ម៉ាថាយ 1
TPU

ម៉ាថាយ 1

1
សារ យ៉ាគ់ ប៊ក យីស៊ូ
1អា ហង សារ យ៉ាគ់ ប៊ក យីស៊ូ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់#១:១ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ពៀគ គុល «គ្រិះ»។។ អ៊ែ ឡាក់ ផូង័ សាដាច់ ដាវីត លូ ផូង័ វ៉ាច់ វគ័ អាប៉្រាហាំ
2វគ័ អាប៉្រាហាំ គន អ៊ែ អ៊ីសាក់ អ៊ីសាក់ គន អ៊ែ យ៉ាកុប យ៉ាកុប គន អ៊ែ យូដា លូ អុះ ម៉ី យូដា ១២ ដូវ។ 3យូដា លូ តាម៉ារ អន់ឌែ ប៉ាំងកើត ពែរេះ លូ សេរ៉ះ ពែរេះ គន អ៊ែ ហេស្រុន ហេស្រុន គន អ៊ែ រ៉ាម។ 4រ៉ាម គន អ៊ែ អាមីណាដាប់ អាមីណាដាប់ គន អ៊ែ ណាសូន ណាសូន គន អ៊ែ សាល់ម៉ូន។ 5សាល់ម៉ូន លូ កាម៉ាញ់ អ៊ែ រ៉ាហាប់ ប៉ាំងកើត បូអុះ បូអុះ លូ កាម៉ាញ់ អ៊ែ រូត ប៉ាំងកើត អូបេត អូបេត គន អ៊ែ យេសាយ 6យេសាយ គន អ៊ែ សាដាច់ ដាវីត។
សាដាច់ ដាវីត លូ កាម៉ាញ់ អ៊ូរី ប៉ាំងកើត សាដាច់ សាឡូម៉ូន។ 7សាឡូម៉ូន គន អ៊ែ សាដាច់ រេហូប៉ោម រេហូប៉ោម គន អ៊ែ សាដាច់ អាប៊ីយ៉ា អាប៊ីយ៉ា គន អ៊ែ សាដាច់ អេសា។ 8អេសា គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូសាផាត យ៉ូសាផាត គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូរ៉ាម យ៉ូរ៉ាម គន អ៊ែ សាដាច់ អូសៀ។ 9អូសៀ គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូថាម យ៉ូថាម គន អ៊ែ សាដាច់ អេហះ អេហះ គន អ៊ែ សាដាច់ អេសេគៀស។ 10អេសេគៀស គន អ៊ែ សាដាច់ ម៉ាណាសេ ម៉ាណាសេ គន អ៊ែ សាដាច់ អាម៉ូន អាម៉ូន គន អ៊ែ សាដាច់ យ៉ូសៀស។ 11យ៉ូសៀស គន អ៊ែ សាដាច់ យេហូយ៉ាជិន លូ អុះៗ អ៊ែ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ពូ គៀរ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ្យក់ ឡាំ ប៉្រគ័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាថេត បាប៊ីឡូន។
12ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ សាដាច់ យេហូយ៉ាជិន អ៊ែ ទី គន សិច សាល់ធៀល សាល់ធៀល គន អ៊ែ សូរ៉ូបាបិល។ 13សូរ៉ូបាបិល គន អ៊ែ អាប៊ីយូត អាប៊ីយូត គន អ៊ែ អេលៀគីម អេលៀគីម គន អ៊ែ អេសូរ។ 14អេសូរ គន អ៊ែ សាដុក សាដុក គន អ៊ែ អេគីម អេគីម គន អ៊ែ អេលីយូត។ 15អេលីយូត គន អ៊ែ អេឡាសារ អេឡាសារ គន អ៊ែ ម៉ាថាន ម៉ាថាន គន អ៊ែ យ៉ាកុប។ 16យ៉ាកុប គន អ៊ែ យូស៊ែប ក្លោ ម៉ារី។ ម៉ារី ប៉ាំងកើត យីស៊ូ ពូ អើ អ៊ែ ប៉ាណូស បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់។
17ឡឹង វគ័ អាប៉្រាហាំ ទឹល សាដាច់ ដាវីត ទី ១៤ រ៉ាំងហាវ។ ឡឹង សាដាច់ ដាវីត ទឹល រ៉ាំងវ៉ាង ពូ គៀរ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ្យក់ ប៉្រគ័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាថេត បាប៊ីឡូន ទី ១៤ រ៉ាំងហាវ។ ឡឹង រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ទឹល រ៉ាំងវ៉ាង យីស៊ូ ទី ១៤ រ៉ាំងហាវ ដេល។
សារ កាណើត យីស៊ូ
18អា ហង សារ កាណើត យីស៊ូ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់។ មើគ អ៊ែ ម៉ារី ណោះ ឃឺ ម៉ើត យូស៊ែប ចឹង ទី ហង ហះកា ម៉ារី ឡាកោ គៀម អន់ទ្រួល ឡឹង បើ តាន័ តៃប អ្វៃ លូ យូស៊ែប។ អ៊ែ គៀម ញន កា អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់។ 19យូស៊ែប ម៉ើត ម៉ារី ណោះ អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ អ៊ែ អូ ចៃ ប៉្រគ័ អន់ ម៉ារី តាយួស កា ពូ អុះ អ៊ែ ឃឹត ចឹង អ្លាត អន់តុង ម៉ារី ណោះ។ 20អ៊ែ អ្វៃ ឃឹត ឡឹង សារ ណោះ ប៉ាគ់ អ៊ែ តៃប ផាឌី អំប៉ោ ប៉ប័ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «អឺ យូស៊ែប ផូង័ វ៉ាច់ សាដាច់ ដាវីត ! អីស ជែ អ្យូគ កា ទី ម៉ារី ណោះ គន កាណុង វ៉ាច់ អ៊ែ ណោះ ឃឺ អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ គៀម ណោះ។ 21អ៊ែ ចឹង អ្វៃ ហាអុញ កើត គន កាម៉ាក័ ម៉ោញ អីស ត្រគ់ អន់ សិច ផា យីស៊ូ#១:២១ យីស៊ូ ទី ណី ផា «ប‌៉្រ័ះ តង័»។ ខង អ៊ែ ចឹង តង័ ប៉ាសុន អ៊ែ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ថូត ប៉្រគ័ យច លូ ប‌៉្រ័ះ»។ 22សារ អា កើត ពឹះ ភឿ តាគ់ អង់កេះ សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី រ៉ះ កា រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ពែ ផា៖
23«ហៃ អង់កាន់ រ៉ូះ បើ តៃប លូ កាម៉ាក័
ចឹង ឡាកោ គៀម លូ អ្វៃ ហាអុញ កើត គន កាម៉ាក័ ម៉ោញ។
ពូ ចឹង អន់ សិច អ៊ែ ផា អេម៉ាញូអ៊ែល»#១:២៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៧:១៤
អេម៉ាញូអ៊ែល ទី ណី ផា «ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្វៃ អន់ឌូ លូ ពិន»។ 24ប៉ាគ់ យូស៊ែប សាទឹរ អ៊ែ អូ ជៀ អ្លាត ហង អ៊ែ ចឹង ទី ម៉ារី ពួយ ប៉ានឹរ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ កា អ៊ែ ណោះ ណាវ្គ។ 25ហះកា យូស៊ែប អូ ទី តៃប លូ ម៉ារី អុះ អ្វៃ អន់ឌូ លើយ នីណោ័ះ ហង ទឹល ម៉ារី អ្វៃ ហាអុញ កើត គន ណោះ។ យូស៊ែប អន់ សិច ផា យីស៊ូ។