Matiyu 1
KCLB

Matiyu 1

1
Yisa Benba Bɔnsɔn Wara-Koe
(Luka 3.23-38)
1Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ,#1.1 Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ: Ka a fɔ ko “Kirasiti” anubɛ “Masiya,” wo kɔrɛ le “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ” Kiriki-kan anubɛ Hiburu-kan rɔ. Yisa Kirasiti, kɔni, wo bɔra Dawuda anubɛ Iburayima bɔnsɔnnu tɔ. A bɔra bɔnsɔn min bɛɛ rɔ, wonu tɔgɛ sɛbɛnɛ yan tɔ.
2Iburayima ya Isiyaka sɔrɔn. Isiyaka ya Yakoba sɔrɔn. Yakoba ya Yuda anubɛ a na-kelen-nyɔgɛnu sɔrɔn. 3Yuda anubɛ Temara ya Pɛrɛsi anubɛ Seraha sɔrɔn. Pɛrɛsi ya Hɛsirɔn sɔrɔn. Hɛsirɔn ya Rama sɔrɔn. 4Rama ya Aminadabu sɔrɔn. Aminadabu ya Neson sɔrɔn. Neson ya Salaman sɔrɔn. 5Salaman anubɛ Rehabi ya Bowasi sɔrɔn. Bowasi anubɛ Ruti ya Obɛdi sɔrɔn. Obɛdi ya Yɛsi sɔrɔn. 6Yɛsi le ya Mansa Dawuda sɔrɔn.
Mansa Dawuda anubɛ Yurayala musi ya Silamɛni sɔrɔn. 7Silamɛni ya Rihobowami sɔrɔn. Rihobowami ya Abaya sɔrɔn. Abaya ya Esa sɔrɔn. 8Esa ya Yɛhosafati sɔrɔn. Yɛhosafati ya Yɛhoram sɔrɔn. Yɛhoram ya Yusaya sɔrɔn. 9Yusaya ya Yɔtam sɔrɔn. Yɔtam ya Ehasi sɔrɔn. Ehasi ya Hɛsakaya sɔrɔn. 10Hɛsakaya ya Manasa sɔrɔn. Manasa ya Amɔn sɔrɔn. Amɔn ya Yosaya sɔrɔn. 11#2 Mansɛnu 24.14-15; 2 Ko-Kɔrɔta-Karan 36.10; Yɛrɛmaya 27.20 Yosaya mara Yɛhoyasin#1.11 Yɛhoyasin: A tɔgɛ fanan Yɛkonaya. 1 Ko-Kɔrɔta-Karan 3.15-16 ko Yosaya le a benba la kɔnɔ kitabunu ba a fɔ, “Fa,” wati do wo kɔrɛ le, “Benba,” anubɛ “Kegeyɛ.” anubɛ a na-kelen-nyɔgɛnu benba la wo tumɛ anu bi biralɛ rɔ Babilɔn nyamanɛ rɔ.
12Anu tɛ kɔmɛ Babilɔn, Yɛhoyasin ya Siyalitiyɛli sɔrɔn. Siyalitiyɛli mara Sarababulu#1.12 Sarababulu: 1 Ko-Kɔrɔta-Karan 3.19 ko Pɛdaya ya Sarababulu sɔrɔn. Pɛdaya le Siyalitiyɛli dɔgɔ-kei la. fa-kinamɛ la. 13Sarababulu ya Abayudi sɔrɔn. Abayudi ya Ilayakim sɔrɔn. Ilayakim ya Esɔri sɔrɔn. 14Esɔri ya Sedoki sɔrɔn. Sedoki ya Ekim sɔrɔn. Ekim ya Ilayudi sɔrɔn. 15Ilayudi ya Ɛliyasa sɔrɔn. Ɛliyasa ya Matan sɔrɔn. Matan ya Yakoba sɔrɔn. 16Yakoba ya Yusufu sɔrɔn. Yusufu wo ya Mariyama furu. Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ, Yisa, wo sɔrɔnta Mariyama bolo.
17Min bɛɛ tɔgɛ ratɛgɛnɛ ka a dabira Iburayima ma, ka a sigi Dawuda la, bɔnsɔn matiyi tan-ni-nani le. Ka a dabira Dawuda ma, ka a sigi Isirɛla mɔgɛnuna biralɛ rɔ Babilɔn, bɔnsɔn matiyi tan-ni-nani le. Ka a dabira mɔgɛnuna biralɛ ma Babilɔn, ka a sigi Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ sɔrɔn wati ma, bɔnsɔn matiyi tan-ni-nani le.
Yisa Sɔrɔn-Koe
(Luka 2.1-7)
18 # Luka 1.27 Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ, Yisa sɔrɔnta nya min, wo le kɛ la. A na Mariyama mabiranɛ Yusufu le bolo nun. Kɔnɔ yanni anu ni a latenbi ala kei ma, Mariyama tɛrɛnara a kolomɛ la Allala Ni-Sɛnimɛ sɛnbɛ bolo. 19Ala kei, Yusufu, mɔgɛ le wo la min bi ko-latelennɛ kɛla tuma-wo-tuma. A ma di a ye, a ni Mariyama lamiliya gbɛ rɔ woletɔ a ya a latɛgɛ ko a ni a bole bɔ a furu-koe rɔ dogɔn rɔ. 20Nba, Yusufu ye a mirila koe kɛ ma tumɛ min, Marita melika bɔra a ye gbɛ rɔ kiyo rɔ. A ko, “Yusufu, Dawuda bɔnsɔn, i kana kilan Mariyama bi-koe la ka a ma ila musi la. A ara buyi min bi wo la, Allala Ni-Sɛnimɛ kɛwɔlɛ le wo la. 21#Luka 1.31 A ye nala den-kei sɔrɔnna. I ni a tɔgɔ sa Yisa#1.21 Yisa: Wo kɔrɛ le Hiburu-kan rɔ ko, “Kisilɛ.” bawo ale le si ala mɔgɛnu kisi anu hakɛnu ma.”
22Nba, kɛ bɛɛ mara alako Mari ya min bɛɛ fɔ nɛbi ye, wonu ni bɔ-a-la ko, 23#Aiseya 7.14 “Sunkurun-nasɔlɔnɛ si buyi bi ka den-kei sɔrɔn. Anu si a tɔgɛ rakele ko Imanuwɛli.” Tɔgɛ wo kɔrɛ le ko, “Alla ye ma fɛ.”
24Nba, Yusufu kundenta tumɛ min, a ya a ma iko Marita melika ya a fɔ a ye nya min. A ya Mariyama bi 25#Luka 2.21 kɔnɔ a ma a latenbi a kɔma ha a ya dan wo sɔrɔn. Yusufu ya a tɔgɔ sa Yisa.

Kuranko Common Language Bible © The Bible Society in Sierra Leone, 2006.


Learn more about ALLALA KUMƐ