ମାତିଉ 1
NTKAA20

ମାତିଉ 1

1
ଜିସୁ କ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ବଂଶତଡ଼୍
(ଲୁକ ୩:୨୩-୩୮)
1ଇଦ୍ ଆଦୁତ୍‍ତେ ଜିସୁ କ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଆନିଦାଦିଡ଼୍‍ତେ ପେଦେର୍ । ଅଣ୍ଡ୍‌ ଦାଉଦ୍‍ତେ ବଂଶତଣ୍ଡ୍ ନୁ ଦାଉଦ୍ ଅବ୍ରାହାମ୍‍ତେ ବଂଶତଣ୍ଡ୍ ମାତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । 2ଅବ୍ରାହାମ୍‍ ତେ ମାର୍‍ ଇସ୍‍ହାକ୍; ଇସ୍‍ହାକ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଯାକୁବ୍‍; ଯାକୁବ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଯିହୁଦା ନୁ ତାନ୍ ତାମୁଣ୍ଡୁକିଡ଼୍; 3ଯିହୁଦା ତାମର୍‍ତେ ଜେରହନ୍ ବାବାଲ୍ । ମେଣ୍ଡେ ତାମ୍ ମାର୍‍ ଅଡ଼୍‌ ୟାୟ୍‍ ମାତ୍‍ତେ; ମାଲ୍‍ତନ୍ ହେସ୍ରନତେ ବାବାଲ୍ ମାତ୍‍ତଣ୍ଡ୍; 4ହେସ୍ରନତେ ମାର୍‍ ଆରାମ୍; ଆରାମ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଅମିନାଦାବ; ଅମିନାଦାବ୍‌ତେ ମାର୍‍ ନହଶୋନ; ନହଶୋନତେ ମାର୍‍ ସଲ୍‍ମନ୍; 5ସଲ୍‍ମନ୍‍ତେ ମାର୍‍ ବୟଜ ମେଣ୍ଡେ ରାହାବ ତାମ୍ ୟାୟ୍‍ ମାତ୍‍ତେ; ବୟଜତେ ମାର୍‍ ଓବେଦ୍ ମେଣ୍ଡେ ଋତ୍‍ ତାମ୍ ୟାୟ୍‍ ମାତ୍‍ତେ; ଓବେଦ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଯେଶୀ; 6ଯେଶୀତେ ମାର୍‍ ଦାଉଦ୍ ରାଜା । ଦାଉଦ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଶଲୋମନ୍; ଶଲୋମନ୍‍ତେ ୟାୟ୍‍ ମୁନେନ୍ ଉରିୟତେ ମୁତ୍‍ତେ ମାତ୍‍ତେ; 7ଶଲୋମନ୍‍ତେ ମାର୍‍ ରହବୟାମ୍; ରହବୟାମ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଅବିୟ; 8ଅବିୟତେ ମାର୍‍ ଅସା; ଅସାନ୍ ମାର୍‍ ଜିହଶାପାଟ୍‍; ଜିହଶାପାଟ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଜରାମ୍; ଜରାମ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଉଜିୟ; 9ଉଜିୟତେ ମାର୍‍ ଜତାମ୍; ଜତାମ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଅହାଜ; ଆହାଜତେ ମାର୍‍ ହିଜକିୟ; 10ହିଜକିୟତେ ମାର୍‍ ମନଶେହ; ମନଶେହତେ ମାର୍‍ ଆମନ୍; 11ଆମନ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଜଶିୟ; ଜଶିୟତେ ମାର୍‍ ଜିକନିୟ ନୁ ତାମ୍ ଦାଦାଲଡ଼୍‍; ଇଦ୍ ସମୟ୍‍ତେ ଇସ୍ରାଲୀୟଡ଼୍‍କିଂଙ୍କ୍ ବାବିଲନ୍ ଦେଶ୍‍ତାଗ୍ ତଅସ୍‍ମେଣ୍ଡେ ଆତ୍‍ତଡ଼୍ ଆଦ୍ ସମୟ୍‍ତେ ଜିକନିୟ ଜନମ୍ ଆସ୍ ମାତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । 12ବାବିଲନ୍‍ତାଗ୍ ତଅସ୍ ଆତ୍‍ତେ ପେର୍କେ ଜିକନିୟନ୍ ମାର୍‍ ଶଆଲ୍‍ତୀୟେଲ୍ ବାବିଲନ୍‍ତାଗ୍ ଜନମ୍ ଆତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । ଶଆଲ୍‍ତୀୟେଲ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଜିରୁବାବେଲ୍; 13ଜିରୁବାବେଲ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଅବୀହୁଦ୍; ଅବୀହୁଦ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଏଲିୟାକମ; ଏଲିୟାକମତେ ମାର୍‍ ଅଜ୍‍ଜୁର; 14ଅଜ୍‍ଜୁରତେ ମାର୍‍ ସାଦକ; ସାଦକତେ ମାର୍‍ ଜାକୀନ; ଜାକିନତେ ମାର୍‍ ଏଲୀହୁଦ୍; ଏଲୀହୁଦ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଲାଜାର୍; ଲାଜାର୍‍ତେ ମାର୍‍ ମତ୍‍ତାନ୍; 15ମତ୍‍ତାନତେ ମାର୍‍ ଯାକୁବ୍; ଯାକୁବ୍‍ତେ ମାର୍‍ ଜସେପ୍ । 16ହି ଜସେପ୍ ମରିୟମ୍‍ତିଙ୍କ୍ ପେଣ୍ଡୁଲ୍ ମାଡ଼ିମାତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । ମରୀୟମ୍‍ ତେ ଡଙ୍କେତାଗାଙ୍କ୍ ଜିସୁ ଜନମ୍ ମାଡ଼ିମାତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । ଜିସୁ କ୍ରିଷ୍ଟ ମସିହ ପେଦେର୍‍ତେ ମିକା ପୁତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । 17ଇଦ୍‍ରକମ୍ ଅବ୍ରାହାମ୍‍ ତାଗାଙ୍କ୍ ଦାଉଦ୍‍ତାଗ୍ ହେୱୁନା ଚଉଦଟାନ୍ ପିଡ଼ି; ଦାଉଦତାଗାଙ୍କ୍ ବାବିଲନ୍ ବନ୍ଦି ହେୱୁନା ଚଉଦଟାନ୍ ପିଡ଼ି ନୁ ବାବିଲନ୍ ବନ୍ଦିତାଗାଙ୍କ୍ କ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଜନମ୍ ହେୱୁନା ଚଉଦଟାନ୍ ପିଡ଼ି ।
ଜିସୁ କ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଜନମ୍ କାବୁର୍
(ଲୁକ ୨:୧-୭)
18 # ଲୁକ ୧:୨୭. ଇଦ୍ ଆଦୁତ୍‍ତେ ଜିସୁ କ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଜନମ୍ କବର୍ । ତାମ୍ ୟାୟ୍‍ ମରୀୟମ୍‍ ତାଦ୍ ଜସେପ୍ ତଡ଼୍ ନିର୍ବନ୍ଦ୍ ଆସ୍‍ମାତ୍‍ତେ । ବାତେଙ୍କ୍ ଇତ୍‍କେ ଅଡ଼ାଦ୍‌ ପେଣ୍ଡୁଲ୍ ଆଦ୍‍ଦାନ୍ ମୁନେଙ୍କ୍ ମରୀୟମ୍ ପୁତ୍‍ତେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାତେ ଆଦ୍ ଡଙ୍କେତ୍ ଆତ୍‍ତେ । 19ଜସେପ୍ ସାରେଦାମ୍ ନେଲେତାଦ୍ ପାଡ଼୍‍ୟି ମାଡ଼ମାତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । ଆଦ୍‍ଦିଙ୍କ୍ ମରିୟମ୍‍ତିଙ୍କ୍ ନାରୁଡ଼ାଦ୍ ନିନ୍ଦ୍‍ତାଗାଙ୍କ୍ ରକ୍ଷା ମାଡ଼ାନ୍ ମାଇଦିଙ୍କ୍ ମିଞ୍ଜି ନିର୍ବନ୍ଦ୍‍ତିଙ୍କ୍ ମନାମାଡ଼ାଙ୍କ୍ ଚିନ୍ତେ ମାଡ଼୍‍ତଣ୍ଡ୍ । 20ଅଣ୍ଡ୍‌ ଇଦ୍‍ରକମ୍ ଆଲ୍‍ସାନ୍ ୱେଲେ ୱେରଣ୍ଡ୍ ଇଶ୍ୱର୍‌ତେ ଦୂତ ଅଂକିଙ୍କ୍‌ ସପ୍ନତେ ତନ୍ଦି କେତ୍‍ତଣ୍ଡ୍, “ହୋ ଦାଉଦ୍‍ ବଂଶତନି ଜସେପ୍ ! ମରୀୟମ୍‍ ତିଙ୍କ୍ ମୁତ୍‍ତେ ଇଞ୍ଜ ଗ୍ରହନ୍ ମାଡ଼ାଙ୍କ୍ ୱେର୍‍ମା, ବାତେଙ୍କ୍ ଇତ୍‍କେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତଡ଼୍ ଆଦ୍ ଡଙ୍କେତ୍ ଆତ୍‍ତେ । 21#ଲୁକ ୧:3୧. ତାଂକିଙ୍କ୍ ୱେରନ୍ ମାର୍‍ ଜନମ୍ ଆଦ୍‍ତଣ୍ଡ୍‍ । ନିମ୍‍ ଅନ୍‌ ପେଦେର୍ ‘ଜିସୁ’ ୱାଟିତି, ବାତେଙ୍କ୍ ଇତ୍‍କେ ଅଣ୍ଡ୍‌ ତାମ୍ ନାରୁଡ଼୍‍କ୍ ତାମାଦ୍ ପାପ୍‌ତାଗାଙ୍କ୍ ରକ୍ଷା ମାଡ଼ିତନ୍ ।” 22ଇଶ୍ୱର୍ ୱେରଣ୍ଡ୍ ବାବବାଦିନ୍ ତଡ଼୍ ବେନ୍ ବବିଷ୍ୟବାଣି କେସ୍‍ମାତ୍‍ତଣ୍ଡ୍, ଆଦ୍ ସାରେ ଆଦାନ୍ ମାଇଦିଙ୍କ୍ ଇଦ୍‍ସାରେ ଗଟେମ୍ ଆତ୍‍ତେ । 23ଆଦ୍ ବବିଷ୍ୟବାଣି ଆଦୁତ୍‍ତେ, “ଅଣ୍ଡୟ୍‌‍ ପିକିଡ଼୍ ଡଙ୍କେତ୍ ଆସ୍ ମାର୍‍ ଜନମ୍ ମାଡ଼୍‌ତେ । ଅଣ୍ଡ୍‌ ମାର୍‍ ‘ଇମାନୁୟେଲ୍’ ଇତ୍‍କେ ଇଶ୍ୱର୍ ମାନ୍‍ତଡ଼୍ ମିନ୍ଦେଣ୍ଡ୍ ।” 24ଜସେପ୍‍ତେ ଉସ୍‍କାଡ଼୍ ତେର୍‍ତେ ପାୟେ ଅଣ୍ଡ୍‌ ଇଶ୍ୱର୍‌ତେ ଦୂତତେ ଗଟ୍‌ ଲେକାମ୍ ପାଡ଼୍‍ୟି ମାଡ଼୍‍ତଣ୍ଡ୍ । ଅଣ୍ଡ୍‌ ମରିୟମ୍‍ତିଙ୍କ୍ ପେଣ୍ଡୁଲ୍ ଆତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ । 25#ଲୁକ ୨:୨୧.ବାତେଙ୍କ୍ ଇତ୍‍କେ ଆଦିନ୍ ଆଦ୍ ମାର୍‍ ଜନମ୍ ଆଦାନ୍ ଯାକ ତାନ୍ ତଡ଼୍ ଉଞ୍ଜଣ୍ଡ୍ । ଜସେପ୍ ଆ ମାର୍‍ରିଙ୍କ୍ ଜିସୁ ପେଦେର୍ ହିତ୍‍ତଣ୍ଡ୍ ।

The New Testament in Koya Language © The Word for the World International and Koya Translation Samithi, Malkangiri, Odisha 2020 


Learn more about ପୁନାଦ୍ ଆର୍ର୍, ପୁନାଦ୍‍ ନିୟମ୍‍

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.