Parallel
1
Lutsinga lwa Yesu
(Luk. 3:23-38)
1 # Luk. 2:23-38 Rom. 1:3-4; Ps. 132:11; Yes. 11:1; Jer. 23:5; Mat. 20:30-31! 22:42; Luk. 1:32,69; Joh. 7:42; Mish. 2:30; 13:23 Bugu ya lutsinga lwa Yesu Khristo, Murwa wa Dafita a re murwa wa Abrahamu asiyi: 2#Gen. 17:17-21; 21:1-3Abrahamu o beba Isaka; Isaka a beba Jakopo; Jakopo a beba Juda na vhakomana vhawe na vharathu vhawe; 3#Gen. 38:13-30#Rute 4:18-22Juda a beba Pheretse na Zera nga Thamara; Pheretse a beba Esromu; Esromu a beba Ramu; 4#Ek. 6:23; Num. 1:7; 2:3-9; 10:14; 7:12-83tt.Ramu a beba Aminadaba; Aminadaba a beba Nahashoni; Nahashoni a beba Salimoni; 5#Josh. 2; 6:22-25; Heb. 11:31; Jak. 2:25Salimoni a beba Buasi nga Rahaba; Buasi a beba Obede nga Rute; Obede a beba Isai; 6#1 Sam. 16:1; 17:12 2 Sam. 12:24Isai a beba Dafita uḽa wa khosi.
Dafita a beba Solomoni nga musadzi we a vha e wa Uria; 7#1 Koron. 3:10-16Solomoni a beba Rehabiamu; Rehabiamu a beba Abia; Abia a beba Asa; 8Asa a beba Josafati; Josafati a beba Joramu; Joramu a beba Uzia; 9Uzia a beba Jothamu; Jothamu a beba Ahasi; Ahasi a beba Hiskia; 10Hiskia a beba Manase; Manase a beba Amoni; Amoni a beba Josiasi; 11#2 Mah. 24:14-16Josiasi a beba Jakonia na vharathu vhawe vha konou thubelwa Babele.
12 # 1 Koron. 3:17-19 Musi vho no thubelwa Babele Jakonia a beba Salathiele; Salathiele a beba Zerubabele; 13Zerubabele a beba Abiudi; Abiudi a beba Eliakimu; Eliakimu a beba Azori; 14Azori a beba Tsadoko; Tsadoko a beba Akimu; Akimu a beba Eliudu; 15Eliudu a beba Eliasere; Eliasere a beba Mathani; Mathani a beba Jakopo; 16#Luk. 1:27Jakopo a beba Josefa munna wa Maria we a vha mme a Yesu ane a pfi Khristo.
17Ngauralo mirafho yoṱhe u bva kha Abrahamu u swika kha Dafita ndi 14; u bva kha Dafita u swika vha tshi thubelwa Babele ndi 14; u bva kha vhuthubwa u swika kha Mesia ndi 14.
U bebwa ha Yesu Khristo
(Luk. 2:1-7)
18 # Luk. 1:35 Mafhungo a u bebwa ha Yesu Khristo ngea: Musi Maria mme awe o fulufhedziswa Josefa, hone vha sa athu dzhena nḓuni, a wanala e muthu wa thovhela nga Muya Mukhethwa. 19#Dot. 22:13-21; 24:1Zwino Josefa munna wawe nge a vha e muvhuya o vha a sa funi u mu shonisa kha vhathu; ndi zwe a humbula u tou mu ṋenga. 20#Mat. 2:12,13,19,22A tshi kha ḓi humbula u ita zwenezwo a lora a tshi khou vhona muruṅwa wa Muṋe washu a tshi ri, “Josefa muḓuhulu wa Dafita, u songo ofha u vhinga Maria musidzana wau; zwine a vha nazwo zwi bva kha Muya Mukhethwa. 21#Ps. 130:7; *Mat. 1:25; Luk. 1:31,35; Mish. 4:12Nazwino u ḓo beba ṅwana wa mutukana. U mu rine ḽa Yesu,#“Yesu” zwi amba uri “Mutshidzi”. a ngauri ndi Ene ane a ḓo tshidza vhathu vhawe vhutshinyini havho.”
22Hezwi zwoṱhe zwo itea uri hu khunyelele ḽe Muṋe washu a amba nga muporofita a tshi ri,
23 # Yes. 7:14 “Musidzana
u ḓo vha muthu wa thovhela
a beba ṅwana wa mutukana.
Onoyo u ḓo pfi Imanuele,”
ḽine ḽa amba uri “Mudzimu u na riṋe.”
24Josefa a tshi karuwa a ita zwenezwo zwe muruṅwa wa Muṋe washu a mu vhudza, a vhinga muselwa wawe, 25hone ho ngo mu dzhenisa nḓuni a sa athu beba ṅwana wawe. Musi mutukana o no bebwa a mu rina ḽa Yesu.