Matie 1
NGB87

Matie 1

1
Akotara Yezo
(Luk. 3.23-38)
1Ĩ ba ili akotara Yezo Kristo mɛ tara Davidi, Davidi mɛ tara Abrahama lo mɛ: 2Abrahama adú Izaki, Izaki adú Yakobo, Yakobo adú Yuda na ayata Yuda. 3Yuda adú Farɛsi na Zara (ta la la Tamara). Farɛsi adú Ɛsrɔmɛ. Ɛsrɔmɛ adú Arama. 4Arama adú Aminadaba, Aminadaba adú Nasɔna, Nasɔna adú Salmona, 5Salmona adú Boazɛ (ta Boazɛ la Rahaba). Boazɛ adú Obɛdɛ (ta Obɛdɛ la Ruti), Obɛdɛ adú Izai, 6Izai adú gbia Davidi.
Davidi adú Salomɔ (ta Salomɔ ndo la ya Uri). 7Salomɔ adú Roboama, Roboama adú Abia, Abia adú Asafɛ, 8Asafɛ adú Yozafata, Yozafata adú Yorama, Yorama adú Oziasi, 9Oziasi adú Yoatama, Yoatama adú Akazɛ, Akazɛ adú Ezekiasi, 10Ezekiasi adú Manase, Manase adú Amona, Amona adú Yoziasi, 11Yoziasi adú Yekoniasi na ayata lo, na ngoi mɛ ndo agbɔ̃nɔ awa Izrayɛlɛ agwe na la ka Babilɔnɛ.
12Ngoi mɛ ndo agbɔ̃nɔ awa Izrayɛlɛ agwe na la ka Babilɔnɛ ko, Yekoniasi adú Salatiɛlɛ, Salatiɛlɛ adú Zorobabɛlɛ, 13Zorobabɛlɛ adú Abiudu, Abiudu adú Eliakimi, Eliakimi adú Azɔrɔ, 14Azɔrɔ adú Sadɔkɛ, Sadɔkɛ adú Akimi, Akimi adú Eliudu, 15Eliudu adú Eleazarɛ, Eleazarɛ adú Matanɛ, Matanɛ adú Yakobo, 16Yakobo adú Yozɛfu mɛ kɔ Maria, Maria mɛ ta Yezo, Yezo mɛ andoili lo ya Mɛsia.
17Tongɔ ka ndo Abrahama singɔ ka ndo Davidi ko, ale tɛ azi ndo kwɛ zu sui kɔi ndoni siɔ. Tongɔ ka ndo Davidi singɔ na ngoi mɛ ndo agbɔ̃nɔ na awa Izrayɛlɛ, agwe na la ka Babilɔnɛ ko, ale tɛ azi ndo sui kɔi ndoni siɔ. Ko tongɔ na ngoi ni ko, singɔ na ngoi mɛ adú na Mɛsia ko, ale tɛ azi ndo nga sui kɔi ndoni siɔ.
Maria adú Yezo Kristo
(Luk. 2.1-7)
18Ĩ ma se mɛ ndo adú na Yezo Kristo lo mɛ. Yozɛfu agbe ndo lo tɛ Maria mɛ wa dúngɔ Yezo. Kanda uzu ti ala dungbingɔ ko, Maria apia ndo amɛ ngɔ na lo nguru tɛ Tɔrɔ Santo. 19Yozɛfu mɛ agbe lo tɛ Maria ko, lo ndo bɛta zo. Ngoi mɛ ndo Yozɛfu ĩ hũ ya, Maria apia amɛ ngɔ ko, ta lo ye ndo singɔ na lo ni yango ma. Lo ye ndo ziangɔ Maria na gbɛ mbingo. 20Ngoi mɛ ndo lo ndobinga bɛ lo so ko, lo hũ suma, ko na ya suma ni ko, angelo tɛ Gbia asi gbɛlɛ lo, apa hɛ̃ lo ya: “Yozɛfu, tara Davidi, ta mbɛtɔ ti dungɔ na Maria agbɔ̃ mɔ ma, ta sanga ma, lo mɛ ngɔ ni na lo nguru tɛ Tɔrɔ Santo. 21Lo na dúngɔ nyi kɔli, ko mɔ na dingɔ ili nyi ni ya Yezo, ta sanga ma, lo gbanda la lo so azi tɛ lo na ya asiɔ ye tɛ la.”
22Ló ni ko zu asi ya, tɛnɛ mɛ ndo Gbia Nzapa akpã na nyɔ awa pangɔ nyɔ lo, la ala tɛnɛ ati na seni. Tɛnɛ ni lo mɛ:
23“Wali mɛ ade li lo ngbɔ̃ amɛ gbanda ngɔ, lo dú gbanda nyi kɔli,
Ko adi gbanda ili nyi ni ya, Emanuɛlɛ.”
(Nda ili ni ko la: “Nzapa ndodu ndoni kɔi na e.”)
24Ngoi mɛ Yozɛfu ĩ zara lɛ lo ko, lo li bo nga ma se ko angelo tɛ Gbia ahɛ̃ na nyɔ hɛ̃ lo, lo mu ya lo Maria, lo kpã ka nyɔ da tɛ lo. 25Kanda ta ala du ndo ti kɔli na wali ma, ngbĩi ngoi mɛ Maria adú na nyi lo, la Yozɛfu adi ili nyi ni ya, Yezo.

Ngbandi New Testament © United Bible Societies, 1987.


Learn more about Fana Ngbangɔ 1987