Mt 1
NTX2007

Mt 1

1
Vakokwana va Yesu Kriste
(Lk 3:23-38)
1Lowu i longoloko wa vakokwana va Yesu Kriste N'wana Davida, N'wana Abrahamu. 2Abrahamu avi tatana wa Yisaki, Yisaki avi tatana wa Yakobe; Yakobe avi tatana wa Yuda ni vamakwavu. 3Yuda avi tatana wa Faresi na Zara, a mamana wavu avi Tamari; Faresi avi tatana wa Hezeromu, lweyi avi tatana wa Aramu; 4Aramu avi tatana wa Aminadabi, lweyi avi tatana wa Naasoni; Naasoni avi tatana wa Salmoni, 5Salmoni avi tatana wa Bowazi, a mamana wakwe avi Rakabe. Bowazi avi tatana wa Obede, a mamana wakwe avi Ruti. Obede avi tatana wa Yese, 6Yese avi tatana wa mufumi Davida. A mufumi Davida avi tatana wa Salomoni, a mamana wakwe avi lweyi afaka ali nsati wa Uriya. 7Salomoni avi tatana wa Robowamo, lweyi avi tatana wa Abiya; Abiya avi tatana wa Asa. 8Asa avi tatana wa Yosafati; lweyi avi tatana wa Yoramo; Yoramo avi tatana wa Uzia; 9lweyi avi tatana wa Yotamo; Yotamo avi tatana wa Akazi, Akazi avi tatana wa Ezekiya; 10Ezekiya avi tatana wa Manase, lweyi avi tatana wa Amosi; Amosi avi tatana wa Yosiya, 11Yosiya avi tatana wa Yekoniyasi ni vamakwavu, hi nkama lowu a va-Israyele vayisiwiki avukaraweni a Babilona. 12Antrhaku ka vukarawa, Yekoniyasi avi tatana wa Salatiyele, Salatiyele avi tatana wa Zorobabele; 13lweyi avi tatana wa Abiyudi, Abiyudi avi tatana wa Eliyakimi; Eliyakimi avi tatana wa Azori, 14lweyi avi tatana wa Sadoki; Sadoki avi tatana wa Akimi, lweyi avi tatana wa Eliyudi; 15Eliyudi avi tatana wa Eliyazari, lweyi avi tatana wa Matani; Matani avi tatana wa Yakobe, 16lweyi avi tatana wa Yosefa a nuna wa Maria, lweyi avi mamana wa Yesu, lweyi atxhuliwaka Kriste. 17#1:17A longoloko wa vakokwana va Yesu wukombisa mayentxela ya mapswaliwela, kutani akukongomiwi kubeka a mavito hinkwawu. Switravukanile ni leswi swihlayiwaka ku Lk 3: 32-38. A mavito ya longoloko lowu matwanana ni lawa mahlayiwaka ku Testamente dra Khale. Leswi swiyentxi leswaku ku timhaka timbeni kudjuliwa a ndlela ya vito ku matralwa man'wana ya khale, lawa mafanaka swinene ni Xiheberu, akuva kukumiwa a masungulu ya longoloko lowu ku Testamente dra Khale. Lavisa (Gn) 21: 3. 12; 25, 26; 29, 35; 1 Mk 1:34. Ms(Gn) 38; 1 Mk 2: 4-5. 9; Rt 4, 13: 17-22; Mrk 2: 10-15; 2 Sam 12: 24; 1 Mk 3: 10-14. 1 Mk 3: 15-16; 2 Tih 24: 12-16; 1 Mk 3: 17. 19; Ezr 3: 2. Xiswoswo kuni khume na mune wa tinxaka kusukela ku Abrahamu kuyatlhasa ku Davida, tin'wana ta khume ni mune kusukela ku Davida kuyatlhasa avukaraweni bya va-Israyele a Babilona, tin'wana kambe ta khume ni mune kusukela loko vayisiwi avukaraweni kuyatlhasa ku Kriste.
Kubelekiwa ka Yesu
(Lk 2:1-7)
18A mabelekiwela ya Yesu mavi lawa: Maria, mamana wakwe, atiki abutiwa ha Yosefa, kambe loko na vangasinatekana, akumiwa na ani nyimba hi Moya wa Kuxwenga. 19Yosefa, nuna wakwe, lweyi afaka ali mhunu wa kululama, angadjulanga kupaluxa Maria alivaleni, hikolahu atremi kutravukana na yene axihundleni. 20Atiki apimisa a kuyentxa leswo, a ntrumi ya HOSI yihumelela ku yene anorweni yimubyela yiku: Yosefa n'wana Davida, ungatxhavi a kutitekela Maria a nkataku, hikusa a nyimba leyi angana yone yipfa ku Moya wa Kuxwenga. 21Maria atava ni n'wana wa wandrisanyana, wene utamutxhula a vito dra Yesu#1:21Hi Xiheberu, Yesu swihlaya leswaku a HOSI yahuluxa., hikusa hi yene atakahuluxa tiko drakwe aswihonweni swa drone.
22Hinkwaswu leswi swihumeleli akuva kuhetiseka leswi a HOSI yingaswihlaya hi muprofeta lweyi angaku: 23A wanhwanyana atava ni nyimba, atapswala n'wana wa wandrisanyana, atatxhuliwa Emanuwele, swihlaya leswaku: Xikwembu Nkulukumba ana hine#1:23 A hlayela i dra Ezy 7:14, mfuri swi kusuhi ngopfu ni dra khale dra Xigirika xa Septuajinta kutlula a swa tralwa dra Xiheberu. 24Loko Yosefa apfuki vurongweni, ayentxi hi laha a ntrumi ya HOSI yimuleletiki ha kone, atitekela Maria ava nkatakwe. 25Nakone, angativananga na yene, akondra apswala n'wana wa wandrisanyana; kutani Yosefa amutxhula vito dra Yesu.

Xironga New Testament with Psalms © Bible Society in Mozambique, 2007.


Learn more about Testamente Ledrimpswha ni Mapsalma