YouVersion Logo
Search Icon

MATAYO 2

2
Abachesi khuketsing'ining'ini okhurula Ebukwe
1Yesu yebulwa Ebuyahudi, mwitookho lia Betselehemu, munyanga tsia Herode yali nali omuruchi. Mulwangu olwo, abachesi khuketsing'ining'ini barula Ebukwe nibeetsa Yerusalemu, 2nibareeba bari, “Omwana wibulwe okhuba omuruchi owa Abayahudi ali heena? Khuluutsi ing'ining'iniye Ebukwe, ne khwitsile okhumwinamila.” .
3Ne lwomuruchi Herode, halala nende abandu boosi aba Yerusalemu bahulila amakhuwa ako, besundukha muno. 4Kho nakhung'asia abesaaliisi abakhulundu boosi nende abeechesia bamalako nabareeba ari, “Kristo akhoyile okhwibulilwa heena?”
5Nibamukalusia bari, “Akhoyile okhwibulilwa Ebuyahudi, mwitookho lia Betselehemu, okhuba omulakusi yahandika ari,
6 # Mika 5:2 ‘Nawe Betselehemu, mushialo shia Yuda,
shiolikhwo omutiiti mumatookho aka Yuda tawe.
Shichila, mwiwe yakharulemwo omuruchi
owakhemilile abandu banje ba Isiraeli.’ ”
7Mana Herode nalanga abachesi khuketsing'ining'ini abo mumabiswi, nanoonelesia okhumanya okhurula khubo ebise bieing'ining'ini eyo yali niyibalolesheele. 8Mana nabaruma okhutsia Betselehemu, ne nababoolela ari, “Tsie mukhaabilisie omwana oyo obulayi, ne olwa nimube nimumunyoolile, muumanyiekhwo, kho mbu isie siesi enzie emwinamile.”
9Olunyuma lwokhuhulila amakhuwa komuruchi ako, barulaho nibatsia. Ne olwa bali nibali khunjila, balola ing'ining'ini eya bali nibaluutsi ebukwe niyibemilila. Yabemilila okhuula olwa yoola aha omwana oyo yali, niyisinjilaho ikulu. 10Olwa balola ing'ining'ini eyo bekhoya nobusaangaafu obunji muno. 11Olwa benjila munzu, balola omwana halala nende Mariamu nyinamwana, nibasikama hasi nibenamila omwana oyo, nibaboholola ebihaanwa biabwe bieitsahabu, obubaane nende manemane nibamuhaanila.
12Mana nibakalukha mushialo shiabwe okhubirira khunjila yindi, okhuba Nyasaye yali nabebaaliile mwilooro mbu balakalushilakhwo ewa Herode tawe.
Okhwilushila Misiri khulwa Okhwihonokosia
13Mana olwa abachesi abo okhurula ebukwe bali nibenyoshe, omumalaika owa OMWAMI Nyasaye yamuloleshela Yosefu mwilooro, namuboolela ari, “Bukha, obukule omwana nende nyinamwana, mwilushe mutsie Misiri, mumenyeyo okhuula olwa ndilimuboolela mbu mukalushe, okhuba Herode akhaabanga okhwira omwana uno.”
14Mana Yosefu nabuukha nabukula omwana nende nyinamwana mushilo nibarula nibelushila Misiri. 15#Hos. 11:1Nibamenyayo okhuula lwomuruchi Herode yafwa. Ako kekholekha okhuusia aka OMWAMI Nyasaye yali niyaboola okhubirira mumulakusi mbu, “Ndalaanga omwana wanje okhurula Misiri.”
Okhwiirwa khwabaana abatoro
16Ne olwa Herode yamanyilisia mbu abachesi khuketsing'ining'ini abo bali nibamukaatiye yasinyikha muno. Mana nalaka mbu abaana boosi abasiani mwitaala lia Betselehemu nende mumbali etsilondokhane ninalio, abemiyika chibili okhukalukha hasi beerwa. Amakhuwa ako kakholwa okhulondana nende aka yali nahuliile okhurula khubachesi abo, olwa balola ing'ining'ini eyo. 17Mana amakhuwa akomulakusi Yeremia yaboola nikoosibwa mbu,
18 # Yer. 31:15 “Omwoyo kuhulilikha mwitaala lia Rama,
okhulila nende okhwikhuula okhululu.
Raeli yekhuulanga abaanabe;
alobile okhuhotselesibwa,
okhuba boosi babulaho.”
Okhurula Misiri
19Ne olunyuma lwokhufwa khwa Herode, omumalaika owa OMWAMI Nyasaye yaloleshela Yosefu mwilooro mushialo shia Misiri. 20Namuboolela ari, “Bukha, obukule omwana nende nyinamwana mukalushe mushialo shia Isiraeli, okhuba boosi abakhaabanga okhwira omwana bafwiile.” 21Naye Yosefu nabuukha nabukula Omwana nende nyinamwana, natsia niyoola mushialo shia Isiraeli. 22Ne olwa Yosefu yahulila mbu Arikelao niye ourukanga Ebuyahudi mushilenje shia Herode samwana, yaria okhutsiayo. Ne olunyuma lwomumalaika owa OMWAMI Nyasaye okhumuchetsiyia mwilooro, yamala natsia mumbali tsia Galilaya. 23#Mrk. 1:24; Luka 2:39; Yoh. 1:45Mana namenya mwitaala lia Nazareti, kho mbu koosibwe aka omulakusi yaboola mbu “Alilangwa mbu Omunazareti.”

Currently Selected:

MATAYO 2: OLUPR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy