YouVersion Logo
Search Icon

Mathiu 1

1
1Ȧkȧfȧ ka rȧkom ra Yisɔs Krayst ɔWan ka Debid, ɔwan ka Ebraham, ki ake. 2Ebrahamȧŋ ɔ kom Aysakȧŋ, Aysak ɔ kom Yekɔbȧŋ, Yekɔb ɔ kom Yudasȧŋ yi aŋwɔnt ŋɔŋ aruni. 3Yudasȧŋ ɔ kom Ferɛs yi Sara ka Temar; Ferɛsȧŋ ɔ kom Hɛsrɔn; ka Hɛsrɔnȧŋ ɔ kom Aram; 4Eramȧŋ ɔ kom Aminadab; ka Aminadabȧŋ ɔ kom Nesɔn; ka Nesɔnȧŋ ɔ kom Salmɔn; 5ɔwa Salmɔnȧŋ ɔ kom Bowas ka Rehab; ka Bowasȧŋ ɔ kom Obɛd ka Ruth; ka Obɛdȧŋ ɔ kom Yɛsi; 6Yɛsiȧŋ ɔ kom Debidȧŋ ɔbȧy; ka Debid ɔbȧy ɔ kom Sɔlɔmɔn ka ɔrani ka Urayas; 7Sɔlɔmɔnȧŋ ɔ kom Rihoboam; ka Rihoboamȧŋ ɔ kom Abaya; ka Abayaŋ ɔ kom Asa; 8Asaŋ ɔ kom Yehosafat; ka Yehosafatȧŋ ɔ kom Yoram; ka Yoramȧŋ ɔ kom Osaya; 9ka Osayaŋ ɔ kom Yotham; ka Yothamȧŋ ɔ kom Ehas; ka Ehasȧŋ ɔ kom Hɛsikaya; 10ka Hɛsikayaŋ ɔ kom Manasɛ; ka Manasɛŋ ɔ kom Emɔs; ka Amanȧŋ ɔ kom Yosaya; 11ka Yosayaŋ ɔ kom Yɛkonaya, yi aŋwɔnt ŋɔŋ aruni ka ȧŋlɔkɔ a kera ŋa ro Babilɔn.
12Kǝdarǝŋ ka ma a kera ŋa ro Babilɔn-e, Yɛkonayaŋ ɔ kom Salathiyɛl; ka Salathiɛlȧŋ ɔ kom Sirɔbabɛl; 13ka Sirɔbabɛlȧŋ ɔ kom Abiud; ka Abiudȧŋ ɔ kom Ilayakim; ka Ilayakimȧŋ ɔ kom Asɔr; 14ka Asɔr ɔ kom Sedɔk; ka Sedɔkȧŋ ɔ kom Akim; ka Akimȧŋ ɔ kom Ilayud; 15ka Ilayudȧŋ ɔ kom Ɛliyesar; ka Ɛliyesarȧŋ ɔ kom Mȧthan; ka Mȧthanȧŋ ɔ kom Yekɔb; 16ka Yekɔbȧŋ ɔ kom Yosɛf ɔwos ka Meri ɔwe kom Yisɔsȧŋ, ɔwe a bont Krayst.
17Ɔwa takomra bɛ kǝtǝp ka Ebraham haŋ ka Debid tǝ yi tǝkomra tɔfɔt tanlɛ; ɔwa kǝtǝp ka Debid haŋ ka kakera ŋa ro Babilɔn tǝ yi tǝkomra tɔfɔt tanlɛ; ɔwa kǝtǝp ka kakera ŋa ro Babilɔn haŋ ka Kraist-e, tǝ yi tǝkomra tɔfɔt tanlɛ.
18Ɔwa kakom ka Yisɔs kǝ yi yaŋ; ma Yosɛf ɔ po fath Meriȧŋ ɔkara ka Yisɔs, yeŋka aŋ yiranɛ-e, a fir kǝpa ɔ yi ukor ka ɔYina mǝsǝm. 19Kɛrɛ Yosɛfȧŋ ɔwos kɔŋ-e, ma ɔ yi wuni lompi-e, ɔ yema hɛ wɔŋȧ kɔ mǝlap-e, ɔ nanɛ tǝ kǝter kɔ sɔy. 20Kɛrɛ ma ɔ tȧmtȧmnɛ mȧtȧy ame-e, kǝla, ɔmaleka ka ɔMarki ɔ tɔrinɛ ro ŋɔŋ rǝ mǝrei, kɔ pa, Yosɛf, munɔ ɔwan ka Debid, te nesa tǝ kǝba ro mu Meriȧŋ, ɔrani ka mu-e, kotȧy-e ɔ yi ukor ka ɔYina mǝsǝm. 21Ɔ tǝ kom wath uruni. Ɔwa mǝ yi tǝ kǝbont kɔ ŋes Yisɔs, kotȧy-e kɔnɔ mǝ kisis aŋfǝm ŋɔŋ ka ɛhakɛ yaŋ. 22Ȧte bɛ tǝ yɔnɛ kȧmȧ ȧrim ra ɔMarki rǝ lasǝr ka tapa ta aŋnabi-e, kepa
23Kǝla, ufanɛ ɔ tǝ gbasi kor,
Ɔ tǝ kom wath uruni, Ɔwa a tǝ bont kɔ ŋes, Imanuɛl,
(aŋa a tepa kǝpa Kuruȧŋ ɔ yi dɛ yi saŋ). 24Ɔwa ma Yosɛf ɔ thǝmɛ ka mȧrey mɔŋ-e, ɔ yɔ mɔ mǝ ɔmaleka ka ɔMarki ɔ yamari kɔ, kɔ gbasi ɔrani kɔŋ ro seth kɔŋ. 25Kɛrɛ ɔ tɛ hɛ kɔ haŋ ɔ po kom ɔwan kɔŋ uruni utɔtɔkɔ. Ka a bont kɔ ŋes Yisɔs.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy