Mateo 1
ZAM75

Mateo 1

1
Lukolo lwa Yesu
1Kitabu cha lukolo lwa Yesu Kristo, mwanage Daudi, mwanage Abrahamu.
2Abrahamu kamulela Isaka, Isaka kamulela Yakobo, Yakobo kamulela Yuda na wandugu zake, 3Yuda kamulela Perese na Zera kumwake Tamari, Perese kamulela Esromu, Esromu kamulela Aramu, 4Aramu kamulela Aminadabu, Aminadabu kamulela Nashoni, Nashoni kamulela Salmoni, 5Salmoni kamulela Boazi kumwake Rahabu, Boazi kamulela Obedi kumwake Ruti, Obedi kamulela Yese, 6Yese kamulela Mndewa Daudi. Daudi kamulela Solomoni kwa ija sano jake Uria, 7Solomoni kamulela Rehoboamu, Rehoboamu kamulela Abiya, Abiya kamulela Asa, 8Asa kamulela Yehoshafati, Yehoshafati kamulela Yoramu, Yoramu kamulela Uzia, 9Uzia kamulela Yotamu, Yotamu kamulela Ahazi, Ahazi kamulela Hezekia, 10Hezekia kamulela Manase, Manase kamulela Amoni, Amoni kamulela Yosia, 11Yosia kamulela Yekonia na wandugu zake kikomo cha kuhamizwa Babeli.
12Lulawile kuhamizwa Babeli, Yekonia kamulela Shealtieli, Shealtieli kamulela Zerubabeli, 13Zerubabeli kamulela Abihudi, Abihudi kamulela Eliakimu, Eliakimu kamulela Azori, 14Azori kamulela Sadoki, Sadoki kamulela Akimu, Akimu kamulela Eliudi, 15Eliudi kamulela Eleazari, Eleazari kamulela Matani, Matani kamulela Yakobo, 16Yakobo kamulela Yosefu mbigalo wake Maria yamulelile Yesu yokemigwa Kristo.
17Basi kulawa Abrahamu kuvikila Daudi, ngholo ziduganya longo dimwe na ne, kulawa Daudi kuvikila kuhamizwa Babeli ngholo ziduganya longo dimwe na ne, kulawa kuhamizwa Babeli kumvikila Kristo ngholo ziduganya longo dimwe na ne.
Kuleligwa kwa Yesu
18Kuleligwa kwake Yesu Kristo kukala vino. Maria mamaake viyakalile yasoligwe na Yosefu, kikomo hawanakwitinghanila koneka yali na inda kwa mhiko za Loho Yangʼalile. 19Aheyo Yosefu mchumba wake viyali munhu wa ihoko, halondile kumgela kinyala, kagelegeza kumuleka kinyele. 20Viyakalile yogelegeza higo, lola malaika wa Mulungu kamulawila muna zinzozi yolonga, “Yosefu, mwana wa Daudi, sukuudumbe kumsola Maria sano jako, kilumbo inda yake iza na mhiko za Loho Yangʼalile. 21Na heyo kolela mwana, na gweye komkema tagwa jake Yesu, kilumbo heyo yuyo Yondayawahonye wanhu wake mmatozo gao.”
22Higo gose gagalamuka giladi divikizwe longa dija dilongigwe na Mulungu muusenga wa Mtulandagu yolonga: 23“Lola mhambe kosola inda, kolela mwana, na hewo womkema twaga jake Imanueli” (kihindukizo chake, Mulungu kahamonga na tweye).
24Yosefu viyalamuke muutulo kasanghana kamba malaika wa Bwana viyamulagize, kamsola sano jake. 25Bali hamtangile mpaka viyamulelile mwanage; kamkema twaga jake Yesu.

New Testament in Zaramo © United Bible Societies, 1975.


Learn more about Lagano da Isambi