Amatiyu 1
EGONT74

Amatiyu 1

1
Ogu ba Eyesu
1Akpa he a wo akpa ba ogu ba moa a mbre Eyesu Ekristi. Aŋa a wo a ba ogu ba Adawuda ta la ogu ba Ebrahim angyiŋ.
2Ebrahim angyiŋ a wo adaŋ Eshaku. Eshaku angyiŋ a wo adaŋ Eyakubu. Eyakubu angyiŋ a wo adaŋ Eyahuda pa la moanáŋ Eyahuda. 3Eyahuda angyiŋ a wo adaŋ Eperaza, ta la Ezera. Animo a ri Atama. Eperaza angyiŋ a wo adaŋ Ehezoro. Ehezoro angyiŋ a wo adaŋ Aram. 4Aram angyiŋ a wo adaŋ Aminadab. Aminadab angyiŋ a wo adaŋ Enashoŋ. Enashoŋ angyiŋ a wo adaŋ Esalmon. 5Esalmon angyiŋ a wo adaŋ Oboz. Anaŋ Oboz a ri Arahab. Oboz angyiŋ a wo adaŋ Obed. Anaŋ a ri Arawuta. Obed angyiŋ a wo adaŋ Ejese. 6Ejese angyiŋ a wo adaŋ anyuŋ-areŋ moa a bzi ŋa ma Adawuda.
Adawuda angyiŋ a wo adaŋ Osolomo. Anaŋ a wo ashe ba Oriya ayga. 7Osolomo angyiŋ a wo adaŋ Erohobom. Erohobom angyiŋ a wo adaŋ Abija. Abija angyiŋ a wo adaŋ Asa. 8Asa angyiŋ a wo adaŋ Ojohoshafat. Ojohoshafat angyiŋ a wo adaŋ Ojoram. Ojoram angyiŋ a wo adaŋ Oziya. 9Oziya angyiŋ a wo adaŋ Ojotam. Ojotam angyiŋ a wo adaŋ Ahaza. Ahaza angyiŋ a wo adaŋ Ehezakiya. 10Ehezakiya angyiŋ a wo adaŋ Amanase. Amanase angyiŋ a wo adaŋ Emoso. Emoso angyiŋ a wo adaŋ Ojosiya. 11Ojosiya angyiŋ a wo adaŋ Ejekoniya pa la moanáŋ. Omba he lo angyiŋ moa a vu moarehwĩ ba Esrayila awaghrẽ a shri a gre obiŋ ba Ababila.
12Ambla moa a vu moarehwĩ ba Esrayila awaghrẽ a shri a gre Ababila, Ejekoniya angyiŋ a wo adaŋ Eshetiyel. Eshetiyel angyiŋ a wo adaŋ Ezarubable. 13Ezarubable angyiŋ a wo adaŋ Abiyu. Abiyu angyiŋ a wo adaŋ Eliyakim. Eliyakim angyiŋ a wo adaŋ Adzo. 14Adzo angyiŋ a wo adaŋ Azadok. Azadok angyiŋ a wo adaŋ Akim. Akim angyiŋ a wo adaŋ Eliyu. 15Eliyu angyiŋ a wo adaŋ Eliyaza. Eliyaza angyiŋ a wo adaŋ Amataŋ. Amataŋ angyiŋ a wo adaŋ Eyakubu. 16Eyakubu angyiŋ a wo adaŋ Oyusufu. Aŋa angyiŋ a wo alom Emeri la a wo anaŋ Eyesu ba moa a bzi ŋa ma Emisiya.
17Okyku eka he, egu moada pa la moanwye, e kŋe e bga pyeŋ nga e dzu egu okʼpoenyi, a zga Ebrahim a ba a tspi Adawuda. A zga Adawuda a yi omba ba moa a vu moare awa-ghrẽ a shri a gre Ababila, alo e kŋe e bga e dzu egu okʼpoenyi. A zga omba hi lo a yi omba ba moa a mbre Emisiya e kŋe e bga e dzu egu okʼpoenyi.
Moa a mbre Eyesu Ekristi
18Ozhẽ ba moa a mbre Eyesu Ekristi. Oyusufu angyiŋ a wo la a kpo eshra ba Emeri anaŋ Eyesu. Omba ba moa a kyu eble a wo mbo, aŋa a ka a bmye ba Emeri a kpo onyi ekʼpo ba Ogbgaodzi. 19Oyusufu alom Emeri, a wo arekyeŋ la a wo blibli angyiŋ mbo. Ambo aŋa a klo a ta Emeri anzi eyayi moare eka he mbo. Okyku eka he aŋa a zga esõ ba o kyu ŋa abgo shu. 20Omba baŋ a wo aga a la a tne eshri lo nga, anwyeadga ba Adigi-odne a ba okro baŋ onze, nga a nyuŋ ŋa a lu mi le, Oyusufu, aŋo ba ogu ba Adawuda, aŋo o fu eha ba o sko ashe boŋ Emeri mbo. Ogbgaodzi angyiŋ o shri onyi lo o daŋ. 21Aŋa á mbre nga aŋo ó daŋ eshko ó daŋ á ri Eyesu, okyku eshi aŋa angyiŋ á ba a shla moarehwĩ baŋ abgo ba odlobi mo.
22Ayakplo he lo pyeŋ a kpo okyku o bli ekployaŋ a mbo ba Adigi-odne a da moarehwĩ baŋ a hom otum a ba a lu. 23Moa a lu mi le, Anwyeshe lo, á kpo onyi nga á mbre anwyealom, nga moa á bzi ŋa ma Emanuwe. Alo o dzu, Ahogbrẽ a wo ka la gi.
24Ambla ba Oyusufu a kso enu nga, aŋa a kpo ekplo ba anwyeadga ba Ahogbrẽ lo a lu. Okyku eka he, aŋa a kyu eble ta la Emeri. 25Oyusufu a yi Emeri ku-ku ayga Emeri a mbre anwyealom lo mbo. Oyusufu nga a glo ŋa eshko a daŋ a ri Eyesu.

Eggon New Testament © United Bible Societies, 1974. Bible Society of Nigeria


Learn more about Ohwihwim Olehe