄ wi cé wi sii; a Bowozi 'yɛ̀ nɛ̀ Wobɛdi sii, Wuruti nɛ̄ wi cé wi sii; a Wobɛdi 'yɛ̀ nɛ̀ Yese sii; 6a Yese 'yɛ̀ nɛ̀ Dawuda sii. Dawuda wire wi 'puu Isirayɛli kùlofɔli wè.
Kùlofɔli Dawuda wi 'yɛ̀ nɛ̀ Sulomani sii, Uriyu cuɔ nɛ̄ wi cé wi sii. 7A Sulomani 'yɛ̀ nɛ̀ Worobowami sii; a Worobowami 'yɛ̀ nɛ̀ Abiya sii; a Abiya 'yɛ̀ nɛ̀ Asafi sii; 8a Asafi 'yɛ̀ nɛ̀ Yosafati sii; a Yosafati 'yɛ̀ nɛ̀ Yorami sii; a Yorami 'yɛ̀ nɛ̀ Woziyasi sii; 9a Woziyasi 'yɛ̀ nɛ̀ Yowatami sii; a Yowatami 'yɛ̀ nɛ̀ Akazi sii; a Akazi 'yɛ̀ nɛ̀ Ɛzekiyasi sii; 10a Ɛzekiyasi 'yɛ̀ nɛ̀ Manase sii; a Manase 'yɛ̀ nɛ̀ Amɔsi sii; a Amɔsi 'yɛ̀ nɛ̀ Yosiyasi sii; 11a Yosiyasi 'yɛ̀ nɛ̀ Yɛkoniyasi sii, nɛ̀ wi cɔninɔ sii, pe ní nɛ tíin baa parituɔrɔ nī dè Babilɔni kùlo mɛ́ lè.
12Bà parituɔrɔ ti yé kɛ́nì jáa wè á pe 'yiri Babilɔni kùlo nī lè, a Yɛkoniyasi 'Salatiɛli sii; a Salatiɛli 'yɛ̀ nɛ̀ Zorobabɛli sii; 13a Zorobabɛli 'yɛ̀ nɛ̀ Abiwudi sii; a Abiwudi 'yɛ̀ nɛ̀ Eliyakiimi sii; a Eliyakiimi 'yɛ̀ nɛ̀ Azɔri sii; 14a Azɔri 'yɛ̀ nɛ̀ Sadɔki sii; a Sadɔki 'yɛ̀ nɛ̀ Akiimi sii; a Akiimi 'yɛ̀ nɛ̀ Eliwudi sii;
15a Eliwudi 'yɛ̀ nɛ̀ Eleyazari sii; a Eleyazari 'yɛ̀ nɛ̀ Matan sii; a Matan 'yɛ̀ nɛ̀ Yakuba sii; 16a Yakuba 'yɛ̀ nɛ̀ Yusufu sii, Maari pɔli wè; kire Maari wire wi yé kɛ́nì pɛ́nì Zezi sii wè ŋàa pe yeri Kirisi wè, Kulocɛliɛ Siɛnnyiɛnɛgɔnwɔ wè.
17Kɛ̀ngɛlɛ gálì ke mìɛni ke 'tìɛ nɛ̀ kɛ́ gàli gèle, nɛ̀ ki séli Birayima nɛ̄ wè nɛ̀ sɛ́nì láʔa Dawuda nɛ̄ wè, a ke 'nyì kɛ̀ngɛlɛ kiɛ nɛ́ sicɛri. Bè ní ki líɛ Dawuda nɛ̄ wè bè sa láʔa parituɔrɔ lɛ̀lɛ nɛ̄ lè Babilɔni kùlo nī lè, a keli 'nyì kɛ̀ngɛlɛ kiɛ nɛ́ sicɛri kálì. Bè sí ki líɛ lɛ̀lɛ níì nī parituɔrɔ ti cé jáa Babilɔni kùlo nī lè bè sa láʔa Kulocɛliɛ Siɛnnyiɛnɛgɔnwɔ nɛ̄ wè, a kire 'nyì kɛ̀ngɛlɛ kiɛ nɛ́ sicɛri.
Zezi siile siɛnrɛ dè
(Luk 2.1-7)
18Mɛni Kulocɛliɛ Siɛnnyiɛnɛgɔnwɔ wi 'sii nɛ̀ síɛ wè, Zezi wè, ki kɛnmɛ m'bɛ: Wi yàa wè Maari wè, Yusufu cé wi kɔ̀n kɔnimɔ nɛ̄. Nɛ̀ ki yaʔa Yusufu wiì cé fìɛ Maari cɛ́n wèʔ cɛliwɛ wè, a pe kɛ́nì Maari nyaa wè nɛ́ laala ní; Kulocɛliɛ Pìle lire fànʔa nɛ̄ kire cé kpíʔile. 19Kire tiʔɛ gáà nī gè, Yusufu wè, bɛ̀ sí wi 'puu siɛnsinwɛ wè wiì puu nɛ caa bè Maari míʔɛ cúʔɔ gè siɛnnɛ mɛ́ bèleʔ. A wi 'kò nɛ ki sɔ̀ngí fungo nī gè bè wi kɔni yaʔa wè làrimɛ nī. 20Bà kire sɔ̀ngirɔ dáà tiī wi nī mmɛ gè, a Kàfɔli wi nyìʔɛnɛ tundunwɔ wáà pɛ́nì yiri wi nɛ̄ ŋɔ́nigɔ nɛ̄ nɛ̀ wi yɛ: «Yusufu ŋɛ, Dawuda Jaa, fǎri fìʔɛ́ bè Maari líɛ wè wi- puu muɔ cuɔ wèʔ, nɛ̀ taʔa gíi nɛ̄, pùɔ ŋáà wī baa wi liyɛ nī yè, Kulocɛliɛ Pìle baara dī. 21Wi bága pa nàgabile sii; ma wi míʔɛ le gè mari wi yeri Zezi#1.21 Zezi míʔɛ ki kɔri wi 'jo: «Yewe wiī nɛ siɛn suu»., ki 'nyaa wire wi bága wi wuulo suɔ bèle pe kapiʔile nī gèle.»
22Ki kele gálì ke mìɛni ke kpíʔile nɛ̀ yɛli nɛ́ siɛnrɛ díì ní we Kàfɔli wi cé juu wi siɛnjuuliɛwɛ nyuɔ nī gè nɛ́ jo:
23 N'gɛ, sinboriwo # 1.23 Sinboriwo ŋáà wiì fìɛ nàguɔ cɛ́nʔ.
wi bága laala taa
bè nàgabile sii,
pe béri wi yeri
Emanuwɛli # 1.23 Eza 7.14 tire ti 'juu náʔa nɛ̀ yɛli nɛ́ girɛki siɛnliɛrɛ ní dè. .
Kire kɔri wi 'jo: «Kulocɛliɛ yē nɛ́ we ní#1.23 Wéli baa Eza 23.8-10.
24Bà Yusufu wi kɛ́nì yɛ̀ ŋɔ́nimɔ nɛ̄ bè, a wi 'kele kpíʔile gèle majo mɛni Kàfɔli wi nyìʔɛnɛ tundunwɔ wi cé ki juu wi mɛ́ gè, a Maari líɛ wè wi 'puu wi cuɔ wè. 25Wiì sí kɛ́nì wi cɛ́n cɛliwɛʔ, fúɔ nɛ̀ taa a wi pɛ́nì sii, nàgabile. A wi 'pùɔ wi míʔɛ le gè nɛ wi ye Zezi.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;