YouVersion Logo
Search Icon

Mat Se kɛ̀ɛ̀tè

Se kɛ̀ɛ̀tè
Sakghɛ Əbjuŋ ka Matio nè nyakene fekte ge Jesus lu Mboyse yɛ ɛ́ nè kaken, nɛ lu wen wɛ Feyine nè lunsen tekak tɛ əb nè kaken se ghele wene ɛ əmnkan əmməə. Sakghɛ əbjuŋ vine báà se lu kɛn se ghele Juuse bene fɛ ɛ́ nè biin Jesus əb se chii, əb lu se mbi ɛyjim.
Əbnəə wɛ əb luun ɛ ŋwaale fɛn lu nɛ ɛ́ loote siyse. Ɛy kɛɛte nɛ̀ ɛybii ə Jesuse, è din ka ɛ́ nè foon moo se wen, nɛ̀ ka Satan nè momsen wen, nɛ̀ ka əb nè fekten kenəə ə Feyin, dinte əbnəə gese chuke ghel ɛ Galilee. Lu ɛ ŋwaale fɛn nɛ ɛ́ din ka Jesus lòòn ɛ Galilee è ndu ɛ Jolesalem ɛ́ bante wen se kentam, əb nɛy kase loole se ɛykuo.
Matio loo ləysene ŋwaale yin è din ka Jesus nè suuyen ge ghɛ ntum nə wene ndu è fekte kenəə ki ɛ mbi ɛyjim, é ghele beeme è yɛ nɛɛy ka yi suuyen, é yi yɛ lu ghene ghene əbliy əbjim.
Əbnəə wɛ əb luun ɛ ŋwaale fɛn
Ɛykfəə ghe Jesus nɛ̀ ka ɛ́ biin wen 1.1–2.23
Ɛyfɛle Joon Nfoo Moo 3.1-12
Ɛ́ fó moo se Jesus, Satan nɛy momse wen 3.13–4.11
Ɛyfɛl ə Jesus ɛ Galilee 4.12–18.35
Jesus lòò se Galilee è ndu ɛ Jolesalem 19.1–20.34
Kenləysene əbwɛy nə Jesus ɛ keleŋe Jolesalem 21.1–27.66
Jesus loole se ɛykuo è din ngeŋ ə wen se ghele wene 28.1-20

Currently Selected:

Mat Se kɛ̀ɛ̀tè: oku

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy