YouVersion Logo
Search Icon

Matíó 1

1
Niɔŋgɔnɔ nɛ́ bisə́kínə́ bɛ́ Yə́susu Kilísitusu
(Lúk 3.23-38)
1Bɛbɔ́tɛ́ná bɛ́ Yə́susu Kilísitusu, mɔná wa Ndə́witi, ɔwá a lɛ́á mɔná wa Ábɛlaháma: 2Ábɛlaháma a ná Ísakɛ biənə, Ísakɛ a ná Yákɔbɔ biənə, Yákɔbɔ a ná Yúta na báyɛ́á bənínyə́ bíə́nə́kə. 3Yúta a ná Fálɛsɛ na Salá biənə, wayɛ́á muəndú á Tamáála, Fálɛsɛ a ná Ɛsɛlɔ́mɔ biənə, Ɛsɛlɔ́mɔ a ná Aálama biənə. 4Aálama a ná Aminatába biənə, Aminatába a ná Naásɔnɔ biənə, Naásɔnɔ a ná sálámɔnɔ biənə. 5Sálámɔnɔ a ná Bɔ́asa biənə, wayɛ́á muəndú á Lahábɛ, Bɔ́asa a ná Ɔbɛtɛ biənə, wayɛ́á muəndú á Lútu, Ɔbɛtɛ a ná Yə́sə́ biənə, 6Yə́sə́ a ná munəni á Ndə́witi biənə. Ndə́witi a ná Salómono biənə, yayɛ́á inyə́ muəndú wa Ulíə́, 7Salómono a ná Lɔ́bɔamɛ biənə, Lɔ́bɔamɛ a ná Abíya biənə, Abíya a ná Ásafa biənə.
8Ásafa a ná Yɔ́safata biənə, Yɔ́safata a ná Yɔ́lama biənə, Yɔ́lama a ná Ɔsíasa biənə, 9Ɔsíasa a ná Yɔhatámɛ biənə, Yɔhatámɛ a ná Akásɛ biənə, Akásɛ a ná Ɛsɛ́kiasɛ biənə, 10Ɛsɛ́kiasɛ a ná Manásɛ biənə, Manásɛ a ná Amɔ́nɔ biənə, Amɔ́nɔ a ná Yɔ́siasɛ biənə, 11Yɔ́siasɛ a ná Yɛkɔ́niasɛ na báyɛ́á bənínyə́ bíə́nə́kə ɔ ikúílí ɔyɛ́á bá ná Ɛndɛkɛ Ísilahɛ́lɛ ɛtáka ɔ ɛsɔ ɔ Babílono.
12Əlimə yɛ ɛsɔ ɔ Babílono, Yɛkɔ́niasɛ a ná Salatíɛ́lɛ biənə, Salatíɛ́lɛ a ná Sɔlɔbabɛ́lɛ biənə. 13Sɔlɔbabɛ́lɛ a ná Abíyutu biənə, Abíyutu a ná Ɛliakími biənə, Ɛliakími a ná Asɔ́lɔ biənə.
14Asɔ́lɔ a ná Sátɔkɔ biənə, Sátɔkɔ a ná Ákimi biənə, Ákimi a ná Ɛlíyutu biənə. 15Ɛlíyutu a ná Ɛliasálɛ biənə, Ɛliasálɛ a ná Matánɛ biənə, Matánɛ a ná Yákɔbɔ biənə, 16Yákɔbɔ a ná Yɔ́sɛbɛ biənə, á ibə́ yɛ Malɛ́á, Malɛ́á á inyə́ yɛ Yə́susu, á Yə́susu ɔwá bá ndɔ ɛ́lɛnɛna Mɛ́sia.
17Nɔ́yɛ́ tɔ ndɔ fana niómo nɛ́ bɛnyɔŋɔnɔ na bínisə ɔ lúmə́kə a Ábɛlaháma ɔkafámáká a Ndə́witi, niómo nɛ́ bɛnyɔŋɔnɔ na bínisə tɔ́na ɔ lúmə́kə á Ndə́witi ɔkafámáká ikúílí yɛ́ ɛsɔ ɔ Babílono, ɔ lúmə́kinə ikúílí yɛ́ ɛsɔ ɔ Babílono ɔkafámáká ɔ nibíbíə́nə nɛ́ Mɛ́sia.
Nibíbíə́nə nɛ́ Yə́susu
18Náana nibíbíə́nə nɛ́ Yə́susu Kilísitusu nɛ́ ná bɛ́kɛ́áka: Malɛ́á á inyə́ ɔwá a ná báá ɛkɔŋɛna yɛ́ Yɔ́sɛbɛ, a ka nifumə ɛta ɔ tɔ́mbákɛna na iŋgínə́ yɛ Umbúínyi Mɔnaŋanaŋa ubusíə́ ɔbɔ́á bá bɛ́lɛ́nána. 19Yɔ́sɛbɛ ɔ yáyɛ́á ɛkɔŋɛna a ka báá mɔndɔ wa tɛ́nɛ́mátɔ, a sa bá a ndɔ hikiə ɔ yáyɛ́á ɛkɔŋɛna utə́mbuəsiə, nɔ́yɛ́, a ná ihə́ŋiə ɛ́tá ɔwá a wɛɛ́ya bulə́ ɔ inditiə. 20Ikúílí ɔyɛ́á a ná báá ɔwá a nɔ́yɛ́ kɛ́áka, áŋgɛlɛ yɛ Isə́lúkú a ná wɛɛ́ya lɛ́na ɔ ɛlɛmá a sɛ́á: «Á Yɔ́sɛbɛ, á mɔná wa Ndə́witi, ɔ lɛ kɔ́lɔ́má á Malɛ́á ɔ ɔbɛ́lɛna yɛ́ báka ɔwá, a lɛa na nifumə ɔ tɔ́mbákɛna na iŋgínə́ yɛ Umbúínyi Mɔnaŋanaŋa, tátá ɔwá a ka sianakɛna na mɛlɛ́mɛndɔ́.»
21«A ŋɔ mɔná mɛlɛ́mɛndɔ́ bíə́nə, ɔ ŋɔ wɛɛ́ya niínyə lɔaka á Yə́susu, ɔ taká, wɛɛ́ya a ŋɔ kɛaka ɔwá, Huɛlɛ́ a bɛndɔ bá bɔ́áyɛ́á bɔnɔŋɔ háŋɔ́ná ɔ bɔbɛ́á.» 22Bɛ́táyɛ́ bɛkɔa bikimə bɛ́ ka bɛ́kɛaka nɔ́yɛ́, ɔkɛaka ɔwá, ɛtambá ɔyɛ́á Isə́lúkú a ná lɛ́na ɔ munuə wɔ́ wayɛ́á mɔhɛ́nátɔtányɛ́, yɛ́ bíúndúsíníə́ yɛ́ sɛ́á: 23«Ə́yə́ə́, ɔmɔ́la muəndú ɔwá a lɛ ndɔ balɛ́mɛndɔ́ manya a ŋɔ nifumə ɛta, a ŋɔ mɔná mɛlɛ́mɛndɔ́ bíə́nə, bá ŋɔ wɛɛ́ya niínyə lɔaka bá sɛ́á “Á Ɛmánɔwɛlɛ”. Niínyə ɔnɛ́á nɛ́ ndɔ bínífúnə nɛ́ sɛ́á “Huɛlɛ́ a lɛa na bəsú.”» 24Ɛnaka Yɔ́sɛbɛ á hɔnyɔ́á ɔ hinó, a ná kɛ́áká ɛ́sɛ́á áŋgɛlɛ yɛ Isə́lúkú a ná wɛɛ́ya lakɛ́na ɔwá, a muənyí ɛ́tá ɔ ɔwayɛ́ ɔmbɛ́la.
25Ata nɔ́yɛ́, a sa bá a nɔ́ wɛɛ́ya manya ɔkafámáká ɔ ikúílí ɔyɛ́á a ná mɔná mɛlɛ́mɛndɔ́ biənə, a ná wɛɛ́ya niínyə lɔ́áka á Yə́susu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;