ମାତିଉ 1
NTDAA20

ମାତିଉ 1

1
ଜିସୁ କିସ୍‌ଟନେ ବଁସ୍‌କୁଲ୍ ପରିଚୟ୍
(ଲୁକ୍‌ ୩:୨୩-୩୮)
1ଅବ୍ରାହାମ୍‍ନେ ଉଂଡେ ଆରି ଦାଉଦନେ ଉଂଡେ ଜିସୁ କିସ୍‌ଟନେ ବଁସ୍‌କୁଲ୍ଇଂ ।
2ଅବ୍ରାହାମ୍‍ନେ ଉଂଡେ ଯିସହାକ; ଇସ୍‌ହାକ୍‌ନେ ଉଂଡେ ଜାକୁବ୍‌; ଜାକୁବ୍‌ନେ ଉଂଡେ ଜିଉଦା ଆରି ମେଁନେ ବୟାଁଣ୍ଡେଇଂକେ ଜନମ୍ ବିକେ 3ଜିଉଦା ଆରି ତାମରନେ ଉଂଡେ ଫେରସ ଆରି ଜେରହ; ଫେରସନେ ଉଂଡେ ହେସ୍ରୋଣ; ହେସ୍ରୋଣନେ ଉଂଡେ ଆରାମ; 4ଆରାମ୍‌ନେ ଉଂଡେ ଅମିନାଦାବ; ଅମିନାଦାବନେ ଉଂଡେ ନହଶୋନ; ନହଶୋନନେ ଉଂଡେ ସଲ୍ମୋନ; 5ସଲମନ୍‌ ଆରି ରାହାବନେ ଉଂଡେ ବୋୟଜ୍; ବୋୟଜ୍ ଆରି ଋତନେ ଉଂଡେ ଓବେଦ୍; ଓବେଦନେ ଉଂଡେ ଯେଶି ।
6ଯିଶୀନେ ଉଂଡେ ଦାଉଦ ଇଃସାଙ୍ଗ୍‌ । ଦାଉଦ ଉରିୟନେ କୁନୁଏଃଡ଼େନେ ଗର୍‌ବେବାନ୍‌ ଶଲୋମନ୍‌କେ ଜନମ୍‌ ବିଃକେ; 7ଶଲୋମନ୍‌ନେ ଉଂଡେ ରହବୟାମ; ରହବୟାମନେ ଉଂଡେ ଅବିୟ; ଅବିୟନେ ଉଂଡେ ଆସା ।
8ଅବିୟନେ ଉଂଡେ ଆସା; ଆସାନେ ଉଂଡେ ଯିହୋଶାଫଟ୍; ଯିହୋଶାଫାଟ୍‌ନେ ଉଂଡେ ଯୋରାମ; ଯୋରାମନେ ଉଂଡେ ଉଜ୍ଜିୟ; 9ଉଜ୍ଜିୟନେ ଉଂଡେ ଯୋଥାମ୍; ଯୋଥାମ୍‌ନେ ଉଂଡେ ଆହାଜ; ଆହାଜନେ ଉଂଡେ ହିଜକିୟ; 10ହିଜକିୟନେ ଉଂଡେ ମନଶେହ; ମନଶେହନେ ଉଂଡେ ଆମୋନ; ଆମୋନ ଯୋଶିୟକେ ଜନମ୍ ବିକେ 11ବାବିଲୋନ୍‍ ଦେସ୍‌ନ୍ନିଆ ଗାଗ୍‌ଚେ ଡୁଙ୍ଗ୍‌ୱେନେ ବେଲା ଆମୋନନେ ଗଡ଼େଅ ଯୋଶିୟ; ଯୋଶିୟନେ ଉଂଡେ ଯିଖନିୟ ଆରି ମେଁନେ ବୟାଁଇଂ ଜନମ୍ ଡିଂକେ ।
12ଯିଖନିୟନେ ଉଂଡେ ଶ‍ଅଲ୍‌ଥୀୟେଲ ବାବିଲୋନ୍‍ନ୍ନିଆ ଜନମ୍ ଡିଂକେ । ଶ‍ଅଲ୍‌ଥୀୟେଲନେ ଉଂଡେ ଜିରୁବାବେଲ; 13ଜିରୁବାବେଲନେ ଉଂଡେ ଅବୀହୁଦ୍; ଅବୀହୁଦ୍‌ନେ ଉଂଡେ ଏଲିୟାକିମ; ଏଲିୟାକିମନେ ଉଂଡେ ଅଜ୍‌ଜୂର; 14ଅଜ୍‌ଜୂରନେ ଉଂଡେ ସାଦୋକ; ସାଦୋକନେ ଉଂଡେ ଯାଖୀନ; ଯାଖୀନନେ ଉଂଡେ ଏଲୀହୁଦ; ଏଲୀହୁଦନେ ଉଂଡେ ଏଲାଜାର; ଏଲାଜାରନେ ଉଂଡେ ମତ୍‌ଥାନ; 15ଏଲୀହୁଦ ଏଲୀୟାଜର୍‌କେ ଜନମ୍ ବିକେ ଏଲୀୟାଜରନେ ଉଂଡେ ମତ୍‌ଥାନ; ମତ୍‌ଥାନ୍‌ନେ ଉଙ୍ଗ୍‌ଡେ ଜାକୁବ୍‌; ଜାକୁବ୍‌ନେ ଉଙ୍ଗ୍‌ଡେ ଯୋସେଫ୍‌ । 16ମତ୍ତାନ ଜାକୁବ୍‌କେ ଜନମ୍ ବିକେ ଜାକୁବ୍‌ ମରିୟମ୍‌ନେ ଆଣ୍ଡା ଯୋସେଫ୍‌କେ ଜନମ୍ ବିକେ ଏନ୍ ଯୋସେଫ୍‌ ମରିୟମ୍‌କେ ବିହେ ଡିଙ୍ଗ୍‌ଲେଃଗେ । ମରିୟମ୍‌ନେ ସୁଲୁଏ ବାନ୍‌ ଜିସୁ ଜନମ୍‌ ଡିଙ୍ଗ୍‌କେ । ଜିସୁ କିସ୍‌ଟ ମସୀହ ମ୍ନିରେ ଡିଗ୍‌ ସ୍ନାମୁଆଁ ।
17ଦେକ୍‌ରକମ୍ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ନେ ବାନ୍‌ ଦାଉଦନେ ଜାକ ଚଉଦ ପୁରୁସ୍‌; ଦାଉଦନେ ବାନ୍‌ ବାବିଲୋନ୍‍କେ ଗାଗ୍‌ଚେ ଡୁଙ୍ଗ୍‌ୱେନେ ଜାକ ଚଉଦ ପୁରୁସ୍‌ ବାରି ବାବିଲୋନ୍‍ ବାସାନେ ଜାକ କିସ୍‌ଟନେ ଜନମ୍‌ ଜାକ ଚଉଦ ପୁରୁସ୍‌ ।
ଜିସୁ କିସ୍‌ଟନେ ଜନମ୍‌ ବିସୟ୍‌
(ଲୁକ୍‌ ୨:୧-୭)
18ଏନ୍ ଡିଂକେ ଜିସୁ କିସ୍‌ଟନେ ଜନମ୍‌ ବିସୟ୍ । ମେଁନେ ଇୟାଙ୍ଗ୍ ମରିୟମ୍‌ନେ ଯୋସେଫ୍‌ନେ ଏତେ ମାଗ୍‌ନି ଡିଙ୍ଗ୍‌ଲେଃଗେ । ମାତର୍‌‌ ମେଁଇଂନେ ବିହେ ମାଡାନେ ସେନୁଗ୍‌ ମରିୟମ୍ ମ୍ୟାକେ ଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାନେ ବାନ୍‌ ମେଁ ଗାଗ୍‌ଡ଼େ ଲେଃକେ । 19ଯୋସେଫ୍‌ ଦରମ୍‌ ରେମୁଆଁ ଲେଃଗେସାଃ କାଲାଆଃ ନିମାଣ୍ଡା କାମ୍ ଡିଂଡିଙ୍ଗେ । ଏଲେଡିଗ୍ ମରିୟମ୍‌କେ ରେମୁଆଁନେ ନିନ୍ଦା ବାନ୍‌ ରକ୍ୟା ଡିଙ୍ଗ୍‌ନ୍‌ସା କଲେନା ମାଗ୍‌ନିକେ ମନା ଡିଙ୍ଗ୍‌ନ୍‌ସା ଉପାୟ୍ ତୁର୍‌କେ । 20ମେଁ ଏନ୍ ବାବେକେଲା ମୁଇଂ କିତଂ ଦୁତ୍‌ ଆମେକେ ମୁସୁଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନିଆ ଆତ୍ନାଚେ ବାସଙ୍ଗ୍‌କେ “ଅ ଦାଉଦ କୁଲ୍‌ନେ ଯୋସେଫ୍‌ । ମରିୟମ୍‌କେ ସେଲାମ୍ବୁଏ ଡାଗ୍‌ଚେ ଗ୍ର‍ଅନ୍‌‌ ଡିଙ୍ଗ୍‌ନ୍‌ସା ଆବ୍‌ଟଗେ ନାମଃ, ଡାଗ୍ଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାନ୍‌ ମରିୟମ୍ ଗାଗ୍‌ଡ଼େ ଲେଃକେ । 21ମେଁନେ ମୁଇଂ ଗଡ଼େଅ ଜନମ୍‌ ଡିଙ୍ଗ୍‌ଏ । ମେଁନେ ମ୍ନି ଜିସୁ ନାବିଏ, ଡାଗ୍ଲା ମେଁ ନିଜର୍‌ ରେମୁଆଁଇଂକେ ପାପ୍‌ବାନ୍‌ ରକ୍ୟା ଡିଙ୍ଗ୍‌ଏ ।”
22ଇସ୍‌ପର୍ ମୁଇଂ ବାବବାଦିନେ ବାନ୍‌ ମୁଡ଼ିନେ ବବିସତ୍‌ ସାମୁଆଁ ଆଃଅଁ ବକେ ଆତାନ୍‌ ସତ୍‌ ଡିଙ୍ଗ୍‌ନ୍‌ସା ଏନ୍ ସାପା ଗଟେଲେଃକେ ।
23ଆତେନ୍‌‌ ବବିସତ୍‌ ସାମୁଆଁ ଡିଂଡିଂକେ, “ମୁଇଂ ସେଲା ଗାଗ୍‌ଡ଼େଚେ ଗଡ଼େଅ ମୁଇଂ ଜନମ୍‌ ବିଃଏ । ଆତେନ୍‌‌ ଗଡ଼େଅ ଇମ୍ମାନୁୟେଲ” ମ୍ନିରେ ୱାଆର୍‌ଏ । ଇମ୍ମାନୁୟେଲ ଅର୍‌ତ “ଇସ୍‌ପର୍ ନେଁ ଏତେ ଲେଃକେ ।”
24ଯୋସେଫ୍‌ ଡୁଲେଗ୍‌ଚେ ତଡ଼ିଆକ୍ନେ ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ମେଁ କିତଂ ଦୁତ୍‌ନେ ଆଦେସ୍‌ ଅନୁସାରେ ସ୍ଲେ ଡିଙ୍ଗ୍‌କେ । ମେଁ ମରିୟମ୍‌କେ ବିହେ ଡିଙ୍ଗ୍‌କେ । 25ମାତର୍‌‌ ମେଁନେ ଆତାନ୍‌ ଉଙ୍ଗ୍‌ଡେ ଜନମ୍‌ ଡିଙ୍ଗ୍‌ ଜାକ ମରିୟମ୍ ଏତେ ଆକୁଡ଼େଃ ଆମାଡ଼େଃକେ ଣ୍ତୁ । ଯୋସେଫ୍‌ ଆତେନ୍‌‌ ଉଙ୍ଗ୍‌ଡେକେ ଜିସୁ ମ୍ନି ବିକେ ।

The Gata Didayi Testament in Language © The Word for the World International and Didayi Believers Assembly, Kudumulugumma, Malkangiri, Odisha. 2020 


Learn more about ସତ୍‌ ଗାଲି, ଯୀଶୁ ମାପ୍‌ରୁନେ ତ୍ମି ନିଅମ୍

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.