San Mateo 1
STB

San Mateo 1

1
Su nga Gepu'an ni Jesus Christ
(San Lucas 3.23-38)
1Giin nini su dlistaan nu nga gepu'an ni Jesus Christ, neg Bata' dlai ni David; bu' si David gasal ni Abraham.
2-6aBuwat ni Abraham tampan ni Gari' David, giin nini su nga dlistaan nu nga gepu'an:
Si Abraham, giin su gama' ni Isaac;
bu' si Isaac, giin su gama' ni Jacob;
bu' si Jacob, giin su gama' ni Judah bu' nu ngak pateren;
bu' si Judah mikepengesawa riin ni Tamar bu' duuni ngag bata' nilan ne gilan si Perez bu' si Zera;
bu' si Perez, giin su gama' ni Hezron;
bu' si Hezron, giin su gama' ni Ram;
bu' si Ram, giin su gama' ni Aminadab;
bu' si Aminadab, giin su gama' ni Nahason;
bu' si Nahason, giin su gama' ni Salmon;
bu' si Salmon mikepengesawa riin ni Rahab bu' sug bata' nilan si Boaz;
si Boaz, giin su gama' ni Obed bu' su gina'en si Ruth;
si Obed, giin su gama' ni Jesse;
bu' si Jesse, giin su gama' ni Gari' David.
6b-11 # 2 Nga Gari' 24.14-15; 2 Nga Cronica 36.10; Jeremias 27.20. Buwat ni David tampan sek pekpe'awa' se nga getaw Israel tu se dlugar nilan pagaw tu seng nasud neg Babilonia, giin nini su nga dlistaan nu nga gepu'an:
Si David, giin su gama' ni Solomon bu' su gina'en sawa nud diin ni Urias;
bu' si Solomon, giin su gama' ni Rehoboam;
bu' si Rehoboam, giin su gama' ni Abias;
bu' si Abias, giin su gama' ni Asa;
bu' si Asa, giin su gama' ni Jehosafat;
bu' si Jehosafat, giin su gama' ni Joram;
bu' si Joram, giin su gama' ni Usias;
bu' si Usias, giin su gama' ni Jotam;
bu' si Jotam, giin su gama' ni Ahas;
bu' si Ahas, giin su gama' ni Hesekias;
bu' si Hesekias, giin su gama' ni Manases;
bu' si Manases, giin su gama' ni Amos;
bu' si Amos, giin su gama' ni Josias;
bu' si Josias giin su gama' ni Jeconias bu' nu ngak
pateren.
12-16Dluwat sek pekpepe'awa' se nga getaw Israel tu seg Babilonia tampan migegetaw si Jesus, giin nini su nga dlistaan nu nga gepu'an:
si Jeconias, giin su gama' ni Salatiel;
bu' si Salatiel, giin su gama' ni Zorobabel;
bu' si Zorobabel, giin su gama' ni Abiud;
bu' si Abiud, giin su gama' ni Eliakim;
bu' si Eliakim, giin su gama' ni Asor;
bu' si Asor, giin su gama' ni Zadok;
bu' si Zadok, giin su gama' ni Akim;
bu' si Akim, giin su gama' ni Eliud;
bu' si Eliud, giin su gama' ni Eleazar;
bu' si Eleazar, giin su gama' ni Matan;
bu' si Matan, giin su gama' ni Jacob;
bu' si Jacob, giin su gama' ni Jose neg bana ni Maria. Si Maria giin su gina' ni Jesus ne giningelanan neng Misiyas.
17Aas duunik sepulu' bu' paat ne nga gesalan buwat riin ni Abraham tampan ni David. Bu' duun remaik sepulu' bu' paat ne nga gesalan buwat riin ni David tampan sek panahun ne su nga getaw Israel pipe'awa' tu se dlugar nilan pagaw tu seg Babilonia bu' duunik sepulu' bu' paat ne nga gesalan buwat sek pekpe'awa' se dlugar nilan pagaw tu seg Babilonia tampan migegetaw sung Misiyas.
Suk Pegegetaw ni Jesus Christ
(San Lucas 2.1-7)
18 # San Lucas 1.27. Na, maa' nini suk pebiyan sek pegegetaw ni Jesus Christ. Si Maria ne gina'en pengesuwaan na ni Jose. Se genda' ilan pa pektipung, mitindawan ni Maria neng migberes giin pebiyan se Gispiritu Santu. 19Mbuus, si Jose keni suk pemenaan ni Maria, metareng ini ne getaw bu' ndi'en liyagan ne mpiiran si Maria ri se dlaun ne getaw. Aas migena'ena' giin neg belengen si Maria ne ndi' mekpesuun. 20Saanay pigena'ena' pa ini ni Jose, enlengay niyu, sug anghel ne Ginu'u pebiyan sek teginepen mikpe'ita' ri seniin, laungen, “Jose, gasal ni David, ndi'a mendek sek pekpengesawa riin ni Maria ay sug bineresen buwat se Gispiritu Santu. 21#San Lucas 1.31. Bu' megbata' giin ne dlai bu' ingelanay mu sug bata' neg Jesus, tendeng ay luwasenen su nga getawaan buwat ri se ngak sala' nilan.”
22Na, mihitabu' ini arun metuman suk tinalu' ne Ginu'u pebiyan sek propeta, neng miktalu', 23#Isaias 7.14 (LXX). “Enlengay niyu, sud delaga ne genda' pa mayan me'ilebetay megberes, bu' megbata' giin ne dlai. Bu' bata' keni ingelanan neg Emmanuel” ne su guluganen, “Sud Diwata duma senita.”
24Rayun sek peketanud ni Jose, pingesawaan si Maria sumala' sek tinalu' nug anghel ne Ginu'u ri seniin. 25#San Lucas 2.21. Ma'ad nda'en ilebetay si Maria tampan nda' ini pegbata' ne dlai. Bu' iningelanan ini ni Jose neg Jesus.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about Sug Begu Ne Keligenan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.