MATIU 1
KAM

MATIU 1

1
Na ndalaru boku la mangilu-na i Miri Yehu Karitu
(Luk. 3:23-38)
1Yiana-yaka na juru boku la mangilu-na i Yehu Karitu, wàlana i Ndautu, wàlana i Ambarahàmu. Welingu lai Ambarahàmu lundu tàka lai Ndautu, da tamu boku la mangilu-na i Yehu:
2-6aI Ambarahàmu,
i Ihàku,
i Yakupu,
i Yahunda dàngu da angu dedina,
i Perihu dàngu i Heràhu (na inada Tamàru-ya na tamuna),
i Hehirungu,
i Ràmu,
i Aminandàpu,
i Nahahungu,
i Hàlamungu,
i Mbowàhu (na inana, i Rahàpu-ya),
i Ombitu (na inana, i Rutu-ya),
i Ihai dàngu
i Hanganji Ndautu.
6b-11Welingu lai Ndautu lundu tàka la rehi wàrunya na banjaru Ihirailu la Mbambilu, jiaha da pa-tulihu pa-ndàkingu yiada:
I Halomu (na inana, papaha-na i Uria-ya làti),
i Rehambiamu,
i Ambia,
i Aha,
i Yuhapàtu,
i Yoràmu,
i Uhia,
i Yotàmu,
i Ahàhu,
i Hihikia,
i Manahi,
i Amungu,
i Yuhia,
i Yakonya dàngu da angu dedina.
12-16Piti welingu la rehi wàrunya na banjaru Ihirailu la Mbambilu lupa la dedina i Yehu pa-tulihu-ha da tamuda yiada da pa-pandàkingu:
i Yakonya,
i Halatialu,
i Herumbambilu,
i Ambihutu,
i Eliyakimu,
i Anjuru,
i Handuku,
i Akimu,
i Eliutu,
i Eliahàru,
i Matàngu,
i Yakupu,
i Yuhupu leina i Maria.
Welingu lai Maria nuna-duka hi nadedi i Yehu, i Karitu ba wàdanya.
17Jia ba tuna welingu lai Ambarahàmu lundu lai Ndautu hakambulu patu ndalaru-ya. Welingu lai Ndautu lundu la rehi wàrunya na banjaru Ihirailu la Mbambilu hakambulu patu ndalaru-manai. Tàka welingu la rehi wàrunya na banjaru Ihirailu la Mbambilu lupa la dedina i Karitu jiamayai ba hakambulu patu ndalaru-na.
Na dedina i Miri Yehu Karitu
(Luk. 2:1-7)
18Tuna nu na ruku dedina i Yehu Karitu. Na inana, i Maria, da pa-tubangu dàngu i Yuhupu. Tàka ba ndedipa da-papohungu, lohangu-nanyaka ba mbàda woru ihi-naka i Maria. I Yuhupu nda napinya na woru ihina i Maria ba ruku mbiha Ngahuna i Alaya. 19I Yuhupu, na tubana, tau manundu la uku anggama-ya. Jia-duya màta ka wàngu pabota kangunduhu-ya na pa-tubangu-ma wànaka, ka àmbu na-makia i Maria la hangga madangu, wàna. 20Ba talànga pata - tandangu tunaka nu i Yuhupu, manggadipangu-nanyaka. La manggadipangu-na, naita-ya na haàtu na papalewa-na i Miri na mapanii dànya, “Yuhupu, wàlana i Ndautu, àmbu mangàdatu-du la pa-pakuru umangu dàngu i Maria; nadu na ana na maninya la kambuna tumbuna ruku mbiha Ngahuna i Alaya. 21I Maria napa na-habolangu haàtu anakeda mini. Na anakeda nuna màta kau patamu-nya Yehu, nadu Nyuna napa na ma-pamàna-nya na banjaru-na welingu la njalada”, wànanya.
22Mbuu ndàbana hi tuna nu, ka peku pa-deningu-na na puluna i Miri la ngaru wunangu-na, nu, 23“Na haàtu na anakaria napa naworu ihina hi na-paanangu haàtu anakeda mini. Na anakeda nuna màta ka Imanuelu-ya na tamuna,” ba wàna. (Na Imanuelu hilu Imbarani-ya, nu ‘I Ala ninyaka lai nyuta’), wàna-duka.
24Ba nahadangu-ka i Yuhupu, pahàra-nanyaka na papanii-na na papalewa lai nyuna. Paha-nanyaka i Maria. 25Tàka ba ndedipa na-habola-nya na anana i Maria, i Yuhupu nda na-papohu da-anya i Maria. Tàka ba nadedi-ka na anakeda, i Yehu wànanya na tamuna paraïna i Yuhupu.

@LAI 1995 Indonesian Bible Society (Lembaga Alkitab Indonesia)


Learn more about Na Huratu Matua

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.