Matius 1
KJS17

Matius 1

1
Turunané Yésus Kristus
1:1-17
Luk 3:23-38
1Iki kitab tyatetan turunané Yésus Kristus, tyedak turunané Daved, tyedak turunané Abraham. 2Abraham nduwé anak Isak, Isak nduwé anak Yakub, Yakub nduwé anak Yéhuda lan sedulur-seduluré, 3Yéhuda nduwé anak Pèrès lan Serah, patutan sangka Tamar; Pèrès nduwé anak Hézron, Hézron nduwé anak Ram; 4Ram nduwé anak Aminadab, Aminadab nduwé anak Nahason, Nahason nduwé anak Salmon; 5Salmon nduwé anak Boas patutan sangka Rahab; Boas nduwé anak Obèd patutan sangka Rut; Obèd nduwé anak Isai, 6#2PR 24:14, 15; 2LK 36:10; Yer 27:20Isai nduwé anak Daved, Daved nduwé anak Salomo, patutan sangka tilas bojoné Uria, 7Salomo nduwé anak Réhabéam, Réhabéam nduwé anak Abia, Abia nduwé anak Asa, 8Asa nduwé anak Yosafat, Yosafat nduwé anak Yoram, Yoram nduwé anak Uzia; 9Uzia nduwé anak Yotam, Yotam nduwé anak Akas, Akas nduwé anak Hiskia; 10Hiskia nduwé anak Manasé, Manasé nduwé anak Amon, Amon nduwé anak Yosia; 11Yosia nduwé anak Yékonya lan sedulur-duluré, waktu jaman pembuwangan menyang Babèl. 12Sakwisé, jaman pembuwangan menyang Babèl, Yékonya nduwé anak Séaltièl, Séaltièl nduwé anak Sérubabèl, 13Sérubabèl nduwé anak Abihud, Abihud nduwé anak Elyakim, Elyakim nduwé anak Asor; 14Asor nduwé anak Sadok, Sadok nduwé anak Akim, Akim nduwé anak Eliud; 15Eliud nduwé anak Elièsar, Elièsar nduwé anak Matan, Matan nduwé anak Yakub; 16Yakub nduwé anak Yosèf bojoné Maria, nglairké Yésus, sing disebut Kristus.
17Dadi kabèhé sangka Abraham tekan Daved kuwi ana patbelas turunan, sangka Daved tekan jaman pembuwangan menyang Babèl ana patbelas turunan lan sangka jaman pembuwangan menyang Babèl tekan Kristus patbelas turunan.
Lairé Yésus Kristus
1:18-25
Luk 2:1-7
18 # Luk 1:27 Bab lairé Yésus Kristus kuwi kelakoné mengkéné: Waktu Maria ibuné ijik patyangan karo Yosèf, sak durungé tunggal sak peturon, ketemu wis meteng awit sangka Roh Sutyi. 19Sakrèhné Yosèf bojoné kuwi wong bener lan ora gelem mirangké Maria ing ngarepé wong okèh, mulané arep medot patyangané karo meneng-meneng. 20Nanging bareng ijik nduwé gagasan mengkono kuwi, terus ana mulékaté Gusti ngétoki sak njeruhné ngimpi, ngomong: “Hé, Yosèf, tyedak turunané Daved, aja wedi enggonmu ngepèk Maria dadi bojomu, awit Anak sing dibobot kuwi awit sangka Roh Sutyi, 21#Luk 1:31lan Maria bakal nglairké putra, kuwi jenengna Yésus; awit ya kuwi sing bakal ngluwari umaté sangka dosané.” 22Kuwi mau kabèh kelakon supaya kedadian apa sing diomongké karo Gusti lantaran nabi, mengkéné: 23#Yes 7:14“Ana prawan bakal meteng lan nglairké anak lanang, sing jenengé bakal disebut Imanuèl, tegesé: Gusti Allah nunggal karo kita.” 24Sak tanginé turu, Yosèf terus nuruti kaya sing diomongké karo mulékaté Gusti, lan nampani Maria dadi bojoné, 25#Luk 2:21nanging ora dityampuri turu, nganti tekané wis nglairké anak lanang, lan Yosèf terus jenengké bayiné Yésus.

Tèks © Surinaams Bijbelgenootschap 2018


Learn more about Kitab Jawa Suriname

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.