Matta 1
YIQSUM

Matta 1

1
I`sayna nasıl
1İbrahimaaşina, Davudaaşina eyxhena I`sa Masixhna#1:1 Masixh: man cuvab «q`ış qadğuna» eyhen vodun. Avaala İzrailil məxdın ədat ıxha, kaahinaaşine, paççahaaşineyiy peyğambaraaşine vuk`lelqa q`ış qadağva ıxha. Man q`öd`esın I`sayn do Allahee Mana g`əyxı`nava eyhen vod. İzrailybışik`le peyğambaraaşe uvhuynbı ats`a ıxhal-alla, manbışe Masixh qarı cun millet duşmanaaşike g`attixhan hı`ı, dyunyeys xəbvalla hav`uy gozet ha`a ıxha. nasıl:
2İbrahimıke I`saq` g`arı.
I`saq`ıke Yaaq`ub g`arı.
Yaaq`ubukeb Yahudiy mang`un çocar g`abı.
3Yahudukeb Tamaree vuxuyn Peresiy Zarax g`avayle.
Peresıker Xetsron g`arayle.
Xetsronuker Ram g`arayle.
4Ramıker Amminadav g`arayle.
Amminadavıker Naxşon g`arayle.
Naxşonıker Salmon g`arayle.
5Salmonıker Raxavee uxuna Boaz g`arayle.
Boazıker Rutee uxuna Oved g`arayle.
Ovedıker Yessey g`arayle.
6Yesseyker paççah Davud g`arayle.
Davuduker Uriyeyne xhunaşşee uxuna Sıleyman g`arayle.
7Sıleymanıke Rexavam g`arayle.
Rexavamıke Aviya g`arayle.
Aviyadıker Asaf g`arayle.
8Asafıker Yehoşafat g`arayle.
Yehoşafatıke Yehoram g`arayle.
Yehoramıker Uzziya g`arayle.
9Uzziyeker Yotam g`arayle.
Yotamıker Axaz g`arayle.
Axazıker Xizqiya g`arayle.
10Xizqiyeker Menaşşe g`arayle.
Menaşşeyker Amos g`arayle.
Amosuker Yoşiya g`arayle.
11İzrailin millet Baabil eyhene ölkeeqa g`e`eşşemee, Yoşiyayke Yekonyayiy mang`un çocar g`avayle.
12Baabileençe qabıyle qiyğa, Yekonyayke Şealtiel g`arayle.
Şealtieliker Zorubbabil g`arayle.
13Zorubbabiliker Avihud g`arayle.
Avihuduker Elyaqim g`arayle.
Elyaqimıker Azor g`arayle.
14Azoruker Tsadoq g`arayle.
Tsadoquker Axim g`arayle.
Aximiker Elihud g`arayle.
15Elihuduker Eleazar g`arayle.
Eleazarıker Mattan g`arayle.
Mattanıker Yaaq`ub g`arayle.
16Yaaq`ubuke Mayramna adamiy Yusuf g`arayle.
Mayrameeyir I`sa, insanaaşe Masixhva eyhena uxoxa.
17Gırgıda İbrahimılee Davudulqameen nasılbı qədəqqəxhee yits`ıyoq`ab (14) vooxhe, Davudulee Baabilqa g`e`epşesmeen nasılbıd qədəqqəxhee yits`ıyoq`ab vooxhe, Baabilqa g`eepşiyled Masixhılqameen nasılbı qədəqqəxheeyid yits`ıyoq`abcab nasıl vooxhe.
I`sa yedike ıxha
18I`sa Masixhın yedike ıxhay inəxüd ıxha: mang`una yed Mayram Yusufne doyulyniy qey`ı. Manbışe davatbı ha`assecad, məng`ı`n vuxhne yixhay aq`valqa qığeç`e. Məng`ee uxasın Uşax Muq`addasne Rı`hı`ke eyxhe. 19Yusuf qorkuna insan eyxhe, Mayram insanaaşine k`ane tesser hidee`esva, mang`us mana dyugulenra galerç`es yikkiykan.
20Mang`vee man kar ək`leeqa k`eççumee, mang`us nik`ek Rəbbin malaaik dyagu eyhen:
– Davudaaşda dix Yusuf! Mayram hee`es qıməyq`ən, məng`ı`ne vuxhnedın Uşax Muq`addasne Rı`hı`ken vodun. 21Mayramee Dix uxas, ğu Mang`un do I`sa (Rəbbee g`attixhan ha`a) gixhxhe, Mang`vee Cun millet manbışde bınahbışike g`attixhan ha`as.
22İn gırgın kar, Rəbbine mizele yuşan ha`ane peyğambaree otk`unin xhinne eyxhe:
23«Haane, içiy vuxhne ayxu sa Dix uxas,
Doyud İmmanuel gixhxhes»#1:23 İnəxüd Yeşaya peyğambarne kitabee otk`un (7:14). .
(İmmanuel «Allah şaka vornava» eyhen vodun.)
24Yusuf muğur qıxhamee, mang`vee Rəbbine malaaikee uvhuyn xhinne ha`a: Mayramıke cus xhunaşşe hee`e. 25Mayramee Dix uxasmee, Yusuf məng`ı`ka g`ılexha deş. Məng`ee uxuyne Uşaxın doyud, Yusufee I`sa giyxhe.