मत्‌ती 1
NTPPT2020

मत्‌ती 1

1
ईसु नी पीड़ी
(लुका 3:23-38)
1ईसु मसी ना आड़ा-बुड़ा नी नाम नी लीखली सुची नी कीताप, जे अब्‌राहम#1:1 उबजणाय कीताप 22:1-19; गलातीयो 3:16 नी अवल्‌यात, अने दावुद नी अवल्‌यात हता।
2अब्‌राहम ईसाक#1:2 उबजणाय कीताप 21:1-12 नो सोरो हतो, अने ईसाक याकुब नो बाह हतो, अने याकुब यहुदा नो बाह हतो अने तीना भाय। 3अने यहुदा फीरीस अने जोरह नो बाह हतो,#1:3 उबजणाय कीताप 38:27-30 तीमनी आय्‌ह तामार हती, फीरीस हीस्‌रोन नो बाह हतो, अने हीस्‌रोन एराम नो बाह हतो। 4एराम अम्‌मीनादाब नो बाह हतो, अने अम्‌मीनादाब नहसोन नो बाह हतो, नहसोन सलमोन नो बाह हतो। 5अने सलमोन बोवाज नो बाह हतो, अने बोवज नी आय्‌ह राहब हती, बोवाज#1:5 रुत 4:13, 21, 22 ओबेद नो बाह हतो, अने ओबेद नी आय्‌ह रुत हती, अने ओबेद यीसे नो बाह हतो।
6यीसे राजा दावुद नो बाह हतो।#1:6 समुएल 16:1;17:12 अने राजा दावुद सुलेमान नो बाह हतो, सुलेमान नी आय्‌ह उरीय्‌याह नी लाडी हती। 7अने सुलेमान रहबाम नो बाह हतो। अने रहबाम अबीयाह नो बाह हतो, अने अबीयाह, आसा नो बाह हतो। 8आसा यहोसाफात नो बाह हतो, यहोसाफात योराम नो बाह हतो, अने योराम उज्‌जीयाह नो बाह हतो, #1:8 ईतीहास 3:10-14 9उज्‌जीयाह योताम नो बाह हतो, योताम आहज#1:9 2 राजा 15:38 नो बाह हतो, अने आहज हीजकीयाह नो बाह हतो, 10हीजकीयाह#1:10 2 राजा 20:21 मनसीह नो बाह हतो, मनसीह आमोन नो बाह हतो, अने आमोन योसीयाह नो बाह हतो; 11अने ईस्‌रायल ना माणहु ने धरीन बेबीलोन मे लीजवा नी टेमे, #1:11 2 राजा 24:14, 15; 2 ईतीहास 36:5-21; ईरम्‌या 27:20; 29:1-4; दानीयल 1:1, 2 योसीयाह यकुन्‌याह अने तीना भायु नो बाह हतो।
12अने ईस्‌रायल ना माणहु ने धरीन बेबीलोन मे लीजवान बाद, यकुन्‌याह#1:12 ईतीहास 3:17 सलतीयेल नो बाह हतो, अने सलतीयेल जरुबाबील नो बाह हतो, 13जरुबाबील अबीहुद नो बाह हतो, अबीहुद ईल्‌याकीम नो बाह हतो, अने ईल्‌याकीम अजोर नो बाह हतो, 14अजोर सदोक नो बाह हतो, सदोक अखीम नो बाह हतो, अने अखीम ईलीहुद नो बाह हतो, 15ईलीहुद एलीयाजार नो बाह हतो, एलीयाजार मत्‌तान नो बाह हतो, अने मत्‌तान याकुब नो बाह हतो। 16याकुब युसुफ नो बाह हतो, जे मरीयम नो घोरवाळो हतो, अने आहयी मरीयम सी ईसु पयदा हयो, जे मसी#1:16 लुका 2:11; युहन्‌ना 4:25, 26 केवाये।
17आनी रीते आखी मेळीन अब्‌राहम गेथी दावुद लग चोवदे पीड़ी हयी, दावुद गेथी बेबीलोन मे धराय जवा नी टेमे लग चोवदे पीड़ी हयी, अने बेबीलोन मे धरीन लीजवा नी अळतेण लग गेथी ईसु मसी लग चोवदे पीड़ी हयी।
ईसु मसी नी पयदावारी कीसम हयी
(लुका 2:1-7)
18 # लुका 1:27 ईसु मसी नी पयदावारी आसम हयी; जत्‌यार तीनी आय्‌ह मरीयम नी जोड़ावणी युसुफ ह़ाते हय जेली हती, अने अळतेण तीमना वेवा हय्‌न भेळा हयवा#1:18 एमेत एक दाड़ो हयवान पेले नी पेलेत मरीयम चोखली आत्‌मा नी लारे भारेपोगे हय जी। 19मरीयम नो घोरवाळो युसुफ धरमी माणेह हतो अने माणहु अगळ मरीयम नु नामबद्‌दी नी करवा हींडतो हतो, एतरे होगोत तीने सोड़ देवा नो वीच्‌यार करवा बाज रेलो। 20युसुफ आसम वीच्‌यार करीन ह़ुय ज्‌यो, तत्‌यारुत तीने ह़पना मे भगवान नो ह़रगदुत देखाव पड़ीन केदो, “ए युसुफ दावुद नी अवल्‌यात, मरीयम ने तारी लाडी बणावीन लाव्‌वा सी ना बीहे। काहाके तीहयी चोखली आत्‌मा नी लारे भारेपोगे हयली से। 21#लुका 1:31अने तीहयी सोरु ने पयदा करहे अने तु तीनु नाम ईसु राखजे, काहाके तीहयो आपणा माणहु ने तीमना पापु सी सोड़ावहे।”
22आहयु आखु आनीन करते हयु के जे बोल मालीक, भगवान वगे गेथी वात केण्‌या नी लारे केदलो, पुरो हये: 23“ह़मळो एक कुवारी भारेपोगे हयहे अने तीहयी एक सोरु पयदा करहे, अने तीनु नाम ईम्‌मानुएल पाड़हे तीहयु नाम नु मतलब से; भगवान आपणी ह़ाते से।”
24जत्‌यार युसुफ ह़ुवीन उठ्‌यो, तत्‌यार ह़पना मे भगवान नो ह़रगदुत केदो तेमेत कर्‌यो अने मरीयम ह़ाते वेवा करीन आह़फा ना घोर ली आयो; 25#लुका 2:21बाखीन युसुफ तत्‌यार लग मरीयम नी ह़ाते नी ज्‌यो, जत्‌यार लग तीनु सोरु पयदा नी हयु। युसुफ सोरु नु नाम ईसु पड़्‌यो।

The New Testament in Paliya Language © The Word for the World International and Yisu Por Bherho Karanya Paliya Mandli, Rajpur, Barwani, MP, 2020 


Learn more about भगवान ना खरला बोल, नवलो नेम