MATAYO 1
EBAIBO

MATAYO 1

1
Abakuka nyene Yesu Kristo
(Lk. 3:23-38)
1Buno nibwo obulondokhani bwamera akabakukanyene Yesu Kristo, es'soni sia Daudi owali es'soni sia Aburahamu.
2Aburahamu yali samwana Isaka, ne Isaka yali samwana Yakobo ne Yakobo samwana Yudasi nende abamwabo. 3Yudasi yali samwana Feresu na Sera aba yebula mu Tama. Feresu yali samwana Hesironi ne Hesironi yali samwana Ramu. 4Ramu yali samwana Aminadabu ne Aminadabu yali samwana Nahashoni; Nahashoni yali samwana Salumoni. 5Salumoni niyebula Boasi mu Rahabu; Boasi niyebula Obedi mu Rutsi, Obedi yali samwana Yese; 6Yese yali samwana Daudi omuruchi.
Naye Daudi yebula Solomoni m'mukhasi sika Uria. 7Solomoni yali samwana Rehoboamu; Rehoboamu yali samwana Abiya; Abiya yali samwana Asa. 8Asa yali samwana Yehosafati; Yehoshafati yali samwana Yoramu; Yoramu yali samwana Usia. 9Usia yali samwana Yosamu ne Yosamu yali samwana Ahasi; Ahasi yali samwana Hesekia; 10Hesekia yali samwana Manase; Manase yali samwana Amoni; Amoni yali samwana Yosia; 11Yosia yali samwana Yekonia nende abamwabo khu tsinyinga etsiokhwatisibwa okhuhilwa Babuloni.#2 Abar. 24:14-15; 2 Aketsi. 36:10; Yer. 27:20
12Ne inyuma wokhwatisibwa nokhuhilwa Babuloni, Yekonia yali samwana Shealitieli; Shealitieli yali samwana Serubabeli 13Serubabeli yali samwana Abiudi; Abiudi yali samwana Eliakimu; Eliakimu yali samwana Asori. 14Asori yali samwana Sadoku; Sadoku yali samwana Akimu; Akimu yali Samwana Eliudi; 15Eliudi yali samwana Elieseri; Elieseri yali samwana Matani; Matani yali samwana Yakobo. 16Yakobo yali samwana Yosefu omusaatsa wa Mariamu, owebula Yesu oulangwanga Kristo.
17Khe tsinzibulo okhurula khu Aburahamu okhwola khu Daudi netsinzibulo likhumi natsine; ne okhurula khu Daudi okhwola khukhwatisibwa okhutsia Babuloni netsinzibulo likhumi natsine, ne okhurula khukhwatisibwa okhutsia Babuloni okhwola khu Kristo netsinzibulo likhumi natsine.
Okhwibulwa khwa Yesu Kristo
(Lk. 2:1-7)
18Okhwibulwa khwa Yesu Kristo khwali singa mbu; olwa Mariamu mama uwe yali niyahambwa na Yosefu nibasili okhutesania, yanyoolekha nali neinda khulwobunyali bwo Mwoyo Omutsienukhu.#Lk. 1:27 19Omusaatsa uwe Yosefu olwa yali omundu omulunji, siyayenya okhusimbia Mariamu omurwe habulafu tawe; yapaala okhumulekha masilisi. 20Nebutswa olwa yali nakanakananga amang'ana yaka, om'malaika wo Mwami yalolekha khuye mwilooro, naboola mbu “Yosefu, ibe es'soni sia Daudi, oraria okhuteesia Mariamu okhuba omukhasiwo tawe; okhuba inda yali n'nayo ni khulwa obunyali bwo Mwoyo Omutsienukhu. 21Nayebule omwana omusiani; nawe nomukulikhe eliira lilie Yesu; sichila niye olihonia abandube okhurula mutsimbi tsiabwe.”#Lk. 1:31
22Yaka kosi kali okhwekholekha kho ako Mwami yaboola okhubir'ra m'muroobi kahesikhe mbu; 23“Omukhaana omuchima aliba ne inda, ma yakhebule omwana omusiani. Balimukulikha eliira lilie Imanueli;” (elibetsanga okhukalukhanibwa “Nyasaye ali halala n'nefwe.”)#Isaya 7:14 24Yosefu yabuukha mundoolo nakhola akom'malaika wo Mwami yamulaka, nateesia omukhasi uwe. 25Nebutswa siyabakhwo halala n'naye tawe okhwola olwa yali niyebuye omwana omusiani. Yamukulikha eliira lilie Yesu.#Lk. 2:21

┬ęBible Society of Kenya, 2019


Learn more about EBAIBO INZIENUKHU

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.