Matíó 1
TVU

Matíó 1

1
Niɔŋgɔnɔ nɛ́ bisə́kínə́ bɛ́ Yə́susu Kilísitusu
(Lúk 3.23-38)
1Bɛbɔ́tɛ́ná bɛ́ Yə́susu Kilísitusu, mɔná wa Ndə́witi, ɔwá a lɛ́á mɔná wa Ábɛlaháma: 2Ábɛlaháma a ná Ísakɛ biənə, Ísakɛ a ná Yákɔbɔ biənə, Yákɔbɔ a ná Yúta na báyɛ́á bənínyə́ bíə́nə́kə. 3Yúta a ná Fálɛsɛ na Salá biənə, wayɛ́á muəndú á Tamáála, Fálɛsɛ a ná Ɛsɛlɔ́mɔ biənə, Ɛsɛlɔ́mɔ a ná Aálama biənə. 4Aálama a ná Aminatába biənə, Aminatába a ná Naásɔnɔ biənə, Naásɔnɔ a ná sálámɔnɔ biənə. 5Sálámɔnɔ a ná Bɔ́asa biənə, wayɛ́á muəndú á Lahábɛ, Bɔ́asa a ná Ɔbɛtɛ biənə, wayɛ́á muəndú á Lútu, Ɔbɛtɛ a ná Yə́sə́ biənə, 6Yə́sə́ a ná munəni á Ndə́witi biənə. Ndə́witi a ná Salómono biənə, yayɛ́á inyə́ muəndú wa Ulíə́, 7Salómono a ná Lɔ́bɔamɛ biənə, Lɔ́bɔamɛ a ná Abíya biənə, Abíya a ná Ásafa biənə.
8Ásafa a ná Yɔ́safata biənə, Yɔ́safata a ná Yɔ́lama biənə, Yɔ́lama a ná Ɔsíasa biənə, 9Ɔsíasa a ná Yɔhatámɛ biənə, Yɔhatámɛ a ná Akásɛ biənə, Akásɛ a ná Ɛsɛ́kiasɛ biənə, 10Ɛsɛ́kiasɛ a ná Manásɛ biənə, Manásɛ a ná Amɔ́nɔ biənə, Amɔ́nɔ a ná Yɔ́siasɛ biənə, 11Yɔ́siasɛ a ná Yɛkɔ́niasɛ na báyɛ́á bənínyə́ bíə́nə́kə ɔ ikúílí ɔyɛ́á bá ná Ɛndɛkɛ Ísilahɛ́lɛ ɛtáka ɔ ɛsɔ ɔ Babílono.
12Əlimə yɛ ɛsɔ ɔ Babílono, Yɛkɔ́niasɛ a ná Salatíɛ́lɛ biənə, Salatíɛ́lɛ a ná Sɔlɔbabɛ́lɛ biənə. 13Sɔlɔbabɛ́lɛ a ná Abíyutu biənə, Abíyutu a ná Ɛliakími biənə, Ɛliakími a ná Asɔ́lɔ biənə.
14Asɔ́lɔ a ná Sátɔkɔ biənə, Sátɔkɔ a ná Ákimi biənə, Ákimi a ná Ɛlíyutu biənə. 15Ɛlíyutu a ná Ɛliasálɛ biənə, Ɛliasálɛ a ná Matánɛ biənə, Matánɛ a ná Yákɔbɔ biənə, 16Yákɔbɔ a ná Yɔ́sɛbɛ biənə, á ibə́ yɛ Malɛ́á, Malɛ́á á inyə́ yɛ Yə́susu, á Yə́susu ɔwá bá ndɔ ɛ́lɛnɛna Mɛ́sia.
17Nɔ́yɛ́ tɔ ndɔ fana niómo nɛ́ bɛnyɔŋɔnɔ na bínisə ɔ lúmə́kə a Ábɛlaháma ɔkafámáká a Ndə́witi, niómo nɛ́ bɛnyɔŋɔnɔ na bínisə tɔ́na ɔ lúmə́kə á Ndə́witi ɔkafámáká ikúílí yɛ́ ɛsɔ ɔ Babílono, ɔ lúmə́kinə ikúílí yɛ́ ɛsɔ ɔ Babílono ɔkafámáká ɔ nibíbíə́nə nɛ́ Mɛ́sia.
Nibíbíə́nə nɛ́ Yə́susu
18Náana nibíbíə́nə nɛ́ Yə́susu Kilísitusu nɛ́ ná bɛ́kɛ́áka: Malɛ́á á inyə́ ɔwá a ná báá ɛkɔŋɛna yɛ́ Yɔ́sɛbɛ, a ka nifumə ɛta ɔ tɔ́mbákɛna na iŋgínə́ yɛ Umbúínyi Mɔnaŋanaŋa ubusíə́ ɔbɔ́á bá bɛ́lɛ́nána. 19Yɔ́sɛbɛ ɔ yáyɛ́á ɛkɔŋɛna a ka báá mɔndɔ wa tɛ́nɛ́mátɔ, a sa bá a ndɔ hikiə ɔ yáyɛ́á ɛkɔŋɛna utə́mbuəsiə, nɔ́yɛ́, a ná ihə́ŋiə ɛ́tá ɔwá a wɛɛ́ya bulə́ ɔ inditiə. 20Ikúílí ɔyɛ́á a ná báá ɔwá a nɔ́yɛ́ kɛ́áka, áŋgɛlɛ yɛ Isə́lúkú a ná wɛɛ́ya lɛ́na ɔ ɛlɛmá a sɛ́á: «Á Yɔ́sɛbɛ, á mɔná wa Ndə́witi, ɔ lɛ kɔ́lɔ́má á Malɛ́á ɔ ɔbɛ́lɛna yɛ́ báka ɔwá, a lɛa na nifumə ɔ tɔ́mbákɛna na iŋgínə́ yɛ Umbúínyi Mɔnaŋanaŋa, tátá ɔwá a ka sianakɛna na mɛlɛ́mɛndɔ́.»
21«A ŋɔ mɔná mɛlɛ́mɛndɔ́ bíə́nə, ɔ ŋɔ wɛɛ́ya niínyə lɔaka á Yə́susu, ɔ taká, wɛɛ́ya a ŋɔ kɛaka ɔwá, Huɛlɛ́ a bɛndɔ bá bɔ́áyɛ́á bɔnɔŋɔ háŋɔ́ná ɔ bɔbɛ́á.» 22Bɛ́táyɛ́ bɛkɔa bikimə bɛ́ ka bɛ́kɛaka nɔ́yɛ́, ɔkɛaka ɔwá, ɛtambá ɔyɛ́á Isə́lúkú a ná lɛ́na ɔ munuə wɔ́ wayɛ́á mɔhɛ́nátɔtányɛ́, yɛ́ bíúndúsíníə́ yɛ́ sɛ́á: 23«Ə́yə́ə́, ɔmɔ́la muəndú ɔwá a lɛ ndɔ balɛ́mɛndɔ́ manya a ŋɔ nifumə ɛta, a ŋɔ mɔná mɛlɛ́mɛndɔ́ bíə́nə, bá ŋɔ wɛɛ́ya niínyə lɔaka bá sɛ́á “Á Ɛmánɔwɛlɛ”. Niínyə ɔnɛ́á nɛ́ ndɔ bínífúnə nɛ́ sɛ́á “Huɛlɛ́ a lɛa na bəsú.”» 24Ɛnaka Yɔ́sɛbɛ á hɔnyɔ́á ɔ hinó, a ná kɛ́áká ɛ́sɛ́á áŋgɛlɛ yɛ Isə́lúkú a ná wɛɛ́ya lakɛ́na ɔwá, a muənyí ɛ́tá ɔ ɔwayɛ́ ɔmbɛ́la.
25Ata nɔ́yɛ́, a sa bá a nɔ́ wɛɛ́ya manya ɔkafámáká ɔ ikúílí ɔyɛ́á a ná mɔná mɛlɛ́mɛndɔ́ biənə, a ná wɛɛ́ya niínyə lɔ́áka á Yə́susu.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.