Matié 1
MDM

Matié 1

1
Onguo ogbi Yesu Kilisito
(Tsia bhʉ́ Luk. 3:23-38.)
1A ɨnde-e ’lɨ onguo ogbi Yesu Kilisito , ɨnde u azu e bhʉ́ piga gba ’ngbé ngámá Davidi, di ne bhʉ́ piga gba Abalahama-o.
2Abalahama azu Ɨsaka,
Ɨsaka azu Yakobho,
Yakobho azu Yuda di ne ondaise e,
3Yuda azu Peledje ne Djala lɨ Tamala,
Peledje azu Esɨlome,
Esɨlome azu Lama,
4Lama azu Aminadaba,
Aminadaba azu Nasone,
Nasone azu Salɨmona,
5Salɨmona azu Boadja lɨ Laaba,
Boadja azu Obede lɨ Luta,
Obede azu Yese,
6Yese azu ’ngbé ngámá Davidi.
Davidi azu Salomo lɨ ɵlɵ gba Ulia,
7Salomo azu Loboama,
Loboama azu Abɨa,
Abɨa azu Asa,
8Asa azu Djodjafata,
Djodjafata azu Djolama,
Djolama azu Odjiasɨ,
9Odjiasɨ azu Djoatama,
Djoatama azu Akadjɨ,
Akadjɨ azu Edjekia,
10Edjekia azu Manasɨ,
Manasɨ azu Amosɨ,
Amosɨ azu Djodjiasɨ,
11Djodjiasɨ azu Djekonia di ne ondaise e. Abhomʉ-o, u atsia abha omaƗsalaele bhʉ́ bali abhʉ́ kʉtɨ na Babilona.#Tsia bhʉ́ 2 Ong. 24:12-16.
12Pɨta nabha uo bhʉ́ bali bhʉ́ Babilona-a,
Djekonia azu Salatiele,
Salatiele azu Djolobabele,
13Djolobabele azu Abiuda,
Abiuda azu Eliakime,
Eliakime azu Adjole,
14Adjole azu Sadoka,
Sadoka azu Akime,
Akime azu Eliude,
15Eliude azu Eleadjalɨ,
Eleadjalɨ azu Matana,
Matana azu Yakobho,
16Yakobho atsia azu Djodjefʉ ’ko Malɨa ɨnde azu Yesu, u aɨ e me Masɨya-o .
17Nako ndʉ opiga bhomʉ-o hana-a, nayie lɨ Abalahama nakolo lɨ Davidi-e, a ko opiga ndjɨkpa ne ká badha, nayie lɨ Davidi nakolo lɨ namba omaƗsalaele bhʉ́ bali na Babilona-a, a ko opiga ndjɨkpa ne ká badha, nayie lɨ nanʉ bhʉ́ bali abhʉ́ Babilona-a nakolo lɨ nazu Masɨya-a, a ko di opiga ndjɨkpa ne ká badha.
Malɨa azu Yesu
(Tsia bhʉ́ Luk. 2:1-7.)
18A ɨnde-e lele maka u azu Yesu Kilisito lɨe ko. Malɨa, ’hi anɨ-e adʉ adjeke kʉva gba o ne Djodjefʉ-o. Engʉ́ bini, kala me u mbɨla lɨo na ɵlɵ ne bhoko-o, anɨ abɨ ebhɨ bhʉ́ angu gba Bu Bhobua . 19Abhomʉ-o, ’ko anɨ Djodjefʉ ɨnde adʉ nanɨ kpála namanga Ebhe-e, dʉ akʉnda naha nʉmʉ pɨ anɨ bhʉ́ ká djila okpála de. Anɨ atsia au ndjɨndjɨ me nɨ tse anɨ bhʉ́ pepe. 20Nedhɨnga anɨ adʉ abhundja lɨe mo-o, andjelu bini gba Ngámá akoto lɨ anɨ bhʉ́ loto. Anɨ atsia apa pɨ anɨ me: «Djodjefʉ, ndɨlɨ gba Davidi, mo okpé naha wala mʉ Malɨa de, anga ebhɨ ɨnde anɨ nde ne e ayie ka Bu Bhobua. 21Anɨ azú ndɨlɨ na bhobhoko ɨnde mo ogísila ’lɨ e me Yesu,#1:21 Yesu: Ɨlɨ ɨnde me Yesu-o, a akʉnda napa me Ebhe ne mʉkobho gba okpála. anga anɨ akóbho omaha e bhʉ́ osisiti ’ngʉ́ gba o-o.» 22Ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o hana amene lɨe ngʉbula me engʉ́ lɨ Ebhe Ngámá apa nanɨ e bhʉ́ ’li polofeta mene lɨe. Engʉ́ ɨnde anɨ apa nanɨ e me:
23«Tsia nga, ɵlɵ ɨnde ɨ mbɨla nga ’ngʉ́ na bhoko de-e abɨ́ ’bhɨ,
anɨ tsia zú ndɨlɨ na bhobhoko ɨnde u agísila ’lɨ e me Ɨmanʉeli.#Tsia bhʉ́ Ɨsa. 7:14.»
(A akʉnda napa me: Ebhe bhʉ́ dabɨlɨ bini ne nɨ́.) 24Lɨ Djodjefʉ azʉkʉ lɨe, anɨ amene maka lɨ andjelu gba Ngámá apa pɨ anɨ lɨe-o. Anɨ atsia aha Malɨa maka wala e. 25Engʉ́ bini, u sɨ ne anɨ pɨ́ polo bini maka ɵlɵ ne bhoko de nakolo lɨ ’kpɨ́ lɨ Malɨa azu ndɨlɨ na bhobhoko ɨnde lɨ Djodjefʉ agisila ’lɨ e me Yesu-o lɨe-o.

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about Gandja na Mbɨa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.