มัดทิว 1
PRAI

มัดทิว 1

1
เลือง กรอก เยซู
ลูกา 3:23-38
1เจ็นเน ก็ เป็น ซือ กรอก คอง เยซู ตัก เป็น เมซียา#ค 1 ‍ เคิบ ค 16 ‍ เคิบ ค 18 “เมซียา” เป็น ล็อง ตี เอาซาง ซันญา ระ โตะ แก ลุห ครำ ‍ แญง เอาซาง แญง ไท อัห เค็ย “คริด” ‍ เมซียา เป็น แญง ฮีบรู ‍ คริด เป็น แญง กรีก ‍ แต ความมาย เมือนนอย ตี เอาซาง ซันญา โตะ จวย ครำ แอ ‍ เยซู เน นำ เป็น ควัน งา พะเจายูฮัว ดาวิด ‍ ดาวิด ก็ เป็น ควัน งา อับราฮัม นัน ‍ 2เยซู เน เป็น กรอก อับราฮัม นอ ‍ อับราฮัม มี ควัน ตัก อิซอัก ‍ อิซอัก มี ควัน ตัก ยาโคบ ‍ ยาโคบ มี ควัน อัหคล็อง ซิบซอง ล็อง ‍ ควัน ยาโคบ มี ล็อง นัน ซือ ตัก ยูดา
3ทาเน ยูดา นำ ก็ เอิด ยัห ซือ ตัก ทามา ‍ ยูดา เคิบ ทามา เน ก็ มี ควัน แฟด ซือ ตัก เปเรด เคิบ เซรา ‍ เปเรด มี ควัน ซือ ตัก เฮดโรน ‍ เฮดโรน มี ควัน ซือ ตัก ราม ‍ 4ราม มี ควัน ซือ ตัก อำมีนาดับ ‍ อำมีนาดับ มี ควัน ซือ ตัก นาโซน ‍ นาโซน มี ควัน ซือ ตัก ซัลโมน
5ทาเน ซัลโมน ก็ เอิด ราฮับ เป็น ยัห ‍ ปาม ก็ มี ควัน ซือ ตัก โบอาด ‍ โบอาด ก็ เอิด รูด เป็น ยัห ‍ ปาม ก็ มี ควัน ซือ ตัก โอเบด ‍ โอเบด มี ควัน ซือ ตัก เจซี
6เจซี ก็ มี ควัน ซือ ตัก ดาวิด ‍ ดาวิด เน เป็น พะเจายูฮัว อิซราเอล ‍ พะเจายูฮัว ดาวิด เน ‍ นำ เอิด ยัห อัห ‍ นำ เอิด ยัห อุรียา เป็น ยัห ออ ‍ ปาม เอิด นอย แลว ‍ ปาม ก็ มี ควัน ซือ ตัก ซอลอมอน ‍ 7ซอลอมอน มี ควัน ซือ ตัก เรโฮโบอำ ‍ เรโฮโบอำ มี ควัน ซือ ตัก อาบียา ‍ อาบียา มี ควัน ซือ อาซา ‍ 8อาซา มี ควัน ซือ ตัก เยโฮซาฟัด ‍ เยโฮซาฟัด มี ควัน ซือ ตัก โยรำ ‍ โยรำ มี ควัน ซือ ตัก อูซียา ‍ 9อูซียา มี ควัน ซือ ตัก โยทาม ‍ โยทาม มี ควัน ซือ ตัก อาฮัด ‍ อาฮัด มี ควัน ซือ ตัก เฮเซคียา ‍ 10เฮเซคียา มี ควัน ซือ ตัก มานาเซ ‍ มานาเซ มี ควัน ซือ ตัก อาโมน ‍ อาโมน มี ควัน ซือ ตัก โยซียา ‍ 11โยซียา มี ควัน ซือ ตัก เยโคนียา ‍ เยโคนียา เน เคิบ ควน นไจ นำ ‍ อัห เกิด ญาม ครำ บาบิโลน เญ็บ เอิด ครำ อิซราเอล เริล ปะเทด ออ ‍ อัห คนาบ ครำ อิซราเอล ญาย เริล ปะเทด บาบิโลน นัน ‍ 12แทะ นัน วัล เยโคนียา ก็ มี ควัน ซือ ตัก เซอาทีเอล ‍ เซอาทีเอล มี ควัน ซือ ตัก เซรูบาเบล#2 ปึง กซัด 24:14-15, 2 ปะวัด 36:10, เยเรมี 27:20 
13เซรูบาเบล มี ควัน ซือ ตัก อาบียุด ‍ อาบียุด มี ควัน ซือ ตัก เอลียาคิม ‍ เอลียาคิม มี ควัน ซือ ตัก อาซอ ‍ 14อาซอ มี ควัน ซือ ตัก ซาดก ‍ ซาดก มี ควัน ซือ ตัก อาคิม ‍ อาคิม มี ควัน ซือ ตัก เอลีอุด ‍ 15เอลีอุด มี ควัน ซือ ตัก เอเลอาซา ‍ เอเลอาซา มี ควัน ซือ ตัก มาทาน ‍ มาทาน มี ควัน ซือ ตัก ยาโคบ ‍ 16ยาโคบ มี ควัน ซือ ตัก โยเซบ ‍ โยเซบ ล็อง เน เป็น คล็อง มารี เม เยซู นัน ‍ เยซู เน อัห เค็ย เมซียา ตัก นำ
17นับ เจ็น ซะไม อับราฮัม เล็ห ตัก ซะไม พะเจายูฮัว ดาวิด ก็ เป็น ซิบซี รุน ครำ ‍ นับ เจ็น ซะไม ดาวิด เล็ห ตัก ซะไม อัห เญ็บ ครำ อิซราเอล เริล บาบิโลน ก็ เป็น ซิบซี รุน วัล ‍ นับ เจ็น ซะไม อัห เญ็บ ครำ อิซราเอล เริล บาบิโลน ‍ จำปอ เล็ห ตัก ซะไม เยซู ตัก เป็น เมซียา ก็ เป็น ซิบซี รุน วัล
เลือง เยซู เกิด
ลูกา 2:1-7, ลูกา 2:21
18เลือง เยซู ตัก เป็น เมซียา นัน ‍ ปะวัด นำ เกิด ก็ ฮุนเน ดาย ‍ มี อัหเม มี ล็อง นะ ‍ ซือ ตัก มารี ‍ มารี เน นำ มัน ระ นอย เคิบ โยเซบ แลว ‍ แต วาล ไอ ตัน ปาม เอิด นอย นัน ‍ มารี ก็ จบ มพุ แอ็ม ควัน ออ วาล ‍ นำ มพุ ควัน นัน ก็ เป็น ตัก ซีมาล เอาซาง ระ นำ มพุ ฮัก ‍ 19ทาเน โยเซบ ก็ เม็จ คาว เค็ย มารี มพุ ควัน แลว ‍ โยเซบ ก็ กึด อง ไอ มี เอิด มารี วัล เตาะ ‍ แต โยเซบ เน ‍ นำ เป็น ครำ เลาะ ครำ ซือ ซีเละ ‍ นำ ไอ มี ซีรอก ระ มารี กราญ มัด กราญ มุห อัง ซีเอ เตาะ ‍ นำ ก็ กึด และ ทอน มัน มารี เค็ดๆ ฮัก ‍ ลูกา 1:27
20ญาม โยเซบ ควะ กึด เลือง มารี อุ นัน ‍ โยเซบ ก็ ราย มเพาะ ‍ นำ มเพาะ เม็จ เทวาดา ไล ออ ฮุนเน “โยเซบ ควัน งา ดาวิด เฮย#ค 20 “ควัน งา ดาวิด” ‍ นำ เป็น กรอก ดาวิด ตี เป็น พะเจายูฮัว อิซราเอล ‍ ดาวิด เป็น พะเจายูฮัว ล็อง ที ซอง ‍ นำ เป็น พะเจายูฮัว มี ปัน ปี วาล ไอ ตัน เยซู เกิด  ‍ อำ นเจิก เอิด มารี เป็น ยัห ดาย ‍ มัห เอิด มารี โตะ เจิง ออ ดาย ‍ ตี นำ มพุ ควัน นัน ‍ ก็ เป็น ตัก แร็ง อำนาด คอง ซีมาล เอาซาง แอง ระ นำ มพุ ควัน ฮัก ‍ 21ญาม ควัน นำ เกิด โตะ ก็ เป็น ควัน อัหคล็อง ‍ เกิด แลว มัห ก็ ต็อง มพึ ซือ ควัน แย็ด ล็อง นัน ตัก เยซู#ค 21 “เยซู” ซีแล็ม เค็ย “งกีจ็อง จวย ระ ปน”  ‍ เพาะวา ควัน แย็ด ล็อง นัน ‍ นำ เกิด แลว นำ ก็ จวย ระ ครำ คอง ออ ปน แอ็ม เจ็น ลุห” ‍ ลูกา 1:31
22เลือง เน กิว เป็น เล็ห มอก เอาซาง ไล ลาม ออ ตัก อิง นัน ‍ ลาม เครม นัน ก็ เพีย ไล อน ฮุนเน
23 “บัดนะ มี ควัน มอน แต็จ ตี ไอ มี เกย อวย เคิบ อัหคล็อง ‍ นำ จบ มพุ ควัน ออ วาล ‍ เกิด โตะ ก็ เป็น ควัน อัหคล็อง ‍ อัห ก็ มพึ ซือ นำ ตัก อีมานูเอล” ‍ อีมานูเอล ซีแล็ม เค็ย “เอาซาง อุ เคิบ แอ” เทวาดา ไล โยเซบ ฮุนนะ ‍ อิซยา 7:14
24ทาเน โยเซบ ก็ คุล ร็อห ลัก ‍ นำ ก็ แอง ฮุน เทวาดา เอาซาง ไล อน นัน ‍ นำ ก็ เอิด มารี เป็น ยัห ออ ‍ 25แต นำ ไอ มี อวย เคิบ มารี จำปอ มารี เกิด ควัน อัหคล็อง ล็อง นัน ‍ แลว เกิด ควัน แย็ด ล็อง นัน แลว ‍ โยเซบ ก็ มพึ ซือ ควัน แย็ด นัน ตัก เยซู ‍

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.