Mataayo 1
SHISANGU

Mataayo 1

1
Ishikholo sha Yeesu Kilisito
(Luuka 3:23-38)
1Isi mola sa mataawa ga shikholo sha Yeesu Kilisito,#1:1 Kilisito: Liswi lya Shiyunaani. Kwa Shihebulaniya viija Mesiya. Yimba iliswi Kilisito mu Maswi aMahensa. yuna wáhumile mu shikholo sha mutwa uDawudi#1:1 Mutwa uDawudi: Yimba iliswi Dawudi mu Maswi aMahensa. na mu shikholo sha Abulahamu.
2UAbulahamu wámusavile uIsaaka,
uIsaaka wámusavile uYaakobo,
uYaakobo wámusavile uYuuda na valukholo lwakwe.
3UYuuda wámusavile uPeleesi nu Seela kwa Tamaali.
UPeleesi wámusavile uHesiloni,
uHesiloni wámusavile uAlaamu,
4uAlaamu wámusavile uAminadabu,
uAminadabu wámusavile uNashoni,
uNashoni wámusavile uSalumooni,
5uSalumooni wámusavile uBowasi kwa Lahabu,
uBowasi wámusavile uObedi kwa Luutu,
uObedi wámusavile uYeese,
6uYeese wámusavile umutwa uDawudi.
UDawudi wámusavile uSelemaani kwa washimaayi yuna akhandi mudala wa Uliya.#1:6 Mudala wa Uliya: Ilitaawa lyakwe yu Batisheeba. Yimba mu litaafili lya 2 Samweli 12:24-25.
7USelemaani wámusavile uLehobowamu,
uLehobowamu wámusavile uAbiya,
uAbiya wámusavile uAsa,
8uAsa wámusavile uYehoshafati.
UYehoshafati wámusavile uYolamu,
uYolamu wámusavile uUsiya,
9uUsiya wámusavile uYotamu,
uYotamu wámusavile uAhasi,
uAhasi wámusavile uHesekiya,
10uHesekiya wámusavile uManaase,
uManaase wámusavile uAmoni,
woope uAmoni wámusavile uYosiya.
11UYosiya wámusavile uYekoniya na valukholo lwakwe kwa luhaavi luna avaanu va Babeeli#1:11 Babeeli: Yimba iliswi ili mu Maswi aMahensa. vavagalulaga aVaisilaheli na kiluta nawo mu nyi yaanave.
12Vaganile kitwalwa kula,
uYekoniya wámusavile uSheyalitiheli,
uSheyalitiheli wámusavile uSelubabeeli,
13uSelubabeeli wámusavile uAbihuudi,
uAbihuudi wámusavile uEliyakimu,
uEliyakimu wámusavile uAsoli.
14Nayu Asoli wámusavile uSadoki,
uSadoki wámusavile uAkimu,
uAkimu wámusavile uEliyudi,
15uEliyudi wámusavile uEliyesaali,
uEliyesaali wámusavile uMataani,
woope uMataani wámusavile uYaakobo.
16UYaakobo wámusavile uYusufu umugoosi wa Maliya.
UMaliya yumwene wámusavile uYeesu, uMukulusaaji yuna uNguluvi wátahisaaga kimufilikha.#1:16 UMukulusaaji yuna uNguluvi wátahisaaga kimufilikha: Kwa Shiyunaani yiyandiikhwe Kilisito. Kwa Shihebulaniya viija Mesiya. AVayahuudi vatambulaga ilitaawa lya Mesiya kiija, yu muunu yuna wábagulwagwa nu Nguluvi. Khanji wátahisiwaagwa kifilikhwa kiiva Mukulusaaji kwa vaanu. Yimba iliswi Kilisito mu Maswi aMahensa.
17Kiyansa uAbulahamu mbakha kifikha kwa mutwa uDawudi kukhandi ni fikholo ishumi na fina (14). Khanji, kiyansa uDawudi mbakha kifikha mu luhaavi luna avaanu va Babeeli vavahamyaga aVaisilaheli mu nyi yaanave, kukhandi ni fikholo ifinji ishumi na fina (14). Khanji, kiyansa uluhaavi luna vavahamyaga mbakha kifikha kisawa kwa Kilisito, kukhandi ni fikholo ifinji ishumi na fina (14).
Kisawa kwa Yeesu Kilisito
(Luuka 2:1-7)
18Kisawa kwa Yeesu Kilisito kukhandi ndeeni, umaayi waakwe yuna itambulwa Maliya, akhandi abanyiilwe nu Yusufu. Pina vasinatangaane, uMaliya wáwonekhaga kiija ana lwanda luna wápataga kwa ngufu sa Numbula uMunofu.#1:18 Numbula uMunofu: Yimba iliswi ili mu Maswi aMahensa. 19UYusufu akhandi mugolofu kwa Nguluvi, leelo asikhandi isakula kiija amuyegule uMaliya.#1:19 Kilingana ni ngʼoma sa Vayahuudi, umudiimi nda amubaanyile umuhinja vijovaga kiija amutoolile. Leelo vakhandi viheepana kwa mwakha goona, baheene vatoolane. Uluhaavi loona ulo, vasikhandi viyiitikhwa kikhala lumo mbakha pina vatoolana. Kimulekha yuna akhandi abanyiilwe, kukhandi ngaja kimupeela ibalula iya kimulekha.
20Pina akhandi ihiiva ago, umalayikha#1:20 Umalayikha: Yimba iliswi Malayikha mu Maswi aMahensa. wa Mutwa#1:20 Mutwa: Yimba iliswi ili mu Maswi aMahensa. uNguluvi wámuyinsila mu malooto. Umalayikha yula wámujovela wáaja, “Wee Yusufu, lusawo lwa mutwa uDawudi, usikhatiilaga kimutoola uMaliya kwa kiiva ulwanda luna analo apatile kwa ngufu sa Numbula uMunofu. 21Asiisave umwana umudiimi, usimupeele ilitaawa lyakwe Yeesu,#1:21 Yeesu: Uluganulo lwakwe, uMutwa uNguluvi ikulusa. kwa kiiva akhavakulusa avaanu vaakwe mu wunansi waanave.”
22Goona ago gasenjekhaga ndeeno, baheene iliswi lila likwilane lina uMutwa uNguluvi wálilogolaga kwa nsila ya mukuwamalago waakwe kiija,
23“Loleela, umuhinja umukusi yuna asinatangaanaje nu mugoosi, asiive nu lwanda!
Khanji asimusave umwana mudiimi!
Baheene mukhamupeela umwana uyo ilitaawa lyakwe Imanuweli.”#1:23 Yimba mu litaafili lya Isaaya 7:14.
Uluganulo lwa litaawa ilyo kiija, “UNguluvi ali lumo noose.”
24Woope uYusufu wáganile kilamukha, wágahaga ngaja umalayikha wa Mutwa uNguluvi shina wámujovelaga, wámutoola uMaliya kiiva mudala waakwe. 25Leelo, vasikhajendile lumo mbakha pina uMaliya wámusavaga umwana umudiimi. Baheene uYusufu wámutambulila umwana uyo ilitaawa lyakwe Yeesu.

© 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn more about IShiyanso nu Lufingo uLupya

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.