Maatiyoosi 1
KBRC

Maatiyoosi 1

1
Yesuusichi Shiijjee Yoodo
(Luqaasi 3:23-38)
1Abrahamichi bushoonaa Daawitichi bushoona tuneti Yesuus Kiristoosichi shiijjee yoodo ebine:#Shod. 132:11; Isi. 11:1
2Abrahami Yisaaqin shiyihe; Yisaaqi Yaaqobin shiyihe; Yaaqobi Yihudinaa bi maneenaꞌonon shiyihe; 3Yihudi Tamaar waanee Feretsinaa Zaarinon shiyihe; Feretsi Hetsiroonin shiyihe; Hetsirooni Araamin shiyihe; 4Araami Aminadaabin shiyihe; Aminadaabi Nahishoonin shiyihe; Nahishooni Salimoonin shiyihe; 5Salimooni Rahaab waanee Boꞌaazin shiyihe; Boꞌaazi Ruut waanee Obeedin shiyihe; Obeedi Iseyin shiyihe; 6Iseyi taatoo Daawitin shiyihe.
Taatoo Daawiti shiichiꞌi Uuriyi mechee tuneti waanee Solomoonin shiyihe; 7Solomooni Roboꞌamin shiyihe; Roboꞌami Abiyin shiyihe; Abiyi Asaafin shiyihe; 8Asaafi Yoshafaaxin shiyihe; Yoshafaaxi Yehoraamin shiyihe; Yehoraami Uziyaahin shiyihe; 9Uziyaahi Yotaamin shiyihe; Yotaami Akaazin shiyihe; Akaazi Hiziqiyaasin shiyihe; 10Hiziqiyaasi Minaasin shiyihe; Minaasi Amootsin shiyihe; Amootsi Yosiyaasin shiyihe. 11Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch boonoshi kecaa hamiyooba, Yosiyaasi Yekoniyaasinaa bi maneenaꞌonon shiyihe.#2 Taat. 24:14-15; 2 Kiin. 36:10; Erim. 27:20
12Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch boonoshi keccetoyee gubb, Yekoniyaasi Shelateelin shiyihe; Shelateeli Zerubabeelin shiyihe; 13Zerubabeeli Abiyoodin shiyihe; Abiyoodi Eliyaqimin shiyihe; Eliyaqimi Azoorin shiyihe; 14Azoori Sadooqin shiyihe; Sadooqi Akiimin shiyihe; Akiimi Eliyaadin shiyihe; 15Eliyaadi Elaazaarin shiyihe; Elazaari Mataanin shiyihe; Mataani Yaaqobin shiyihe; 16Yaaqobi Yooseefin shiyihe; Yooseefi Kiristoosi#1:16 Giriikee noonoona Kiristoosi, wotta Hibiree noonoona Masihi geto, “Huutteto” getone. getteebeeti Yesuusin shiyeti Maariyamin shaagga maakkiiti uroone.
17Illa hini shiijjeroo bulli, Abrahamiichee Daawitiich beddaahaa, aaraa awudde shiijjeroone; Daawitiichee Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch boonoshi kecceemmi wottoon, aaraa awudde shiijjeroone; Yihudee macceenaꞌo Baabloonee showooch kecetoochee Kiristoosichi shiijjooch beddaahaa, aaraa awudde shiijjeroone.
Yesuus Kiristoosi Shiijjo
(Luqaasi 2:1-7)
18Yesuus Kiristoosi shiijjo ebine: Bi indee Maariyami Yooseefich maakkeechaa shaakkeyaan beebee, Yaafe Ayaanoona yeqqefehan; bi yeqqefoo arichehe.#Luqa. 1:26-27 19Biin maakkiiti Yooseefi cadiqe uro bi tunetoyich, Maariyaminoo ashi aafooch yeelliyoon qaawoo bi qajjitoyich, aashoona shaagoon echiiya gabiye.
20Yooseefi ebin gabii bi beetaa, Doonochi maraakoo gumona daneꞌi biich ishichiye: “Daawitichi bushoo Yooseefo, shaagga ne maakkiiti Maariyami yeqqefeto, Yaafe Ayaanoonane. Ebich shattaahine, shaage. 21Anaami bushoon shiyemmine; aroo bi asheenaꞌon boonoshi axaaxoochee wodiyemmo bi tunetoyich, bi shigoon Yesuusi#1:21 Yesuusi geto, “Yeeri wodiihe” getone. getiree shigiyemmo neene” iye.#Luqa. 1:31
22-23Ebi bulli tuneto, Doono keemechochi noonoona, “Ebiyoche, gidiidee yeqqefemmine; anaami bushoonoo shiyemmine; bi shigoo Amanuꞌeeli getaa ceekkemmone” bi ito ceennemmoyichiye. Amanuꞌeeli geto, “Yeeri noonna tookkiiniye” getone.#Isi. 7:14
24Ebiyee gubb, Yooseefi tokketoochee tiyiꞌi, Doonochi maraakoo gettitoommon tuniihe; shaagga bi maakkiiti Maariyamin daammiye. 25Bi qaabbe bushoon bi shiyemmi wottoon, bi achooch shagaanoone. Yooseefiyoo shiijjeti bushoon Yesuusi iꞌi shigiihe.