Mahtae 1
BLRPL

Mahtae 1

1
Ceucat Eun Yesuˊ naˊ ce
14Aenˊ meuh a muis ce ceucat Eun Yesuˊ Hkrit naˊ ce. Yesuˊ meuh Eun peue suipˊ ceucat eun Davitˊ, Davitˊ eun meuh peue suipˊ ceucat eun Abraham.
2Abraham eun meuh kuiingˊ eun Iˊcakˊ.
Iˊcakˊ eun meuh kuiingˊ eun Yakopˊ.
Yakopˊ eun meuh kuiingˊ eun Yuˊdah maeeˊ awngˊ eun naˊ ce.
3Yuˊdah eun meuh kuiingˊ ka Hparaeˊ maeeˊ Seraˊ. Ma ka ka muis Taman.
Hparaeˊ eun meuh kuiingˊ eun Hesˊron.
Hesˊron eun meuh kuiingˊ eun Ram.
4Ram eun meuh kuiingˊ eun Amiˊnadaˊ.
Amiˊnadaˊ eun meuh kuiingˊ eun Nason.
Nason eun meuh kuiingˊ eun Salamon.
5Salamon eun meuh kuiingˊ eun Bawˊyaˊ. Ma eun ka muis Rahab.
Bawˊyaˊ eun meuh kuiingˊ eun Obet. Ma eun ka muis Ruˊhtaˊ. Obet eun meuh kuiingˊ eun Yesaeˊ. 6Yesaeˊ eun meuh kuiingˊ eun hkunˊhawˊhkamˊ Davitˊ.
Davitˊ eun meuh kuiingˊ eun Sawˊlamon. Ma eun Sawˊlamon ka tawn meuh beunˊ eun Uˊriˊya.
7Sawˊlamon eun meuh kuiingˊ eun Rehoboam.
Rehoboam eun meuh kuiingˊ eun Abiˊya.
Abiˊya eun meuh kuiingˊ eun Asa.
8Asa eun meuh kuiingˊ eun Yawˊsahpaˊ.
Yawˊsahpaˊ eun meuh kuiingˊ eun Yehoˊram.
Yehoˊram eun meuh kuiingˊ eun Uˊsiyaˊ.
9Uˊsiyaˊ eun meuh kuiingˊ eun Yoˊtam.
Yoˊtam eun meuh kuiingˊ eun Ahas.
Ahas eun meuh kuiingˊ eun Hesakiˊ.
10Hesakiˊ eun meuh kuiingˊ eun Manase.
Manase eun meuh kuiingˊ eun Amon.
Amon eun meuh kuiingˊ eun Yoˊsiˊ.
11Yoˊsiˊ eun meuh kuiingˊ ce Yehkawˊniˊ baee awngˊ eun naˊ ce. A meuh cu yam meuh ce mhaiˊ nang kuingˊ Babuˊlon naˊ.
12Hawcˊ ka yam meuh ce mhaiˊ nang kuingˊ Babuˊlon naˊ,
Yehkawˊniˊ eun meuh kuiingˊ eun Shealtielˊ.
Shealtielˊ eun meuh kuiingˊ eun Yeruˊbabel.
13Yeruˊbabel eun meuh kuiingˊ eun Abiˊoˊ.
Abiˊoˊ eun meuh kuiingˊ eun Eˊlakim.
Eˊlakeng eun meuh kuiingˊ eun Ashaw.
14Ashaw eun meuh kuiingˊ eun Sadoˊ.
Sadoˊ eun meuh kuiingˊ eun Akim.
Akim eun meuh kuiingˊ eun Eˊliˊoˊ.
15Eˊliˊoˊ eun meuh kuiingˊ eun Eˊlasa.
Eˊlasa eun meuh kuiingˊ eun Mahtan.
Mahtan eun meuh kuiingˊ eun Yakopˊ.
16Yakopˊ eun meuh kuiingˊ eun Yoˊsaep. Yoˊsaep eun meuh me eun Mariˊ. Mariˊ eun meuh ma Eun Yesuˊ kuˊ klawng peue Eun muis Hkrit#1:16 Aˊkoˊ Mesiˊya, vangdohˊ ka “Hkrit” (leukahˊ Helasaˊ) maeeˊ “Mesiˊya” (leukahˊ Hebraeˊ) naˊ a meuh “peue pun ri leuk ri uinˊ.” naˊ Eun.
17Kop awnˊ na, tangˊ neum cu eun Abraham naˊ rot ti cu eun Davitˊ naˊ a kueˊ kulˊpunˊ cu. Tangˊ neum cu eun Davitˊ naˊ rot ti yam meuh ce mhaiˊ nang kuingˊ Babuˊlon naˊ a kueˊ kulˊpunˊ cu. Tangˊ neum yam meuh ce mhaiˊ leuvaee nang kuingˊ Babuˊlon naˊ rot ti cu Eun Hkrit naˊ a kueˊ kulˊpunˊ cu.
Yesuˊ Hkrit keutˊ Eun
18Lawng Yesuˊ Hkrit keutˊ Eun naˊ yeuh a kiˊ, Mariˊ ma Eun naˊ meuh eun konˊhk'ihˊ yeuh kati ri kaw ti Yoˊsaep eun. Daecti yam unˊ nang utˊ ka tiduihˊ seunˊ hpoˊme naˊ, Mariˊ eun nyhelˊ kopti meuh a Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. 19Kopti Yoˊsaep seula eun naˊ meuh eun peue leupaws seumeuˊ eun unˊ sumˊ kah konˊhk'ihˊ ri naˊ eun kaic nanggalˊ peue naˊ, eun kuit ri kaw ditˊti yeuh kati naˊ hawcˊ.
20Daecti yam buih kuit eun a yeuh keutitˊ naˊ, inˊhpom Eun Peucawoˊ ti peue eun pucti lih lahˊ a hk'aˊnaee vang itˊ eun ri leumu naˊ, “Yoˊsaep konˊ Davitˊ, pawlaee lhatˊ ri kaw mi ti Mariˊ eun meuh beunˊ ri. Nyhelˊ eun konˊ nang keuteul ri naˊ meuh a kopti Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. 21Kaw eun keutˊ konˊ me ti peue. Mi naˊ kah ri ghukˊ Eun muis Yesuˊ#1:21 “Yesuˊ” naˊ meuh a leukahˊ Helasaˊ, a ingˊ neum leukahˊ Hebraeˊ lahˊ ri meuh “Yawˊsuˊ” naˊ, vangdohˊ ka naˊ a meuh “Peucawoˊ Cawoˊ htut.”, kopti kaw Eun teumˊkawm peue ceu ri naˊ ce lawtpon hk'aiˊ mapˊ ri naˊ.”
22Ceu nang aenˊ ce gawmˊeucˊ meuh a neumneum seunˊ kuˊ Peucawoˊ lahˊ Eun ri uinˊ ri suip Eun ri cu peue suip leukahˊ ri naˊ eun naˊ. 23Eun lahˊ, “Keueˊ, konˊhk'ihˊ plotˊlon ti peue naˊ kaw eun nyhelˊ. Eun naˊ keutˊ konˊ me ti peue. Peue kaw lahˊ Eun muis Iˊmanuelaˊ.”#1:23 Iˊsayaˊ 7:14 (Vangdohˊ ka naˊ a lahˊ, “Peucawoˊ utˊ Eun maeeˊ eˊ.”)
24Yam Yoˊsaep hk'awnˊ eun hk'aiˊ itˊ ri naˊ, eun ku hotˊ ri yeuh seunˊ kuˊ inˊhpom Eun Peucawoˊ naˊ tuilˊ eun leukahˊ ri heun naˊ. Eun ti Mariˊ eun meuh beunˊ ri. 25Daecti eun hkuinˊ nang itˊ maeeˊ heun cu yam Konˊ me awnˊ unˊ nang keutˊ Eun naˊ. Konˊ me awnˊ naˊ Eun tawlˊ keutˊ, Yoˊsaep eun ghukˊ Eun muis Yesuˊ.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about Blang