Maatiyoosi 1
KBRC

Maatiyoosi 1

1
Yesuusichi Shiijjee Yoodo
(Luqaasi 3:23-38)
1Abrahamichi bushoonaa Daawitichi bushoona tuneti Yesuus Kiristoosichi shiijjee yoodo ebine:#Shod. 132:11; Isi. 11:1
2Abrahami Yisaaqin shiyihe; Yisaaqi Yaaqobin shiyihe; Yaaqobi Yihudinaa bi maneenaꞌonon shiyihe; 3Yihudi Tamaar waanee Feretsinaa Zaarinon shiyihe; Feretsi Hetsiroonin shiyihe; Hetsirooni Araamin shiyihe; 4Araami Aminadaabin shiyihe; Aminadaabi Nahishoonin shiyihe; Nahishooni Salimoonin shiyihe; 5Salimooni Rahaab waanee Boꞌaazin shiyihe; Boꞌaazi Ruut waanee Obeedin shiyihe; Obeedi Iseyin shiyihe; 6Iseyi taatoo Daawitin shiyihe.
Taatoo Daawiti shiichiꞌi Uuriyi mechee tuneti waanee Solomoonin shiyihe; 7Solomooni Roboꞌamin shiyihe; Roboꞌami Abiyin shiyihe; Abiyi Asaafin shiyihe; 8Asaafi Yoshafaaxin shiyihe; Yoshafaaxi Yehoraamin shiyihe; Yehoraami Uziyaahin shiyihe; 9Uziyaahi Yotaamin shiyihe; Yotaami Akaazin shiyihe; Akaazi Hiziqiyaasin shiyihe; 10Hiziqiyaasi Minaasin shiyihe; Minaasi Amootsin shiyihe; Amootsi Yosiyaasin shiyihe. 11Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch boonoshi kecaa hamiyooba, Yosiyaasi Yekoniyaasinaa bi maneenaꞌonon shiyihe.#2 Taat. 24:14-15; 2 Kiin. 36:10; Erim. 27:20
12Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch boonoshi keccetoyee gubb, Yekoniyaasi Shelateelin shiyihe; Shelateeli Zerubabeelin shiyihe; 13Zerubabeeli Abiyoodin shiyihe; Abiyoodi Eliyaqimin shiyihe; Eliyaqimi Azoorin shiyihe; 14Azoori Sadooqin shiyihe; Sadooqi Akiimin shiyihe; Akiimi Eliyaadin shiyihe; 15Eliyaadi Elaazaarin shiyihe; Elazaari Mataanin shiyihe; Mataani Yaaqobin shiyihe; 16Yaaqobi Yooseefin shiyihe; Yooseefi Kiristoosi#1:16 Giriikee noonoona Kiristoosi, wotta Hibiree noonoona Masihi geto, “Huutteto” getone. getteebeeti Yesuusin shiyeti Maariyamin shaagga maakkiiti uroone.
17Illa hini shiijjeroo bulli, Abrahamiichee Daawitiich beddaahaa, aaraa awudde shiijjeroone; Daawitiichee Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch boonoshi kecceemmi wottoon, aaraa awudde shiijjeroone; Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch kecetoochee Kiristoosichi shiijjooch beddaahaa, aaraa awudde shiijjeroone.
Yesuus Kiristoosi Shiijjo
(Luqaasi 2:1-7)
18Yesuus Kiristoosi shiijjo ebine: Bi indee Maariyami Yooseefich maakkeechaa shaakkeyaan beebee, Yaafe Ayaanoona yeqqefehan; bi yeqqefoo arichehe.#Luqa. 1:26-27 19Biin maakkiiti Yooseefi cadiqe uro bi tunetoyich, Maariyaminoo ashi aafooch yeelliyoon qaawoo bi qajjitoyich, aashoona shaagoon echiiya gabiye.
20Yooseefi ebin gabii bi beetaa, Doonochi maraakoo gumona daneꞌi biich ishichiye: “Daawitichi bushoo Yooseefo, shaagga ne maakkiiti Maariyami yeqqefeto, Yaafe Ayaanoonane. Ebich shattaahine, shaage. 21Anaami bushoon shiyemmine; aroo bi asheenaꞌon boonoshi axaaxoochee wodiyemmo bi tunetoyich, bi shigoon Yesuusi#1:21 Yesuusi geto, “Yeeri wodiihe” getone. getiree shigiyemmo neene” iye.#Luqa. 1:31
22-23Ebi bulli tuneto, Doono keemechochi noonoona, “Ebiyoche, gidiidee yeqqefemmine; anaami bushoonoo shiyemmine; bi shigoo Amanuꞌeeli getaa ceekkemmone” bi ito ceennemmoyichiye. Amanuꞌeeli geto, “Yeeri noonna tookkiiniye” getone.#Isi. 7:14
24Ebiyee gubb, Yooseefi tokketoochee tiyiꞌi, Doonochi maraakoo gettitoommon tuniihe; shaagga bi maakkiiti Maariyamin daammiye. 25Bi qaabbe bushoon bi shiyemmi wottoon, bi achooch shagaanoone. Yooseefiyoo shiijjeti bushoon Yesuusi iꞌi shigiihe.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.