YouVersion Logo
Search Icon

Matthew 1

1
Jesus Christ Wentutok pàk Imenukasak lùppù
(Luke 3.23-38)
1Sàlàichi màlà Jesus Christ wentutok pàk imenukasak lùppù. Jesus wechippù David pa pe. David wechippù Abraham pa pe.
2Abraham wechippù Isaac kàipùnù pe. Isaac wechippù, Jacob kàipùnù pe. Jacob wechippù, Judah molopai itonpa yamùk kàipùnù pe. 3Judah wechippù, Perez molopai Zerah tawonnan kàipùnù pe tok yan wechippù Tamar. Perez wechippù, Hezron kàipùnù pe. Hezron wechippù, Ram kàipùnù pe. 4Ram wechippù, Amminadab kàipùnù pe. Amminadab wechippù, Nashon kàipùnù pe. Nashon wechippù, Salmon kàipùnù pe. 5Salmon wechippù, Boaz kàipùnù pe. Rahab wechippù ichan. Boaz wechippù, Obed kàipùnù pe. Ruth wechippù, ichan pe. Obed wechippù Jesse kàipùnù pe. 6Jesse wechippù, Kin David kàipùnù pe.
David wechippù, Solomon Kàipùnù pe. Solomon yan wechippù, Uriah noppù lùppù. 7Solomon wechippù, Rehoboam kàipùnù pe. Rehoboam wechippù,Abijah kàipùnù pe. Abijah wechippù, Asa kàipùnù pe. 8Asa wechippù, Jehoshaphat kàipùnù pe. Jehoshaphat wechippù, Joram kàipùnù pe. Joram wechippù,Uzziah kàipùnù pe. 9Uzziah wechippù, Jotham kàipùnù pe. Jotham wechippù, Ahaz kàipùnù pe. Ahaz wechippù, Hezekiah kàipùnù pe. 10Hezekiah wechippù, Manasseh kàipùnù pe. Manasseh wechippù, Amon kàipùnù pe. Amon wechippù, Josiah kàipùnù pe. 11Josiah wechippù, Jechoniah molopai itonpa yamùk kàipùnù pe. Babylon pona kappon yamùk Israel pon kon yalà yattai.
12Kappon yamùk yalàppù Babylon pona tùpo, Jechoniah wechippù, Shealtiel kàipùnù pe. Shealtiel wechippù Zerubbabel kàipùnù pe. 13Zerubbabel wechippù, Abiud kàipùnù pe. Abiud wechippù, Eliakim kàipùnù pe. Eliakim wechippù, Azor kàipùnù pe. 14Azor wechippù, Zadok kàipùnù pe. Zadok wechippù, Achim kàipùnù pe. Achim wechippù, Eliud kàipùnù pe. 15Eliud wechippù, Eleazar kàipùnù pe. Eleazar wechippù, Matthan kàipùnù pe. Matthan wechippù, Jacob kàipùnù pe. 16Jacob wechippù, Joseph kàipùnù pe. Joseph, Mary tayappù kàipùnù pe iwechippù. Jesus, Christ tukaik tesassen yan.
17Màlàpàk uchi 14 pe mule kàipùnù yamùk molopai tok mumu yamùk wechippù màlà Abraham motapai David tepose. Molopai 14 pe làma David motapai kappon yamùk yalàppù Babylon pona motak. Molopai 14 pe màlà motapai Christ itesek wentutok motak.
Jesus Christ Wentutok
(Luke 2.1-7)
18Sàlà kasaichi Jesus Christ wentutok wechippù màlà. Mary molopai Joseph tawonnan wekkussak wechippù màlà tùwemali'ma kon pàk. Tùse tùwemali'ma kon wapiya Mary uya mule yepolo tùuya Wakù Akkwalù winà ittuppù. 19Itayappù woton, Joseph, wechippù màlà tàwàlà ikasa tùwessen ku'nài. Tùse ayupo Mary ànkuli'mapai pùla iwechippù màlà. Màlàpàk inonka pàk iwekkupùppù màlà amak yai. 20Tamù'nawolon sàlà yamùk pàk ichenumenka tùse, Itepulu inchelùyi usenpoikappù màlà ipyak iwe'neppàttok yau, molopai , “Joseph, David pa, kesenalippai Mary yanùmù auya ànoppù pe pàk. Masapùla Wakù Akkwalù winàpài inmonottasak màlà. 21Walawoppe iwentu màlà molopai yesettà auya màlà Jesus pe, masapùla tùtonpa yamùk pùikattà ya màlà tok makuyi winàpai,” teppù ya.
22Sàlà yamùk wekkupùppù màlà Katù uya màlà kasa iwechi màlà teppù tùmaimu yenpoikanài yai kasa. 23“Ema'non kàyik nappàtùppù pen wena màlà monoppe molopai iwentu walawoppe, molopai yesatù màlà Immanuel tukaik,” teppù ya. Katù kùpyau'nokon man te ya pe iwechi. {ISA 7.14}
24Màlàyau tùupakasak yau Joseph uya Itepulu inchelùyi nekamappù kupùppù, Molopai Mary yalàppù ya tùnoppù pe. 25Tùse ipàk iwechippù pen màlà, walawok tùmule ke iwentu wapiya. Molopai Joseph uya yesettàppù Jesus pe.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy