Máfìù 1
MNT

Máfìù 1

1
O Zízɛ̀ ye‐gã̀ pɛ́ɛ́
(Lúù 3.23-38)
1Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì, lɛ́ e kɛ Dèɓé sùu‐là‐mì ká, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ Dèɓé bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Éɓɔ́lɔ́hã́ã̀ sùu‐là‐mì káa, ye‐gã̀ mɔ́ɔ̀ kii lɛ́ e kéa.
2Éɓɔ́lɔ́hã́ã̀ e kɛ Áázè dàa ká. Áázè bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zékɔ̀ dàa ká. Zékɔ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zúdà wà e lèe‐gé vɔ̀ o dàa ká. 3Zúdà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Pílì wà Zílà o dàa ká. O lòóò lɛ́ e kɛ Tímà káa. Pílì e kília bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Hɛ́zɔ̃̀ dàa ká. Hɛ́zɔ̃̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Wáláũ̀ dàa ká. 4Wáláũ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Àmínídà dàa ká. Àmínídà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Násɔ̃̀ dàa ká. Násɔ̃̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Sámà dàa ká. 5Sámà e kɛ Bóà dàa ká. À lòóò lɛ́ e kɛ Wéléháà káa. Bóà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Óbɛ̀ dàa ká. À lòóò lɛ́ e kɛ Wúlúfè káa. Óbɛ̀ e kília e kɛ Zɛ́sè dàa ká. 6Zɛ́sè e kɛ Dèɓé lɛ́ e kɛ sɛ́lɛ́ líé‐sí‐mì gbùò káa dàa ká.
Dèɓé e kɛ Sɔ́lómɔ̀ dàa ká. À lòóò aà kɛ do Yùláyà na ká. 7Sɔ́lómɔ̀ e kɛ Liòbóà dàa ká. Liòbóà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Àbáyà dàa ká. Àbáyà e kília bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Ésà dàa ká. 8Ésà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zìɔ́séfà dàa ká. Zìɔ́séfà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zɔ́lɔ̀ũ̀ dàa ká. Zɔ́lɔ̀ũ̀ e kília bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Yùzáyà dàa ká. 9Yùzáyà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zótɔ̃̀ dàa ká. Zótɔ̃̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Éháà dàa ká. Éháà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Hɛzèkáyà dàa ká. 10Hɛzèkáyà e kɛ Mànásè dàa ká. Mànásè bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Émɔ̀ dàa ká. Émɔ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zòsáyà dàa ká. 11Zòsáyà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zɛkònáyà wà e lèe‐gé nì o dàa ká, lɛ̀ lɛ́ o Éézɛ̀lɛ̀‐mìà sí, wáà lò o ká Bábɛ́lɔ́ũ̀a ká.
12Lɛ̀ lɛ́ o ló míáa ká Bábɛ́lɔ́ũ̀a, Zɛkònáyà e Sìátíà ye gbaa. Sìátíà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zàlábábò dàa ká. 13Zàlábábò bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Ábíyà dàa ká. Ábíyà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Ìláyákɛ̀ dàa ká. Ìláyákɛ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Ézɔ̀ dàa ká. 14Ézɔ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zédɔ̀ dàa ká. Zédɔ̀ e kília bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Ékɛ̀ dàa ká. Ékɛ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Ìláyɔ̀ dàa ká. 15Ìláyɔ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Ɛlìézà dàa ká. Ɛlìézà bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Mátì dàa ká. Mátì e kília bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zékɔ̀ dàa ká. 16Zékɔ̀ bɛ̃̀ɛ̃ e kɛ Zósɛ̀, lɛ́ e kɛ Melé dɛ̃ káa dàa ká. Melé e kília e kɛ Zízɛ̀, lɛ́ ò si Kɛ́lɛ̀ìa, lòóò ká.
17À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, é kã́ Éɓɔ́lɔ́hã́ã̀ mɔ̀, é ɓɔá Dèɓé zì kɛ̀à‐yí‐lùò mɔ̀ɔ, gɔ̃à wà o gbe nì kpolà e kɛ vũ̀ doó wɛ́lɛ́ yììsɛ. Ɛ́ɛ̃́ é kã́ Dèɓé kɛ̀à‐yí‐lùò mɔ̀, é ló, é ɓɔá lúó lɛ́ o ló míáa ká Bábɛ́lɔ́ũ̀a mɔ̀ɔ, gɔ̃à wà o gbe nì kpolà e kɛ vũ̀ doó wɛ́lɛ́ yììsɛ. É kã́ lúó e kília bɛ̃̀ɛ̃ mɔ̀, é ló é ɓɔá Kɛ́lɛ̀ì ye‐lùò mɔ̀ɔ, gɔ̃à wà o gbe nì kpolà e kɛ vũ̀ doó wɛ́lɛ́ yììsɛ nɔ́ kíli.
Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì ye‐gã̀
(Lúù 2.1-7)
18Zi lɛ́ Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì yeè e kɛáa, gɛ̃̀ e ké. À lòóò Melé wà Zósɛ̀ o wè dɔɔ̀ e kɛá kɛ ó o kíe sí. Kɛɛ ó tĩã́ o kíe nì síìa, a yí dɔ kélɛ̀ Gɛ̀ɛ̀ Púlú aà kɛ aà e gí sí. 19Zósɛ̀ lɛ́ wà ye o wè dɔɔ̀ e kɛáa, e kɛ gɔ̃ lɛ́ è wɔ̃́ kpeĩ kɛ̀ɛ ká. Kɛɛ lɛ̀ɛ́ gbaa naa é Melé léà ɓo mia nyìɛ mɔ̀. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, e ló, a yà e gé kɛɛ wà Melé ó o wè lɛ́ wa dɔɔ ɓo o kíe nì là o doó lɛ̀ píà. 20Lɛ̀ Zósɛ̀ e kɛ e yɛ́lɛ́ táápìà wɔ̃́ sùua kɛ‐wɔ̃̀ káa, ko Dàa‐mì là vɔ‐mì doó e ɓíé à là mɛ̀ĩ̀ zɛɛ̀ yí, áà gèè à lɛ̀ɛ, “Zósɛ̀, lɛ́ i Dèɓé sùu‐là‐mì ká ɓɛ. Yékɛ̀ í túó Melé sì é kɛ i na ká pìà. Ƃii Gɛ̀ɛ̀ Púlú lɛ́ a kɛ, lɛ́ e e gí sía. 21Lɛ́ɛ̀ lo nɛ́ gɔ̃ zɛ̀ doó yeè. Ì à tɔ́ kpɔ́ Zízɛ̀, ɓii lɛ́ɛ̀ lo là mia nì laà o zì kɛ‐wɔ̃̀ yɔɔ kɛ̀lɛ̀ɛ mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀.”
22Wɔ̃́ nì e kéa séĩ́ kɛɛ̀ e kɛá, kɛɛ é wɔ̃́ lɛ́ ko Dàa‐mì e dɔ là dɔ̀‐lé‐là‐mì yí, lɛ́ a gèea, kɛ é kɛ wánà zɛ̀. Wɔ̃́ a gèea, gɛ̃̀ e ké. 23“Kà lɛ̀ gɛ̃̀, lee lɛ́ lɛ̀ɛ́ gɔ̃‐wɔ̃̀ yí dɔ nɛ́ɛ, lɛ́ɛ̀ lo e gí síì, tó e gɔ̃‐nɛ̀ doó ye. Óò lo nɛ́ e kília síì Imáyùɛ̀.” (À yí lɛ́ e kélɛ̀, Wálà lɛ ko píé.)
24Lɛ̀ Zósɛ̀ e vùòa, e wɔ̃́ lɛ́ ko Dàa‐mì là vɔ‐mì a gèe à lɛ̀ɛ kɛ. E Melé sí e píé‐lee ká. 25Kɛɛ Zósɛ̀ lɛ̀ɛ́ gbaa wɔɔ à sɔ́nɔ́ é tóá kíli Melé é gɔ̃‐nɛ̀ɛ ye. Zósɛ̀ e à tɔ́ kpɔ́ gbaa Zízɛ̀.

Mann New Testament © Bible Society in Liberia, 1978.


Learn more about Wè-dɔ-wè Dɛɛ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.