Mateo 1
ABGS

Mateo 1

1
NACEMENTO E INFANCIA DE XESÚS
Xenealoxía de Xesús (Lc 3, 23-38)
1Libro da xenealoxía de Xesús Cristo, fillo de David, fillo de Abraham. 2Abraham xerou a Isaac. Isaac xerou a Xacob. Xacob xerou a Xudá e mais os seus irmáns. 3Xudá, de Tamar, xerou a Peres e mais a Zarán. Peres xerou a Esrón. Esrón xerou a Arán. 4Arán xerou a Aminadab. Aminadab xerou a Naasón. Naasón xerou a Salmón. 5Salmón, de Rahab, xerou a Booz. Booz, de Rut, xerou a Obed. Obed xerou a Iexé. 6Iexé xerou ó rei David.
David, da que foi muller de Urías, xerou a Salomón. 7Salomón xerou a Roboam. Roboam xerou a Abías. Abías xerou a Asá. 8Asá xerou a Ioxafat. Ioxafat xerou a Ioram. Ioram xerou a Ozías. 9Ozías xerou a Ioatán. Ioatán xerou a Acaz. Acaz xerou a Ezequías. 10Ezequías xerou a Menaxés. Menaxés xerou a Amón. Amón xerou a Ioxías. 11Ioxías xerou a Ieconías e mais os seus irmáns, en tempos da deportación a Babilonia.
12Despois da deportación a Babilonia, Ieconías xerou a Xealtiel. Xealtiel xerou a Zerubabel. 13Zerubabel xerou a Abiud. Abiud xerou a Eliaquim. Eliaquim xerou a Asor. 14Asor xerou a Sadoc. Sadoc xerou a Aquim. Aquim xerou a Eliud. 15Eliud xerou a Elazar. Elazar xerou a Matán. Matán xerou a Xacob. 16Xacob xerou a Xosé, esposo de María, da que naceu Xesús, chamado Cristo.
17Foron, logo, catorce as xeracións desde Abraham ata David, catorce tamén desde David ata a deportación de Babilonia, e catorce desde a deportación de Babilonia ata Cristo.
Nacemento de Xesús (Lc 1, 27-35; 2, 1-7)
18O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 19Xosé, o seu prometido, home xusto, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 20Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, dicíndolle:
Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida; que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. 21Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados.
22Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:
23Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
e poñeranlle de nome Emmanuel
(que quere dicir "Deus connosco").
24Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, levando consigo a súa prometida; 25e sen que a tocase, ela deu a luz un fillo. E el púxolle de nome Xesús.

Dereitos reservados: SEPT


Learn more about Biblia SEPT

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.