YouVersion Logo
Search Icon

Mataio 1

1
KHAOLO 1.
1BUKA ea losika loa ga Yesu Keresete, moroa Davide, moroa Aberahame.
2Aberahame a tsala Yitsake, mi Yitsake a tsala Yakobe; mi Yakobe a tsala Yude le bomonnaue:
3Mi Yude a bona Paretse le Sare ka Tamare; mi Paretse a tsala Hetserone: mi Hetserone a tsala Rame;
4Mi Rame a tsala Aminadabe; mi Aminadabe a tsala Nashone, mi Nashone a tsala Saleme;
5Mi Saleme a bona Boase ka Rahabe; mi Boase a bona Obede ka Rute; mi Obede a tsala Yeshae;
6Mi Yeshae a tsala Davide khosi; mi Davide khosi a bona Solomone ka ena eo e le le mosari oa ga Urie;
7Mi Solomone a tsala Rehoboame; mi Rehoboame a tsala Abie; mi Abie a tsala Ase;
8Mi Ase a tsala Yehosefate; mi Yehosefate a tsala Yorame; mi Yorame a tsala Usie;
9Mi Usie a tsala Yotame; mi Yotame a tsala Ahase; mi Ahase a tsala Hisikie;
10Mi Hisikie a tsala Manase; mi Manase a tsala Amone; mi Amone a tsala Yosie;
11Mi Yosie a tsala Yekonie le bomonnaue, mo motleñ oa khurugo e e eañ Babelona.
12Mi Yekonie a tsala Shealatiele morago ga khurugo e e ileñ Babelona; mi Shealatiele a tsala Serubabele;
13Mi Serubabele a tsala Abiude; mi Abiude a tsala Eliakime; mi Eliakime a tsala Asore.
14Mi Asore a tsala Sadoke; mi Sadoke a tsala Akime; mi Akime a tsala Eliude;
15Mi Eliude a tsala Eleasare; mi Eleasare a tsala Matane; mi Matane a tsala Yakobe.
16Mi Yakobe a tsala Yosefe, monona oa ga Marie, eo Yesu o tsecoeñ ki ena, eo o birioañ Keresete.
17Ki gona litsika cotle li simolola go Aberahame le kua go Davide, litsika li forten; mi go Davide kua khurugoñ e e eañ Babelona, litsika li forten; mi go khurugoñ e e eañ Babelona le go Keresete, litsika li forten.
18¶ Mi yana botsalo yoa ga Yesu Keresete bo le yoa na yalo. Erile mague Marie o la a beelecoe Yosefe, pele ba e si ba age mogo, a bonoa a ithuarisicoe ki Moea oa Boitsepho.
19Mi ka Yosefe monona oa gague a le mosiami, a sa rate go mo tlabisetsa litloñ mo bathuñ, a rata go mo tlala ka go sa itsioeñ.
20Mi ka a sa gopola mouo, ga iponatsa moengele oa Morena go ena mo toroñ, a re, Yosefa, moroa Davide, u si boihe go itsela Marie, mosari oa gago, gone ithualo ea gague e le ea Moea oa Boitsepho.
21Mi o tla bona mosimane, mi u tla bitsa leina ya gague YESU; gone o tla golola bathu ba gague mo libeñ tsa bona.
22Mi cotle tse tsa rihoa, gore go rihahale yaka go builoe ga Morena ki Moperofeti, a re,
23Bonañ, lekharebe le tla ithuala, mi le tla belega ñoana oa mosimane, mi leina ya gague le tla birioa YIMANUELE; ki go re mo phetoleloñ, Morimo mo go rona.
24Mi erile Yosefe a coga mo thobaloñ, a riha yaka moengele oa Morena a mo laotse, mi a itsela mogatse;
25Mi a sa mo itse, ga tsamaea a belega moroaue oa ntla; mi a bitsa leina ya gague YESU.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;