YouVersion Logo
Search Icon

MATAYO 3

3
Okhuyaala khwa Yohana Omubatiisi
(Mrk. 1:1-8; Luka 3:1-18; Yoh. 1:19-28)
1Mutsinyanga etsio, Yohana Omubatiisi yetsa nachaaka okhuyaala mushitsiimi eshia Ebuyahudi naboola ari, 2#Mat. 4:17; Mrk. 1:15“Mwikalukhasie okhurula mubwonooni bwenywe; okhuba Obwami bwa Nyasaye busitile ahambi.” 3#Isa. 40:3Yohana uno niye owa omulakusi Isaya yaboolakhwo ari,
“Omundu alanjilisinjia mushitsiimi,
ari, ‘Mukaasie injila eya Omwami abirirakhwo;
mukololosie emihanda echia achendelakhwo.’ ”
4 # 2 Abar. 1:8 Yohana yefwalanga eshifwalo eshiakaasibwa okhurula khubwoya bweingamia, niyeboha olukhoba lweliseelo mushishienje; ne ebiokhuliabie bialinji tsisiche nende obuushi bwomushitsiimi. 5Mana abandu ba Yerusalemu nende aba Ebuyahudi boosi nende kata abomumbali etsilondokhane nende omwalo kwa Yorodani nibarula nibamwitsila. 6Nibeyama obwonooni bwabwe, naye Yohana nababatiisia mumwalo kwa Yorodani.
7 # Mat. 12:34; 23:33 Ne olwa Yohana yalola Abafarisayo nende Abasadukayo nibetsanga khuye mbu ababatiisie, yabareeba ari, “Inywe olwibulo lwetsinzokha, niwiina owamuchetsiyiyie mbu muhonokoshe eshinyasio shioburuma bwa Nyasaye, eshili okhwitsa? 8Kho ebikhole bienywe bilolesie mbu toto mwikalukhasiye. 9#Yoh. 8:33Mulatsaliikha okhuboola mumioyo chienywe mbu, muli abolwibulo lwa Aburahamu tawe. Emuboolela toto mbu, Nyasaye anyala okhubuusilia Aburahamu olwibulo okhurula kata khumachina kano! 10#Mat. 7:19Kata bulano Nyasaye amalile okhura ihaywa mubisina biemisaala; omusaala kwosi kwosi okulaama ebiamo ebilayi ta, kularemwa nikusukunwa mumulilo. 11Isie emubatiisia namaatsi okhulolesia mbu mwikalukhasiye nimulekha obwonooni bwenywe. Nebutswa owitsa inyuma wanje alamubatiisia khulwa Roho Omutakatifu nende khulwa omulilo. Ye nowobunyali okhushila isie. Shingwanile kata okhumuchinjila ebilaarobie tawe. 12#Obuch. 5:14,23Ali nolutelu lwokhuseeselakhwo imele. Alakhung'asia inganoye yoosi nachibikha mushiachi, nebutswa, alasamba omukhutsi mumulilo okulanyala okhusimibwa tawe.”
Okhubatiisibwa khwa Yesu
(Mrk. 1:9-11; Luka 3:21-22)
13Mana Yesu narula Galilaya niyetsa mumwalo kwa Yorodani, ewa Yohana yali mbu abatiisibwe. 14Nebutswa Yohana yateema okhumukaya namureeba ari, “Isie ekhoyile okhubatiisibwa ninawe, nawe witsile orie khwisie mbu ekhubatiisie?” 15Naye Yesu namukalusia ari, “Fuchilila kabe kario bulano, shichila nikhwo okhuusia akokhwenya okhwa Nyasaye.” Kho Yohana nafuchilila okhumubatiisia. 16Ne habwena na habwene, olwa Yesu yali niyakhabatiisibwa, yarula mumaatsi, ne likulu nilimwikushila, naye nalola Roho wa Nyasaye niyekha shinga lihusi#3:16 Lihusi: Likuuku. niyetsa namuyelakhwo. 17#Obucha. 22:2; Tsits. 2:7; Isa. 42:1; Mat. 12:18; 17:5; Mrk. 1:11; Luka 9:35Mana omwoyo nikuhulilikha okhurula mwikulu nikuboola kuri, “Uno niye omwana wanje omuheelwa, ounjamisinjia muno.”

Currently Selected:

MATAYO 3: OLUPR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy