Amatiyu 1
EGONT74

Amatiyu 1

1
Ogu ba Eyesu
1Akpa he a wo akpa ba ogu ba moa a mbre Eyesu Ekristi. Aŋa a wo a ba ogu ba Adawuda ta la ogu ba Ebrahim angyiŋ.
2Ebrahim angyiŋ a wo adaŋ Eshaku. Eshaku angyiŋ a wo adaŋ Eyakubu. Eyakubu angyiŋ a wo adaŋ Eyahuda pa la moanáŋ Eyahuda. 3Eyahuda angyiŋ a wo adaŋ Eperaza, ta la Ezera. Animo a ri Atama. Eperaza angyiŋ a wo adaŋ Ehezoro. Ehezoro angyiŋ a wo adaŋ Aram. 4Aram angyiŋ a wo adaŋ Aminadab. Aminadab angyiŋ a wo adaŋ Enashoŋ. Enashoŋ angyiŋ a wo adaŋ Esalmon. 5Esalmon angyiŋ a wo adaŋ Oboz. Anaŋ Oboz a ri Arahab. Oboz angyiŋ a wo adaŋ Obed. Anaŋ a ri Arawuta. Obed angyiŋ a wo adaŋ Ejese. 6Ejese angyiŋ a wo adaŋ anyuŋ-areŋ moa a bzi ŋa ma Adawuda.
Adawuda angyiŋ a wo adaŋ Osolomo. Anaŋ a wo ashe ba Oriya ayga. 7Osolomo angyiŋ a wo adaŋ Erohobom. Erohobom angyiŋ a wo adaŋ Abija. Abija angyiŋ a wo adaŋ Asa. 8Asa angyiŋ a wo adaŋ Ojohoshafat. Ojohoshafat angyiŋ a wo adaŋ Ojoram. Ojoram angyiŋ a wo adaŋ Oziya. 9Oziya angyiŋ a wo adaŋ Ojotam. Ojotam angyiŋ a wo adaŋ Ahaza. Ahaza angyiŋ a wo adaŋ Ehezakiya. 10Ehezakiya angyiŋ a wo adaŋ Amanase. Amanase angyiŋ a wo adaŋ Emoso. Emoso angyiŋ a wo adaŋ Ojosiya. 11Ojosiya angyiŋ a wo adaŋ Ejekoniya pa la moanáŋ. Omba he lo angyiŋ moa a vu moarehwĩ ba Esrayila awaghrẽ a shri a gre obiŋ ba Ababila.
12Ambla moa a vu moarehwĩ ba Esrayila awaghrẽ a shri a gre Ababila, Ejekoniya angyiŋ a wo adaŋ Eshetiyel. Eshetiyel angyiŋ a wo adaŋ Ezarubable. 13Ezarubable angyiŋ a wo adaŋ Abiyu. Abiyu angyiŋ a wo adaŋ Eliyakim. Eliyakim angyiŋ a wo adaŋ Adzo. 14Adzo angyiŋ a wo adaŋ Azadok. Azadok angyiŋ a wo adaŋ Akim. Akim angyiŋ a wo adaŋ Eliyu. 15Eliyu angyiŋ a wo adaŋ Eliyaza. Eliyaza angyiŋ a wo adaŋ Amataŋ. Amataŋ angyiŋ a wo adaŋ Eyakubu. 16Eyakubu angyiŋ a wo adaŋ Oyusufu. Aŋa angyiŋ a wo alom Emeri la a wo anaŋ Eyesu ba moa a bzi ŋa ma Emisiya.
17Okyku eka he, egu moada pa la moanwye, e kŋe e bga pyeŋ nga e dzu egu okʼpoenyi, a zga Ebrahim a ba a tspi Adawuda. A zga Adawuda a yi omba ba moa a vu moare awa-ghrẽ a shri a gre Ababila, alo e kŋe e bga e dzu egu okʼpoenyi. A zga omba hi lo a yi omba ba moa a mbre Emisiya e kŋe e bga e dzu egu okʼpoenyi.
Moa a mbre Eyesu Ekristi
18Ozhẽ ba moa a mbre Eyesu Ekristi. Oyusufu angyiŋ a wo la a kpo eshra ba Emeri anaŋ Eyesu. Omba ba moa a kyu eble a wo mbo, aŋa a ka a bmye ba Emeri a kpo onyi ekʼpo ba Ogbgaodzi. 19Oyusufu alom Emeri, a wo arekyeŋ la a wo blibli angyiŋ mbo. Ambo aŋa a klo a ta Emeri anzi eyayi moare eka he mbo. Okyku eka he aŋa a zga esõ ba o kyu ŋa abgo shu. 20Omba baŋ a wo aga a la a tne eshri lo nga, anwyeadga ba Adigi-odne a ba okro baŋ onze, nga a nyuŋ ŋa a lu mi le, Oyusufu, aŋo ba ogu ba Adawuda, aŋo o fu eha ba o sko ashe boŋ Emeri mbo. Ogbgaodzi angyiŋ o shri onyi lo o daŋ. 21Aŋa á mbre nga aŋo ó daŋ eshko ó daŋ á ri Eyesu, okyku eshi aŋa angyiŋ á ba a shla moarehwĩ baŋ abgo ba odlobi mo.
22Ayakplo he lo pyeŋ a kpo okyku o bli ekployaŋ a mbo ba Adigi-odne a da moarehwĩ baŋ a hom otum a ba a lu. 23Moa a lu mi le, Anwyeshe lo, á kpo onyi nga á mbre anwyealom, nga moa á bzi ŋa ma Emanuwe. Alo o dzu, Ahogbrẽ a wo ka la gi.
24Ambla ba Oyusufu a kso enu nga, aŋa a kpo ekplo ba anwyeadga ba Ahogbrẽ lo a lu. Okyku eka he, aŋa a kyu eble ta la Emeri. 25Oyusufu a yi Emeri ku-ku ayga Emeri a mbre anwyealom lo mbo. Oyusufu nga a glo ŋa eshko a daŋ a ri Eyesu.

Eggon New Testament © United Bible Societies, 1974. Bible Society of Nigeria


Learn more about Ohwihwim Olehe

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.