Mati̍u̍ 1
NYSWN

Mati̍u̍ 1

1
Jòso‑a̍ Mika̍˖ No
(Duku̍ 3.23‑38)
1Kli̍sô‑a̍ wlò tutùɛ̍ tajì ɔ‑a̍ kwa̍n gmàgmaɛ nà. Jòso Kli̍sô na̍ mo o̍ Islɛ̀o‑a̍ klɔbâ Dèbetèh‑a̍ ju̍‑a̍ ju̍ ju̍‑a̍ ju̍, ne̍e̍ Dèbetèh mo o̍ Ebla̍àm‑a̍#1.1 Ebla̍àm: Ɔ mo o̍ Islɛ̀o‑a̍ mi̍. ju̍‑a̍ ju̍ ju̍‑a̍ ju̍. 2Jòso‑a̍ mika̍˖ pôh, dɛ̂‑le̍ Ebla̍àm bò jɛ Jòsɛ̍fôh, ɛ‑a̍ gmàgmaɛ nà: Ebla̍àm wlo̍h Asi̍kî, Asi̍kî ye Jèkɔ̍pôh wlo̍h, Jèkɔ̍pôh ye Ju̍dà tajì ɔ‑a̍ de̍a̍ju̍ nɛmɛjlu tê na̍ wlo̍h. 3Ju̍dà tajì Ta̍mà wlo̍h Pɛlɛ̍sèh tajì Sɛ̀lâ, Pɛlɛ̍sèh ye Hɛslòn wlo̍h, Hɛslòn ye Wlâm#1.3 Wlâm: Cle̍hdɛ̂˖ tê nane̍, “Awla̍mò.” wlo̍h. 4Wlâm wlo̍h Amìnada̍bòh, Amìnada̍bòh ye Naa̍sôn wlo̍h, Naa̍sôn ye Samo̍n wlo̍h, 5Samo̍n tajì ɔ‑a̍ nylɔ̍ Wlaha̍bòh ye Bo̍asèh wlo̍h, Bo̍asèh tajì ɔ‑a̍ nylɔ̍ Wlu̍fû ye Obɛ̍dèh wlo̍h, Obɛ̍dèh ye Jɛ̀si̍ wlo̍h, 6Jɛ̀si̍ ye Klɔbâ Dèbetèh wlo̍h.
Dèbetèh tajì Yùwla̍yâ‑a̍ togbà nylɔ̍ wlo̍h Sɔlɔmo̍n, 7Sɔlɔmo̍n ye Wleòbo̍àm wlo̍h, Wleòbo̍àm ye Abi̍jà wlo̍h, Abi̍jà ye Asa̍ wlo̍h. 8Asa̍ wlo̍h Jeho̍sea̍fà, Jeho̍sea̍fà ye Jo̍wlàm wlo̍h, Jo̍wlàm ye Ɔsi̍à wlo̍h, 9Ɔsi̍à ye Jo̍tàm wlo̍h, Jo̍tàm ye Aha̍sèh wlo̍h, Aha̍sèh ye Hɛsɛ̀ka̍yà wlo̍h, 10Hɛsɛ̀ka̍yà ye Mana̍sɛ̀ wlo̍h, Mana̍sɛ̀ ye Amôn wlo̍h, Amôn ye Jòsa̍yâ wlo̍h, 11Jòsa̍yâ ye Jekɔ̍niyâ#1.11 Jekɔ̍niyâ: Ɔ‑a̍ nyle̍ tê mo Jehòya̍kìn. tajì ɔ‑a̍ de̍a̍ju̍ nɛmɛjlu tê na̍ wlo̍h. 12Ti ne̍ Babi̍lòn nyɔ˖ kponêa Islɛ̀o, i kpa i i‑a̍ blìe̍, ɛ sìa na̍, wɛ̀ɛ̀ Jekɔ̍niyâ wlo̍h Seea̍tie̍lèh, Seea̍tie̍lèh ye Sèlùba̍bɛ̀ wlo̍h, 13Sèlùba̍bɛ̀ ye Abiu̍dì wlo̍h, Abiu̍dì ye Ɛlìa̍kìm wlo̍h, Ɛlìa̍kìm ye Asɔ̀ wlo̍h, 14Asɔ̀ ye Sàdɔ̍kèh wlo̍h, Sàdɔ̍kèh ye Aki̍mù wlo̍h, Aki̍mù ye Ɛliu̍dì wlo̍h, 15Ɛliu̍dì ye Ɛlea̍sà wlo̍h, Ɛlea̍sà ye Ma̍tàn wlo̍h, Ma̍tàn ye Jèkɔ̍pôh wlo̍h, 16Jèkɔ̍pôh ye Jòsɛ̍fôh wlo̍h, Jòsɛ̍fôh ne̍ ɔ̂ kɔan Mɛle̍, ɔ yea Jòso wlo̍h, ɔ̂ moa Ta̍nnyɔ na̍.
17Ɛ‑a̍ tèh Jòso‑a̍ kwa̍n‑a̍ gmàgmaɛ, ɛ‑a̍ tìè tê dɛ‑o̍, tìè tê kɔ‑o̍, dɛ̂‑le̍ Ebla̍àm bò, jɛ Dèbetèh, ɛ mo o̍ klo˖‑a̍ puɛ̀ neɛ nyìɛ̀ (14), ne̍e̍ dɛ̂‑le̍ Dèbetèh bò, jɛ ti ne̍ Babi̍lòn nyɔ˖ kponêa Islɛ̀o, i kpa i i‑a̍ blìe̍, ɛ‑a̍ tìè tê dɛ‑o̍ tìè tê kɔ‑o̍ na̍, ɛ mo o̍ klo˖‑a̍ puɛ̀ neɛ nyìɛ̀ (14). Dɛ̂‑le̍ ti ne̍ Babi̍lòn nyɔ˖ kponêa Islɛ̀o, i kpaa i i‑a̍ blìe̍ na̍ ji̍, jɛ Ta̍nnyɔ na̍‑a̍ ti, ɛ‑a̍ tìè tê dɛ‑o̍, tìè tê kɔ‑o̍ na̍ mo o̍ klo˖‑a̍ puɛ̀ neɛ nyìɛ̀ (14).
Jòso Kli̍sô‑a̍ Wlohwlo̍ɛ̍
(Duku̍ 2.1‑7)
18Kà ne̍ Jòso Kli̍sô nua wlohwlo̍ɛ̍ na̍‑a̍ bòti sèsalêɛ nà. Jòsɛ̍fôh a jla̍ o̍ Mɛle̍, ɔ kan ɔ‑a̍ bô. Kɛɛ ple̍h bi ye̍ jeje̍lê na̍, wɛ̀ɛ̀ Mɛle̍ ne kli̍ kle̍ Nyêkɔn Sunsùn ja̍. 19Jòsɛ̍fôh nâ mo o̍ nyɔ ne̍ ɔ̂ a nua dɛ ne̍ ɛ̂ wɛnêa‑o̍ ti. Ɔ kɔn o̍ wlôh jɔpɔ̍, ɛ‑a̍ tèh ɔ se o̍ jla̍ bɔ po o̍ Mɛle̍ tèn e̍ti kle̍ nyepôh nye̍. Ɛ‑a̍ tèh wɛ̀ɛ̀ ɔ a pɔ̂n slɛ̍ bɔ ye̍ ɔ kwa tati̍ kle̍ sìsie ka kli̍. 20Ɔ ta ɛ‑a̍ tèh‑a̍ wlôh ti a po, wɛ̀ɛ̀ Kɔnyɔ̂ Nyesoa‑a̍ naje̍ ji ɔ bò kle̍ jajie kli̍. Ɔ nane̍, “Jòsɛ̍fôh, Dèbetèh‑a̍ ju̍‑a̍ ju̍, bɔ̍ Mɛle̍‑a̍ kɔn fanò plepleɛ, katèh, Nyêkɔn Sunsùn ja̍ nè ɔ nelêh kli̍ na̍. 21Ɔ a mu nɛmɛju ju̍ wlo̍h. Jòso#1.21 Jòso nyle̍‑a̍ kli̍ sasàɛ̀ mo “Nyesoa a gbàtî âmô.” nyle̍ nè bê tû ɔ ne, dɛnɛ̀nu, ɔ‑a̍ nyepôh Islɛ̀o‑a̍ kplen kuku̍˖‑a̍ suɛ̀n ne̍ bi ye̍ e̍aka je̍ na̍, ɔ a mu i bò gbàtî.”
22Dɛ˖ nâ‑a̍ mùɛ̍ mu dlo̍ bòti tèh ne̍ Kɔnyɔ̂ Nyesoa wlulî o̍aka‑le̍ ɔ‑a̍ tèhwluyɔ ja̍, ɔ cle̍h o̍aka na̍, bi ye̍‑le̍ ti ji̍‑ê. 23#Asà 7.14.I a wlu o̍ bɛ̀ɛ̀, “A mô‑o̍, nye̍sla̍n nylɔ̍ ne̍ ɔ̂ sea nyla tèh jipo a mu kli̍ ne, bɔ ye̍ nɛmɛju ju̍ wlo̍h. Ɔ‑a̍ nyle̍ a mu Ima̍nu̍ɛ̀ tûe.” (Dɛ ne̍ Ima̍nu̍ɛ̀ nyle̍ nâ a sèan nyle̍ mo, “Nyesoa ne‑o̍ âmô bò.”)
24Jòsɛ̍fôh dɛa wâ ɛ‑a̍ blɛe̍ na̍, wɛ̀ɛ̀ ɔ nu dɛ ne̍ Kɔnyɔ̂ Nyesoa‑a̍ naje̍ na̍ plɛle̍a ɔ ne na̍, ɔ kɔn Mɛle̍. 25Kɛɛ ɔ tajì Mɛle̍ se jeje̍lê Mɛle̍ ye gmalèh. Mɛle̍ gmalêa na̍, wɛ̀ɛ̀ Jòsɛ̍fôh tû ju̍ na̍ Jòso nyle̍.

The Bible in Klao © The Bible Society in Liberia, 2010. 


Learn more about Nyesoa‑a̍ Win

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.